วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

24
พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทรงเยี่ยมและมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับราษฎร
บ้านกุดใหญ่ ตำบลหนองเต็ง และบ้านกะนัง ตำบลบ้านปรือ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์


info play

ราชการุณย์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้ง
ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน
ณ บริเวณบ้านเขาล้าน จังหวัดตราด

“ฉันตัดสินใจที่จะช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์เหล่านี้
เท่าที่
กำลังความสามารถของฉันจะมี”

พระราชดำรัส
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

เพื่ออนุเคราะห์ผู้อพยพชาวกัมพูชา
จำนวนนับแสนคนที่เข้ามาในประเทศไทย
ศูนย์สภากาชาดไทยแห่งนี้ต่อมาใช้ชื่อว่า
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดเตรียมเครื่องอุปโภค
บริโภคให้แก่ผู้อพยพ
รวมทั้งทรงใช้ภาษาเขมร และความรู้เรื่องเขมร
ที่ทรงศึกษามาให้เกิดประโยชน์

ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่เยาวชน
ผู้ขัดสน
ทุนนี้ได้รับพระราชทานชื่อว่า
ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ต่อมาได้ขยายทุน
และจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ได้รับพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


info

ดนตรีไทยอุดมศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานเปิด งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๒
ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร
ทรงขับร้องและทรงดนตรีร่วมกับนิสิตนักศึกษาหลายสถาบัน


info

พระราชนิพนธ์

ความคิดคำนึง

หนังสือรวมพระราชนิพนธ์
ร้อยกรองภาษาฝรั่งเศส
จำนวน ๑๔ บท
ทรงแปลเป็นภาษาไทย
ด้วยพระองค์เอง
มีภาพการ์ตูน
ฝีพระหัตถ์ประกอบ


info

ส.ค.ส. ๒๕๒๓
สำหรับสมาชิก
สายใจไทย

หนังสือรวบรวมลายพระหัตถ์
ทรงอธิบายวิธีทำของใช้และ
เมนูอาหารพระราชทาน
มีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์
ประกอบ

info

หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ


infoเปิด ศูนย์สังคีตศิลป์
ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสะพานผ่านฟ้า
เพื่อสนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ด้านศิลปะและดนตรีไทย


info

รางวัลซีไรต์
(The S.E.A.
Write Award)

กำเนิด รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์
ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียน
(South East Asian
Writers Awards)

หรือ รางวัลซีไรต์
(The S.E.A.
Write Award)

คำพูน บุญทวี
นักเขียนชาวไทยเป็นคนแรก
ที่ได้รับรางวัลนี้
จากนวนิยายเรื่อง ลูกอีสาน


info

เพลงแห่งเอเชีย

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย
ของยูเนสโก ประเทศฟิลิปปินส์
คัดเลือกให้ เพลงบัวขาว
เป็น เพลงแห่งเอเชีย เพลงนี้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล ทรงนิพนธ์คำร้อง
หม่อมหลวงพวงร้อย สนิทวงศ์ ประพันธ์ทำนอง


info play

การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
สนับสนุนและเริ่มต้น
การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี ๒๕๒๒
ในวาระครบรอบ ๕ ปีของ
หอศิลป พีระศรี

ณ หอศิลป พีระศรี

รางวัลยอดเยี่ยม
ปรีชา เถาทอง
แสงภายใน ๒๕๒๒

ชุดพระราชทาน

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
ผู้นำ ชุดพระราชทาน เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรก
และกลายเป็นชุดประจำชาติสำหรับชายไทย


info


วิกฤตการณ์บริษัทเงินทุน

สร้างความเสียหายต่อตลาดเงินทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิกฤตการณ์น้ำมันโลกครั้งที่ ๒

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกสิทธิบัตรฉบับแรก

สิ่งประดิษฐ์ ไม้จิ้มฟัน
ได้รับสิทธิบัตรฉบับแรกของประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งเริ่มประกาศใช้

“Where there is discord,
may we bring harmony.
Where there is error,
may we bring truth.
Where there is doubt,
may we bring faith.
And where there is despair,
may we bring hope.”

Statement on the doorstep of
10 Downing Street,
after her election as Prime Minister,
as quoted at On this day (BBC)
(This is a paraphrasing of a quote
attributed to St.Francis of Assisi)

นายกหญิงเหล็ก

มาร์กาเร็ต แทตเชอร์ (Margaret Thatcher)
ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ
สหราชอาณาจักร
ได้รับสมญานามว่า หญิงเหล็ก


info play

อ้างอิง

ทรงเยี่ยมและมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับราษฎร

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓

วิดีโอ : www.youtube.com

ราชการุณย์

ภาพ ๐๑ : www.chaoprayanews.com

ภาพ ๐๒ : www.thairedcross.livingmuseum.sc.chula.ac.th

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ภาพ : www.snc.lib.su.ac.th

วิดีโอ : www.sac.or.th

ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ภาพ : เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง

ดนตรีไทยอุดมศึกษา

ภาพ : www.kkuir.kku.ac.th

พระราชนิพนธ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพ ๐๑ : วังท่าพระ ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ ๒๐๐ ปี

ภาพ ๐๒ : การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติย้อนหลัง

ศูนย์สังคีตศิลป์

ภาพ : www.facebook.com/ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ

รางวัลซีไรต์

ภาพ : www.librarybuu.wordpress.com

เพลงแห่งเอเชีย

เพลง : www.youtube.com

การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย

ภาพ : สูจิบัตรการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๒๒

ชุดพระราชทาน

ภาพ : Chronicle of Thailand

นายกหญิงเหล็ก

ภาพ : www.pl.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com