วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

54
พรรษา

ลอยพระประทีป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ ไปยังท่าน้ำภายในโรงพยาบาลศิริราช
เพื่อทรงลอยพระประทีป

info video

loy kratong

กระทง
มิตรนานาชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับรางวัล
มิตรนานาชาติสิบอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
info

กรุงปักกิ่ง

อีเฟีย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับรางวัล
ECO Grand Prize
จากสมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ อีเฟีย (IFEA)
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต
info

คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็น วันรักการอ่าน
info

ECO Grand Prize

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิด
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ณ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
info


เชียงรายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรการทำปลาแดดเดียวของนักเรียน
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านดอยล้าน ตำบลวาวี
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
info

สมเด็จพระเทพ

ุข้าวสาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงบรรจุข้าวสารลงถุง
ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเปิด
โรงสีข้าวพระราชทาน
ณ อำเภอวังท่าผา จังหวัดน่าน
info

โรงสีข้าวพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปั่นจักรยานสูบน้ำ
ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต
บ้านป่าเกี๊ยะใน อำเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่
info

จักรยานสูบน้ำ

เศรษฐกิจพอเพียง

ยุวเกษตรกร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมหมู่บ้านขวัญฤทัย
ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ทอดพระเนตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสำนักงานกลุ่มยุวเกษตรกร
info

ข้าวซ้อมมือ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรการสาธิตการทำข้าวซ้อมมือ
ณ โครงการแก้ไขน้ำท่วม
ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส
info

โครงการแก้ไขน้ำท่วม

โภชนาการนานาชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
โภชนาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙
เรื่อง ความมั่นคงทางโภชนาการถ้วนหน้า
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เขตบางนา
info


ประชุมวิชาการปาฐกถาทางวิชาการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดปาฐกถาทางวิชาการ
เรื่อง ๖๐ ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน :
การปฏิรูปการเปิดประเทศและการพัฒนา

และทรงปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
info

อักษรศาสตร์

THEOS

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิด
สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS
ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
infoสัญญาณดาวเทียม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงร่วม งานฉลองครบรอบ ๖๐ ปี
การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย

ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ
เขตพระนคร
info

องค์การสหประชาชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิด
งานแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ ๒
และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด
ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ ๖๕ ปี
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน
info

ภาพพิมพ์และวาดเส้น

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิด
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
info

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระดำเนินนำผู้ร่วมเดินการกุศล
เดินชมเมือง ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เขตพระนคร
ตามเส้นทางรอบพระบรมมหาราชวัง
info

เดินการกุศล

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

การประชุมสุดยอดผู้นำ

ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำ
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดลี
(Delhi Sustainable Development Summit 2009)
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐอินเดีย
info

Delhi Sustainable Development Summit

ทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัล
ด้านวรรณกรรม "ชญานปีฐ"
ครั้งที่ ๔๒
ณ อาคารรัฐสภา

ชญานปีฐ

รถไฟ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด

การเดินรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ ระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

info

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ณ กรุงปารีส
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สมาพันธรัฐสวิส
และสาธารณรัฐฝรั่งเศส


สมาพันธรัฐสวิส

ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ
องค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป
(CERN)
ณ นครเจนีวา

info

องค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป

CERN

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน


จีน
china

ทอดพระเนตรสถานที่จัดงาน
มหกรรมการแสดงสินค้าโลก ๒๐๑๐
(EXPO 2010 Shanghai China)
ณ นครเซี่ยงไฮ้
info

มหกรรมการแสดงสินค้าโลก

EXPO 2010 Shanghai China
ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง
ณ เมืองจินซาน มณฑลเซี่ยงไฮ้
info

สุริยุปราคาเต็มดวง

ทรงเปิดนิทรรศการ
"ประเทศจีนในสายตาของเจ้าหญิงไทย"
ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ กรุงปักกิ่ง
info

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ กรุงปักกิ่ง

พระเทพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน มองโกเลีย
info

มองโกเลีย

ฟิลิปปินส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
info

เวียดนาม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ทรงนำนักเรียนนายร้อย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ ๔
ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดี
info

โบราณคดี

สิงคโปร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐสิงคโปร์
info

เยอรมนี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ครั้งที่ ๕๙
ณ ศูนย์ประชุมอินเซล ฮัลเล
เมืองลินเดา

info

ศูนย์ประชุมอินเซล ฮัลเล

โครงการตามพระราชดำริ


พายุไซโคลน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย
จากพายุไซโคลนในสหภาพพม่า
เป็นอาคารเรียนและสามารถใช้หลบภัยได้
ที่หมู่บ้านกะดงกะนิ เมืองโบกาเลย์
เขตอิรวดี สหภาพพม่า
info

ภาพถ่าย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะครูโรงเรียนบ้านกะดงกะนิ
อำเภอโบกาเลย์ ภาคอิระวดี สหภาพพม่า
เฝ้าทูลละอองพระบาท
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
info

ภาพวาด

สีน้ำมัน

สีน้ำมันบนผ้าใบ

แว่นตาผู้สูงวัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการ
แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา
และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
info videoหมึกจีน

ภาพพิมพ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิด
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
ณ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
info video

เซรามิค

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

นิทรรศการ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
info

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์


กล้องดิจิตอล

ชี้นก
๕ ตุลาคม ๒๕๕๑
ราชอาณาจักรสเปน

กล้องฟิล์ม

รับเสด็จ ๑
๑๔ มกราคม ๒๕๕๒
ประเทศไทย

ฟิล์ม

แมลงหน้ามนุษย์
๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
ประเทศไทย

ใบตอง

แรงเหวี่ยง
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ช่วงช่วง และ หลินฮุ่ย

แพนด้าตัวแรกที่เกิดในไทย
หลินปิง
ลูกแพนด้าที่เกิดจาก
แพนด้า ช่วงช่วง และ หลินฮุ่ย
โดยการผสมเทียม
กลายเป็นขวัญใจชาวไทยทั่วประเทศ
info

แพนด้า

ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
เกิดโรคระบาดที่อุบัติใหม่
จากเชื้อไวรัสและกลายพันธุ์
เป็นชนิด เอ เอช ๑ เอ็น ๑
(Influenza A H1N1)
เรียกทั่วไปว่า ไข้หวัดหมู
info

H1N1

อ้างอิง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังท่าน้ำภายในโรงพยาบาลศิริราช เพื่อทรงลอยพระประทีป

ภาพ : www.chaoprayanews.com

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงรับรางวัล มิตรนานาชาติสิบอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ ๐๑ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ

ภาพ ๐๒ : ความรักผูกพันกับจีน : การระลึก ๓๐ ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเยือนจีน

ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ECO Grand Prize จากสมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ
อีเฟีย (IFEA)

ภาพ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ

เสด็จฯ ไปทรงเปิด ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ภาพ ๐๑ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ

ภาพ ๐๒ : ความรักผูกพันกับจีน : การระลึก ๓๐ ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเยือนจีน

ทรงบรรจุข้าวสารลงถุงในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงสีข้าวพระราชทาน

ภาพ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ

ทอดพระเนตรการทําปลาแดดเดียวของนักเรียน ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

ภาพ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมหมู่บ้านขวัญฤทัย ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสํานักงานกลุ่มยุวเกษตรกร

ภาพ : www.sirindhorn.net

อ้างอิง

ทอดพระเนตรการสาธิตการทําข้าวซ้อมมือ ณ โครงการแก้ไขน้ำท่วม

ภาพ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ เรื่อง ความมั่นคงทางโภชนาการถ้วนหน้า

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงเปิดปาฐกถาทางวิชาการ เรื่อง ๖๐ ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน : การปฏิรูปการเปิดประเทศและการพัฒนา

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงร่วมงานฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย

ภาพ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ ๒

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงพระดําเนินนําผู้ร่วมเดินการกุศล ชมเมือง

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ภาพ : www.sirindhorn.net

อ้างอิง

เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผ้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๕๙

ภาพ : www.sirindhorn.net

โครงการตามพระราชดําริ พระราชทานความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนในสหภาพพม่า

ภาพ : www.psproject.org

มีพระราชดําริให้จัดตั้งโครงการ แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ภาพ : www.topcharoen.co.th

วิดีโอ : www.youtube.com

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ภาพ : www.chaipat.or.th

วิดีโอ : www.youtube.com

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง

ภาพ : www.sirindhorn.net

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพ : ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง

แพนด้าตัวแรกที่เกิดในไทยหลินปิง

ภาพ : www.th.wikipedia.org

ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ เรียกกันทั่วไปว่า ไข้หวัดหมู

ภาพ : www.th.wikipedia.org