วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

26
พรรษา


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงพระสุธารสชาแก่
ฯพณฯ จ้าว จื่อหยาง
นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


info

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
และทรงเยี่ยมนายเติ้ง เสี่ยวผิง
รองประธานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ณ กรุงปักกิ่ง


info

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
สาธารณรัฐประชาชนจีนยิ้มของชายชรา
(An Old Man’s Smile)
๒๕๒๔ (1981)อนุชนในพระราชวังหลวง (กู้กง) ๑
(Youth in the Forbidden City 1)
๒๕๒๔ (1981)อ่างเก็บน้ำระหว่างทางจากคุนหมิงไปป่าหิน
(Reservoir on the Way from
Kunming to the Stone Forest)
๒๕๒๔ (1981)

พระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์
สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง
แห่งเบลเยียม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง
และสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยียม
ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม


เสด็จฯ แทนพระองค์

ทรงร่วมในพระราชพิธีอภิเษกสมรส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงร่วมในพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่าง
เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ กับ เลดี้ไดอานา
ณ วิหารเซนต์พอลส์ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร


info play


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงสำเร็จการศึกษา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต
จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทรงทำวิทยานิพนธ์เรื่อง
“ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท”

info play


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยครูทั่วราชอาณาจักร
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชปฏิสันถารกับนักเรียน
ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง


info

เครื่องปั้นดินเผา
ฝีพระหัตถ์


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงปฏิบัติงานในโรงงานแม่ริมเซรามิก
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


info

พระราชนิพนธ์เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง

หนังสือรวบรวมพระราชดำรัส
ที่ทรงเล่าเรื่องคราวเสด็จพระราชดำเนิน
เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส
พระราชทานแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ศาลาศรีนคร สวนมะลิ


info

ย่ำแดนมังกร

หนังสือบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔


info

ขบวนการ
นกกางเขน

พระราชนิพนธ์แปล
ทรงแปลจากเรื่อง Rossogols en Cage
ของ Madeleine Treherne
วรรณกรรมเยาวชนฝรั่งเศส
ที่เล่าเรื่องวีรกรรม
และมิตรภาพของเด็กๆ
โดยทรงใช้นามแฝง
“แว่นแก้ว”


info

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ :
การปฏิรูปการปกครอง

หนังสือประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จังหวัดนครนายก


info

กุหลาบพระนามสิรินธร
พบกุหลาบพันธ์ุใหม่
ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ชื่อว่า
พระนามสิรินธร
(Princess Maha Chakri Sirindhorn)

info


ทรงอนุรักษ์เพลงไทยเดิม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บันทึกเสียงเพลงพระนิพนธ์
ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
เพื่อเผยแพร่ในงาน
ฉลอง ๑๐๐ ปี ทูลกระหม่อมบริพัตร
และเพื่อเก็บรักษาเพลงไทยเดิมไว้ให้ชนรุ่นหลัง

info play


ในวาระครบ ๑๐๐ ปี
เกิดหลวงประดิษฐไพเราะ

ทายาทได้ก่อตั้ง
มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง)

และกรมไปรษณีย์โทรเลขออกแสตมป์ที่ระลึก
ราคา ๑.๒๕ บาท

info


ทางด่วนแรกของประเทศไทย
เปิด ทางพิเศษเฉลิมมหานคร สายดินแดง-ท่าเรือ
ระบบทางด่วนเพื่อเชื่อมการคมนาคม
ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว

info


ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์
ค้นพบ ภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์
แหล่งใหญ่และมีจํานวนภาพมากที่สุดในประเทศไทย
บริเวณหน้าผาที่ผาแต้ม
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

info


โชติช่วงชัชวาล
ประเทศไทยผลิต ก๊าซธรรมชาติ
จากอ่าวไทยขึ้นมาใช้ได้เองเป็นครั้งแรก
กล่าวกันว่านําประเทศไทยเข้าสู่ยุคโชติช่วงชัชวาล

info


กระสวยอวกาศเที่ยวบินแรก
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ
(นาซา : NASA) สร้าง กระสวยอวกาศ
ชื่อ โคลัมเบีย (Columbia)
และได้ทะยานสู่อวกาศเป็นผลสําเร็จ
นับเป็นยานอวกาศรุ่นบุกเบิกที่สามารถนํากลับมาใช้งานซ้ำได้

info play


โรคเอดส์ (AIDS)
หรือ โรคระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
(Acquired Immune Deficiency Syndrome)
ปรากฏรายงานการติดเชื้อในมนุษย์อย่างเป็นทางการครั้งแรก
โดยมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส
Human Immunodeficiency Virus (HIV)แมวจอมยุ่ง
พิมพ์หนังสือการ์ตูน โดราเอมอน (Doraemon)
ฉบับแปลเป็นภาษาไทย
กลายเป็นแมวขวัญใจของเด็กทั่วประเทศ
playละครเพลงแคทส์ (CATS)
เปิดการแสดงละครเพลง แคทส์ (CATS)
เป็นครั้งแรกที่โรงละครเวสต์เอนด์ (WestEnd)
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

play

อ้างอิง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงพระสุธารสชาแก่ ฯพณฯ จ้าว จื่อหยาง

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๓-๒๕๒๔

ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ ๐๑ : ความรักผูกพันกับจีน : การระลึก ๓๐ ปี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนจีน

ภาพ ๐๒ : ย่ำแดนมังกร

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : แสงคือสี สีคือแสง

เสด็จฯ แทนพระองค์
ทรงร่วมในพระราชพิธีอภิเษกสมรส

ภาพ ๐๑ : ทางสายไมตรี

ภาพ ๐๒ : www.flickr.com

วิดีโอ : www.youtube.com

๑๐๐ ปีเกิดหลวงประดิษฐไพเราะ

ภาพ : www.chumchonburi.com

ทรงสำเร็จการศึกษา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาพ : ๓๖ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ของเรา

วิดีโอ : www.sac.or.th

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ภาพ : www.ohm.go.th

มีพระราชปฏิสันถารกับนักเรียน

ภาพ : www.ohm.go.th

เครื่องปั้นดินเผาฝีพระหัตถ์

ภาพ : การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

พระราชนิพนธ์

วิดีโอ : www.sirindhorn.net

กุหลาบพระนามสิรินธร

ภาพ : www.rspg.or.th

ทรงอนุรักษ์เพลงไทยเดิม

ภาพ : www.th.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

ทางด่วนแรกของประเทศไทย

ภาพ : www.dekdee.com

ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์

ภาพ : www.7wondersthailand.com

โชติช่วงชัชวาล

ภาพ : กาลานุกรมสยามประเทศไทย ๒๔๘๕-๒๕๕๔

กระสวยอวกาศเที่ยวบินแรก

ภาพ : www.en.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

โรคเอดส์ (AIDS)

ภาพ : www.tute.ucla.edu, www.commons.wikimedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

ละครเพลงแคทส์ (CATS)

ภาพ : www.catsmusical.wikia.com

วิดีโอ : www.youtube.com

แมวจอมยุ่ง

ภาพ : www.hitmangapdf.blogspot.com

วิดีโอ : www.youtube.com