วิศิษฏศิลปิน

1.

ลมบกเกิดในเวลา

กลางคืน

กลางวัน

2.

ความแตกต่างของดนตรีไทยกับดนตรีสากล

ดนตรีไทยมีโน้ต 7 เสียง ดนตรีสากลมีโน้ต 12 เสียง

ดนตรีไทยมีโน้ต 12 เสียง ดนตรีสากลมีโน้ต 7 เสียง

3.

ดาวเทียมไทยคม

ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร

ดาวเทียมเพื่อสำรวจทรัพยากร

4.

ทำบัตรประชาชนตลอดชีพได้ ต้องมีอายุเท่าไร

70 ปีขึ้นไป

80 ปีขึ้นไป

5.

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

6.

ฝนเทียม คือโครงการฯ

ฝนหลวง

ฝนตก

7.

มูลนิธิศูนย์สิรินธร

เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

เพื่อการฟื้นฟูดวงตาแห่งชาติ

8.

ธนบัตร ใช้ครั้งแรกในรัชกาลใด

รัชกาลที่ 5

รัชกาลที่ 9

9.

สถานีโทรทัศน์แรกของประเทศไทย

ช่อง 4 บางขุนพรหม

ช่อง 3

10.

π มีค่าเท่ากับ

3.1416

1.1416