วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

42
พรรษา

“...ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา ๑๕ ปี
ที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้
ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้น
ต้องอดทน แล้วเป็นไง ก็ได้ประโยชน์
ชาวบ้านมีความสุข เราก็สุข
ที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลย
เดี๋ยวนี้ดีขึ้น แต่ก็เย็นสบายดี เปลี่ยนแปลงไปมาก...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๓ เมษายน ๒๕๔๐

2540-khaohinson
2540-khaohinson
2540-khaohinson
2540-khaohinson

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

info play
2540-hrh-princess-sirindhorn-by-nitikorn-kraivixien
2540-hrh-princess-sirindhorn-by-nitikorn-kraivixien

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้นายนิติกร กรัยวิเชียร
ฉายพระฉายาลักษณ์
ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง


info
2540-hrh-princess-sirindhorn-portrait
2540-regional-blood-center-thai-red-cross-nakhon-ratchasima

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดอาคารสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


info

ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายมะพร้าวจำนวนมาก
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส


info
2540-narathiwat-muslim-coconut

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรร้านสหกรณ์
โรงเรียนบ้านปาหนัน
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส


info
2540-narathiwat-co-operative-ban-panan-schoo
2540-royal-photography-astronomy-chaipattana

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรดาวหางเฮล-บอพพ์ (Comet Hale-Bopp)
และทรงถ่ายภาพดวงจันทร์ ดาวอังคาร
ดาวซิริอัส (Sirius) ดาวโพรซิออน (Procyon)
ณ ดาดฟ้าอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา


info
2540-royal-photography-astronomy-chaipattana
2540-royal-photography-astronomy-chaipattana

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ดวงจันทร์

ดาวอังคาร

2540-royal-photography-astronomy-chaipattana
2540-royal-photography-astronomy-chaipattana

ดาวซิริอัส

2540-royal-photography-astronomy-chaipattana

ดาวโพรซิออน

2540-princess-it-project-01

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง
ริเริ่มดำเนินการตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง


info play

2540-princess-it-project-01
พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ


2540-laos-north-nouhak-phoumsavan

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ


info
2540-laos-north-nouhak-phoumsavan
2540-laos-north-nouhak-phoumsavan
2540-laos-north-nouhak-phoumsavan
2540-china-shantou

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ณ มณฑลกวางตุ้ง


info
2540-china-shantou
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ทรงร่วม พิธีส่งมอบฮ่องกงคืนแก่สาธารณรัฐประชาชนจีน


info play
2540-china-shantou
2540-china-shantou

หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


2540-literature

การทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อพัฒนาการเกษตร

อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
รายงานการวิจัยที่ทรงเป็นหัวหน้าโครงการ
ทรงร่วมวิจัยกับคณะนักวิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย


info
2540-literature

มนต์รักทะเลใต้
ทรงบันทึกการเสด็จฯ ไปทรงเยือนหมู่เกาะทะเลใต้
วันที่ ๑๕ - ๒๕ เมษายน ๒๕๓๙


info
2540-literature

จารึกปราสาทหินพนมวัน
ทรงพระราชนิพนธ์ครั้งยังทรงดำรงพระยศเป็น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา ฯ
เป็นงานพระราชนิพนธ์เล่มแรกที่ทรงอ่าน
และทรงแปลจารึกภาษาเขมรโบราณ


info
2540-literature

มหัศจรรย์ทุกวัน
ทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯ ไปทรงเยือนหมู่เกาะอันดามัน
และนิโคบาร์ สาธารณรัฐอินเดีย
วันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙


info
2540-literature

บันทึกเรื่องการปกครองของไทย
สมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์

พระราชนิพนธ์ที่ทรงเรียบเรียงขณะทรงศึกษาชั้นปีที่ ๑
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องการเมือง การปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
จากคำสอนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช


info
2540-literature

เย็นสบายชายน้ำ
ทรงบันทึกการเสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นการเดินทางล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
วันที่ ๑๔ - ๒๗ เมษายน ๒๕๓๙


info
2540-literature

ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว
ทรงบันทึกการเสด็จฯ ไปทรงเยือน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐


info


ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด
จึงถูกขนานนามว่าเป็น รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน


info
2540-constitution
2540-constitution
2540-economy-crisis

วิกฤตเศรษฐกิจ
ประเทศไทยประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง
และได้ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศในทวีปเอเซีย


info play

อ้างอิง

ทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

ภาพ : www.khaohinsorn.com

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้นายนิติกร กรัยวิเชียร
ฉายพระฉายาลักษณ์

ภาพ : แพรว

ทรงเปิดอาคารสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕

ภาพ : www.ohm.go.th

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ

ภาพ : www.ohm.go.th

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
ทอดพระเนตรร้านสหกรณ์
โรงเรียนบ้านปาหนัน

ภาพ : www.ohm.go.th

ทอดพระเนตรดาวหางเฮล-บอพพ์ (Comet Hale-Bopp)

ภาพ : www.thaiastro.nectec.or.th

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

ภาพ : ๐๑ www.tungsong.com
ภาพ : ๐๒ www.princess-it.org

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : คืนถิ่นจีนใหญ่

เสด็จฯ ไปทรงเยือน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ภาพ : ๐๑ คืนถิ่นจีนใหญ่, ภาพ : ๐๒ www.pri.org

หนังสือพระราชนิพนธ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

ภาพ : ๐๑ www.library2.parliament.go.th, ภาพ : ๐๒ www.ratchakitcha.soc.go.th

วิกฤตเศรษฐกิจ

ภาพ : www.slideshare.net/watcharrin