วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

32
พรรษา

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๓๐


ประชาชนทั่วประเทศต่างร่วมถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา

พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม
ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลและการถวายพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
ที่เรียกว่า ถวายน้ำสรงอภิเษก นับเป็นครั้งแรกในรัชสมัย
ณ พระที่นั่งชัยมังคลาภิเษก มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

info play

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน
โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ณ วัดอรุณราชวราราม


info

ตราไปรษณียากรชุดที่ระลึก
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
ครั้งแรกของไทยที่พิมพ์ด้วยทองคำ

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงวาดกระต่ายเป่าทรอมโบนและช้างน้อยเป่าทรัมเปต
เพื่อนำมาเดินเส้นบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีด้วยพระองค์เอง
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา

info

พระราชกรณียกิจ
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ทรงเยี่ยมโครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

info


ทอดพระเนตรโครงการบ้านโคกกูแว
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ บ้านโคกกูแว ตำบลพร่อน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

info

ทรงเยี่ยมราษฎร
ณ บ้านอาแว ตำบลมะรือโบตะวันตก
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

info

ทรงสำรวจภูมิประเทศเพื่อหาทำเลสร้างอ่างเก็บน้ำ
สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ธิ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่ตำบลแม่ธิ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

info


ทรงติดตามความคืบหน้า
โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยผักตบชวา

info play

พระราชกรณียกิจ
ด้านการศึกษาและสาธารณสุข


ทอดพระเนตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เขตพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
และกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สมาคมไทยผลิตยา ๒ บ้านนา
และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังวาลย์วิทย์
ตำบลปาดังเบซา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ทรงร่วมอภิปรายเรื่อง ภาษาไทยกับคนไทย
งานพระราชทานเกี้ยวทองคำ
ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านการต่างประเทศ

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐอินเดีย
ในฐานะอาคันตุกะของประธานาธิบดีอินเดีย
ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์
รวมทั้งการพัฒนาด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์

info

ด้านการต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเดลีสาธารณรัฐอินเดีย
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาอักษรศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวรรณคดี (สันสกฤต)

info

มหาวิทยาลัยเดลีสาธารณรัฐอินเดีย
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวรรณคดี (สันสกฤต)

info

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บำรุงบ้านห้วยจะด่าน
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มีพระราชดำริให้ปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แก่เด็กนักเรียน ต่อมาได้ขยายผลเป็น
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

info
ด้านศิลปวัฒนธรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงดนตรีไทยในงาน มหาราชาศิรวาท
เนื่องในวันฉัตรมงคล
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

info

ด้านศิลปวัฒนธรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงดนตรีไทยในงาน มหาราชาศิรวาท
เนื่องในวันฉัตรมงคล
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

info

เสด็จฯ ไปสมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่
และทรงดนตรีร่วมกับครูอาวุโส

info info

เสด็จฯ ไปสมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่
และทรงดนตรีร่วมกับครูอาวุโส

info

ทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์
และพระราชทานพระราชวินิจฉัยอันทรงคุณค่า
ในโครงการ ดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
ซึ่งจัดแสดงเป็นครั้งแรก ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูดนตรีไทย

info

ทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาประวัติศาสตร์
ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

info
เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์ไม่ปรากฏชื่อ
พระราชทานให้แสดงในนิทรรศการ
การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร


พระราชนิพนธ์

ทัศนะจากอินเดีย
ทรงบันทึกการเสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐอินเดีย
วันที่ ๑๐ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๐


info


พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง
พระราชทานกรมศิลปากร
เพื่ออัญเชิญไปพิมพ์ในบัตรอวยพรวันวิสาขบูชาภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขบูชา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นประธาน
งานวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
เปิด สะพานพระราม ๙
สะพานขึงระนาบเดี่ยวแห่งแรกของประเทศไทย

info info

เปิด สวนหลวง ร.๙
สวนสาธารณะอันร่มรื่นในกรุงเทพมหานคร

info

ตลาดหุ้นทั่วโลกตกต่ำเป็นประวัติการณ์
เรียกว่า วันจันทร์ทมิฬ (Black Monday)

info info

อ้างอิง

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

ภาพ : www.th.wikipedia.org

พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม

ภาพ : www.dr-ukrit-mongkolnavin.com

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน

ภาพ : www.ebooks.dusit.ac.th

ตราไปรษณียากรชุดที่ระลึก
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

ภาพ : www.postemart.com

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงวาดกระต่ายเป่าทรอมโบนและช้างน้อยเป่าทรัมเปต

ภาพ : มณีพลอยร้อยแสง

พระราชกรณียกิจ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ทรงเยี่ยมโครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

ภาพ : ๐๑ พระราชกรณียกิจ
ภาพ : ๐๒ www.aseanaffairs.com

ทอดพระเนตรโครงการบ้านโคกกูแว

ภาพ : www.aseanaffairs.com

ทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านอาแว

ภาพ : ๐๑ พระราชกรณียกิจ
ภาพ : ๐๒ www.siamrath.co.th

ทรงสำรวจภูมิประเทศเพื่อหาทำเลสร้างอ่างเก็บน้ำ

ภาพ : www.aseanaffairs.com

ทรงติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน

ภาพ : www.ohm.go.th

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชกรณียกิจ
ด้านการศึกษาและสาธารณสุข
ทอดพระเนตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาพ : มณีพลอยร้อยแสง

ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
และกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ภาพ : มณีพลอยร้อยแสง

อ้างอิง

ทรงร่วมอภิปรายเรื่อง ภาษาไทยกับคนไทย

ภาพ : มณีพลอยร้อยแสง

ด้านการต่างประเทศ
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐอินเดีย

ภาพ : ๐๑ ทางสายไมตรี
ภาพ : ๐๒ ทัศนะจากอินเดีย
ภาพ : ๐๓ www.thailand.prd.go.th

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ : www.sites.google.com

ด้านศิลปวัฒนธรรม
มหาราชาศิรวาท

ภาพ : มณีพลอยร้อยแสง

เสด็จฯ ไปสมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : www.facebook.com

ดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

ภาพ : สูจิบัตรการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

ทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาประวัติศาสตร์
ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์

ภาพ : www.sites.google.com

พระราชนิพนธ์
ทัศนะจากอินเดีย

ภาพ : www.sirindhorn.net

พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง

ภาพ : มณีพลอยร้อยแสง

เสด็จเป็นประธานงานวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เปิดสะพานพระราม ๙

ภาพ : www.ebooks.dusit.ac.th

วิดีโอ : www.youtube.com

เปิด สวนหลวง ร.๙

ภาพ : www.suanluangrama9.or.th

ตลาดหุ้นทั่วโลกตกต่ำเป็นประวัติการณ์

ภาพ : www.youtube.com

วิดีโอ : www.youtube.com