วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

5
พรรษา
RoyalPloughingCeremony

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ฟื้นฟู
พระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร
และความเป็นสิริมงคลของประเทศ


info video

เสด็จฯ สหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรป


info play

เสด็จต่างประเทศเป็นครั้งแรก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ในคราวเสด็จฯ ไปสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป

OrangeOakRanch
oakRanch
เสด็จต่างประเทศ
ยุโรป
สหรัฐอเมริกา

ณ ออเรนจ์ โอค รานซ์
(Orange Oak Ranch)
สหรัฐอเมริกา


info
สำราญพระราชอิริยาบถ

วันสำราญพระราชอิริยาบถ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
ทรงเล่นโพงพางกับ
พระราชธิดา

ณ ออเรนจ์ โอค รานซ์ (Orange Oak Ranch) สหรัฐอเมริกา

sirindhorn
เมืองโลซาน
วิลลาฟลองซาเล
สวิตเซอร์แลนด์
สมเด็จพระเทพ

ณ เมืองโลซาน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงพระสำราญที่วิลลาฟลองซาเล

ทรงย่างและเสวยไก่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงย่างและเสวยไก่
สนามเด็กเล่น
ทรงพระสำราญที่สนามเด็กเล่นอูซี่
ทะเลสาบ

ประทับเสวยพระสุธารสชาที่อูซี่ ริมทะเลสาบ

ประทับเสวยพระสุธารสชาที่อูซี่ ริมทะเลสาบ

ชา
น้ำชา
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
มีพระราชเสาวนีย์ให้ออกแบบฉลองพระองค์แบบไทยขึ้น
กลายเป็นต้นแบบของชุดประจำชาติสำหรับสตรีไทย
เรียกว่า ชุดไทยพระราชนิยม


info play
ชุดไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จฯ มาทอดพระเนตร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ที่โรงเรียนจิตรลดา
MAHA CHAKRI SIRINDHORN
Sirindhorn International Institute of Technology
siit

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓
เป็นแม่บทในการพัฒนาการศึกษาของไทย
แผนนี้มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด


info info
เครื่องบิน

สุรนารี

สุรนารี

นามแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
ให้เครื่องบินรุ่น ดักลาส ดีซี ๖ บี (Douglas DC 6-B)
ของ การบินไทย สายการบินประจำชาติของไทย
ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากกรุงเทพฯ
สู่ฮ่องกง ไทเป และโตเกียว

info
Douglas DC 6-B
แหล่งโบราณคดี

แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า
จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์แหล่งแรก
ที่สำคัญและรู้จักกันในระดับสากล
คณะสำรวจไทย-เดนมาร์ก ได้สำรวจ ขุดค้น และวิจัย
อย่างถูกต้องตามวิธีการสมัยใหม่เป็นครั้งแรก


info play
OPEC

โอเปก (OPEC)

เริ่มการก่อตั้งองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน หรือ โอเปก
(Organization of Petroleum Exporting Countries : OPEC)


info play

อ้างอิง

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ภาพ : Chronicle of Thailand

เสด็จฯ สหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป

ภาพ : เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๐๓

วิดีโอ : King and Queen of Thailand in Paris, USA

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอที่โรงเรียนจิตรลดา

ภาพ : 3 รอบจิตรลดารวมใจ

ชุดไทยพระราชนิยม

ภาพ : ราชศิลป์พัสตราภรณ์

วิดีโอ : www.youtube.com

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓

ภาพ : www.dl.parliament.go.th

สุรนารี

ภาพ : www.wings-aviation.ch

วิดีโอ : www.youtube.com

แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ : www.sujitwongthes.com

วิดีโอ : www.youtube.com

สุรนารี

ภาพ : www.opec.org

วิดีโอ : www.youtube.com