วิศิษฏศิลปิน

1.

ลมบกพัดจาก

พัดจากบกไปสู่ทะเล

พัดจากทะเลไปสู่บก

2.

ความแตกต่างของดนตรีไทยกับดนตรีสากล

ดนตรีไทยมีโน้ต 7 เสียง ดนตรีสากลมีโน้ต 12 เสียง

ดนตรีไทยมีโน้ต 12 เสียง ดนตรีสากลมีโน้ต 7 เสียง

3.

จิตรกร หมายถึงผู้สร้างสรรค์ผลงานประเภทใด

ประติมากรรม

จิตรกรรม

4.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเรียนระนาดเอกกับใคร

สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ

ศร ศิลปบรรเลง

5.

ผงฟูกับน้ำส้มสายชู

ใช้ล้างทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์

เป็นเชื้อเพลิง

6.

ชุดกิโมโน เป็นชุดประจำชาติใด

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

7.

ทะเลอันดามัน อยู่

ตะวันตกของประเทศไทย

ตะวันออกของประเทศไทย

8.

รัฐบาลประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอะไร

วันอนุรักษ์ดนตรีไทย

วันอนุรักษ์มรดกไทย

9.

1 TB เท่ากับ

1000 GB

1000 MB

10.

42% ของ 200 เท่ากับ

84

8400