วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

58
พรรษา
ปีใหม่
เพลงไทยเดิม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพรปีใหม่ ๒๕๕๖

info video

เชิญฟังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพรปีใหม่ ๒๕๕๖

พระราชพิธีราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารี
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมใน
พระราชพิธีราชาภิเษก
สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์
กษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งเนเธอร์แลนด์
ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
info video

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านมนุษยศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยนอร์เทิร์น อิลลินอยส์
นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
info
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ดนตรีไทย
เครื่องดนตรีไทย
ศิลปิน
supremeartist
พระราชประวัติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงนําสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย องค์ที่ ๑๔
และสมเด็จพระราชินี
พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย
ทอดพระเนตรนิทรรศการ ศิลป์แผ่นดินครั้งที่ ๖
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

ทรงนําสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย
พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการดําเนินงาน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
info

สภากาชาดไทย
สมเด็จพระราชินีนอมซา ยูนิซ มัตเซบูลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม
ทรงรับสมเด็จพระราชินีนอมซา ยูนิซ มัตเซบูลา
แห่งสวาซิแลนด์ และคณะ
ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศไทย

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานร่วมใน
พิธีเปิดสะพานมิตรภาพ ๔
(เชียงของ - ห้วยทราย)
ณ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

info
สะพานมิตรภาพ
พันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้
พันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ
(Lieutenant Colonel Ladda Tammy Duckworth)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา
เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
การปรากฏขึ้นและการสั่งสมสมบัติภูมิปัญญา
ของปัญญาชนสตรีเอเชีย
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค

info
การประชุมวิชาการนานาชาติ
ครุศาสตร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ต้นธารการศึกษาของสตรีไทย
ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุม
คณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

info
สารไอโอดีน
หุ่นยนต์เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการ
หุ่นยนต์เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์เพื่อนําไปใช้ในการรักษา
ณ อาคาร "แพทยพัฒน์" คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ ๑
เรื่อง ผ้าและฉลองพระองค์ในราชสํานัก
และทรงบรรยายพิเศษหัวข้อ
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่เกี่ยวกับเรื่องผ้า
ณ โรงแรมดุสิตธานี

info
ฉลองพระองค์
เศรษฐกิจพอเพียง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้า
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
ณ บ้านรอตันนาดู ตําบลกะลุวอ
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

info
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิด
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
ณ สถานีทวนสัญญานทีโอที
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จังหวัดเชียงใหม่

info
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
ทีโอที
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
ประจําปี ๒๕๕๖
ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน
กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖
ณ รอยัลพารากอนฮอลล์
ศูนย์การค้าสยามพารากอน

info
กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก
ตราไปรษณียากรโลก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

info
เข้าพรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะอาจารย์ นิสิต และข้าราชการ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมทั้งข้าราชการสํานักพระราชวัง
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ณ บริเวณโรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร การแสดงดนตรีไทย
โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
info

รัตนโกสินทร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร และทรงระนาดเอกใน
การแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดําบรรพ์
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี
แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

info
ปี่พาทย์ดึกดําบรรพ์
มูลนิธิสิรินธร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงาน
วันมูลนิธิสิรินธร ประจําปี ๒๕๕๖
ณ บ้านปลายเนิน เขตคลองเตย

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในงานแนะนําหนังสือ
เรื่อง นารีนครา พระราชนิพนธ์แปลนวนิยายจีน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และทรงเปิดงานเทศกาลอาหารหูเป่ย
ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

info video
foundation
พระราชนิพนธ์แปลนวนิยายจีน

พระราชกรณียกิจ
ด้านการต่างประเทศ

สิงคโปร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐสิงคโปร์
info video

singaporeนอร์เวย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
และ ราชอาณาจักรนอร์เวย์

info video
นอร์เวย์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อทรงนํานักเรียนนายร้อย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ไปทัศนศึกษา
info video

ทัศนศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามหรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปยังสำนักงานบริหารกิจการทางทะเล
(State Oceanic Administration) ที่กรุงปักกิ่ง และสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน
(Polar Research Institute of China)
ที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ
ด้านการวิจัยขั้วโลกระหว่างไทยและจีน
สถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถาบันวิจัย
ศรีลังกา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
เกาหลี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และ สาธารณรัฐเกาหลี

เกาหลี
เยอรมนี
นิทรรศการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สหรัฐอเมริกา
ทรงเปิดนิทรรศการ
สยาม เดอะ ควีน แอนด์ เดอะ ไวท์ ซิตี้
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นครชิคาโก
รัฐอิลลินอยส์

gallery

รูปยาตรา ภาพทัศนาจร
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
info

สยามเซนเตอร์

เซ็นชื่อเปิดงาน
๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
ประเทศไทย สยามเซนเตอร์

art

อาหารที่โรงแรม
๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เนเธอร์แลนด์

ใบตอง

ใบตอง
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
ประเทศไทย

โคนัน

ภาพสลักโคนันที่ในปราสาทบรัมบะนัน
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
อินโดนีเซีย ชวาภาคกลาง

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ ๑๖
ทรงสละตําแหน่งพระสันตะปาปา
พระคาร์ดินัลคอร์เค เบร์โกเกลียว
ทรงได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่
มีพระนามอย่างเป็นทางการว่า
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส
info

พระราชนิพนธ์แปล

นารีนครา
พระราชนิพนธ์แปล
จากผลงานของ ฉือลี่
นักเขียนหญิงผู้มีชื่อเสียง
ด้านวรรณกรรมจีนร่วมสมัย
info

พระราชนิพนธ์แปล

อ้างอิง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพรปใหม ๒๕๕๖

ภาพ : www.chiangraicenters.com

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชพิธีราชาภิเษก

ภาพ : www.en.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับการทูลเกลาฯ ถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ภาพ : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ

ศิลปแผนดินครั้งที่ ๖

ภาพ : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, sirindhorn.net

ทรงนําสมเด็จพระราชินีแหงมาเลเซีย
ไปทอดพระเนตรงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงรับสมเด็จพระราชินีนอมซา ยูนิซ มัตเซบูลา
แหงสวาซิแลนด และคณะ

ภาพ : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ

เสด็จฯ ไปทรงเปนประธานรวมใน
พิธีเปดสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ - หวยทราย)

ภาพ : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ

พระราชทานพระราชวโรกาสให้
พันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิรธ์
(Lieutenant Colonel Ladda Tammy Duckworth)
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเขาเฝาฯ

ภาพ : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ

การปรากฏขึ้นและการสั่งสมสมบัติภูมิปญญา
ของปญญาชนสตรีเอเชีย

ภาพ : www.sirindhorn.net

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ตนธารการศึกษาของสตรีไทย

ภาพ : www.sirindhorn.net

อ้างอิง

คณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแหงชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

ภาพ : www.sirindhorn.net

หุนยนตเพาะเลี้ยงสเต็มเซลลเพื่อนําไปใชในการรักษา

ภาพ : www.sirindhorn.net

ผาและฉลองพระองคในราชสํานัก

ภาพ : www.sirindhorn.net

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงติดตามความกาวหนา
โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพ : www.narit.or.th

วันขาวและชาวนาแหงชาติประจําป ๒๕๕๖

ภาพ : www.sirindhorn.net

กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖

ภาพ : www.sirindhorn.net

งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๕๖

ภาพ : www.sirindhorn.net

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปลูกตนไมรวมกับคณะอาจารย นิสิต และขาราชการ
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพ : www.sirindhorn.net

การแสดงดนตรีไทย
โดยครูอาวุโสแหงรัตนโกสินทร์

ภาพ : www.sirindhorn.net

การแสดงดนตรีไทยปพาทยดึกดําบรรพ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

วันมูลนิธิสิรินธร ประจําป ๒๕๕๖

ภาพ : www.sirindhorn.net

อ้างอิง

นารีนครา

ภาพ : ๐๑ www.sirindhorn.net, ๐๒ www.book2.truelife.com

วิดีโอ : www.youtube.com

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐสิงคโปร์

ภาพ : ๐๑ www.sirindhorn.net, ๐๒ www.book2.truelife.com

วิดีโอ : www.youtube.com

เสด็จฯ เยือน ราชอาณาจักรเดนมารก และ ราชอาณาจักรนอรเวย์

ภาพ : www.thaitangdaennews.eu

วิดีโอ : www.youtube.com

เสด็จฯ เยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : www.sirindhorn.net

วิดีโอ : www.youtube.com

นารีนครา

ภาพ : www.nanmeebooks.com

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ ๑๖

ภาพ : www.th.wikipedia.org

วิดีโอ : www.en.wikipedia.orgQXARRXmMuNM

นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพ : รูปยาตราภาพทัศนาจร

ใบตอง, เซ็นชื่อเปดงาน, อาหารที่โรงแรม
, ภาพสลักโคนันที่ในปราสาทบรัมบะนัน

ภาพ : รูปยาตราภาพทัศนาจร