วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

6
พรรษา
สวนจิตรลดา

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้ง
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาขึ้น
ภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
เพื่อทรงศึกษาทดลองและพัฒนางาน
ด้านการเกษตรไทยให้เจริญก้าวหน้า


info play
เจ้าสามพระยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เจ้าสามพระยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในส่วนภูมิภาคแห่งแรก
ที่เปิดดำเนินการในรัชกาลปัจจุบัน

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ
ครั้งที่ ๑

ณ ศาลาสันติธรรม


info


โน้ตเพลงไทย

โน้ตเพลงไทย เล่ม ๑

หนังสือดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ให้กรมศิลปากรจัดพิมพ์เล่มแรก


infoมหาจักรี
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสี่พระองค์ได้ตามเสด็จพระราชดำเนิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
ไปยังพระปฐมบรมราชานุสรณ์
เนื่องในงาน รัฐพิธีวันที่ระลึกมหาจักรี


info
พระปฐมบรมราชานุสรณ์
photograph
painting
music
เศรษฐกิจ

ประกาศใช้

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑

ระหว่างระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๐๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๖
และถึง พ.ศ. ๒๕๐๙
เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน


info
ผู้ใหญ่ลี

“พ.ศ. สองพันห้าร้อยสี่
ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม...”

เพลงลูกทุ่ง ผู้ใหญ่ลี

มี ศักดิ์ศรี ศรีอักษร เป็นผู้ขับร้อง
โด่งดังไปทั่วประเทศ


info play
อวกาศ

มนุษย์คนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศ
ยูริ กาการิน (Yuri Gagarin)

นักบินอวกาศของสหภาพโซเวียตเดินทางขึ้นสู่อวกาศ
และโคจรรอบโลกสำเร็จ
ด้วย ยานวอสตอค ๑ (Vostock 1)


info play
ยานวอสตอค

อ้างอิง

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

ภาพ : สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรอบ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

ภาพ : www.finearts.go.th

วิดีโอ : www.youtube.com

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๑

ภาพ : www.archives.su.ac.th

โน้ตเพลงไทย เล่ม ๑

ภาพ : พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย

รัฐพิธีวันที่ระลึกมหาจักรี

ภาพ : www.narama9.go.th

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑

ภาพ : www.nesdb.go.th

ผู้ใหญ่ลี

ภาพ : www.th.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

มนุษย์คนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศ

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com