วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

43
พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลห้วยทราย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


info info


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทรงเปิด ทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

info info

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทรงเปิด ทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

info info

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเริ่มการเก็บกักน้ำเขื่อนป่าสัก
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเขื่อนแห่งนี้ว่า
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


info info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงไถนาและทรงหว่านข้าวนาปีในแปลงนา
โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าตามพระราชกระแส
ณ บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จังหวัดนครนายก


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดสถานีพืชอาหารสัตว์พัทลุง
และทรงหว่านเมล็ดพันธุ์หญ้าพลิแคทูลั่ม
(Paspalum plicatulum)
ในแปลงอาหารสัตว์พระราชทาน จังหวัดพัทลุง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดสถานีพืชอาหารสัตว์พัทลุง
และทรงหว่านเมล็ดพันธุ์หญ้าพลิแคทูลั่ม
(Paspalum plicatulum)
ในแปลงอาหารสัตว์พระราชทาน จังหวัดพัทลุง
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงลงฝีพระหัตถ์เป็นปฐมในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ
วัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ตามพระราชดำริ

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก


info

โครงการตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงาน

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

info info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดอาคารสำนักงานมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนสรรพาวุธ
บางนา กรุงเทพฯ


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงจักรยานเสด็จพระราชดำเนินไปยังแก่งสามชั้น
แม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก


info

หนังสือพระราชนิพนธ์

คืนถิ่นจีนใหญ่

ทรงบันทึกการเสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐


info

ดั่งดวงแก้ว

หนังสือรวมพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง


info

หยกใสร่ายคำ

พระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีนจำนวน ๓๔ บท


info

เครื่องเคลือบฝีพระหัตถ์

ขวดออกลูก

๒๕๔๑
สีใต้เคลือบ
ขนาด ๒๕.๕๐ x ๔๑ x ๕ ซม.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญ
พระนามาภิไธยเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของไรน้ำนางฟ้าชนิดใหม่
ที่ค้นพบในประเทศไทยว่า Streptocephalus sirindhornae
ชื่อภาษาไทยว่า ไรน้ำนางฟ้า สิรินธร
infoก่อตั้งบริษัท กูเกิ้ล (Google Inc.)
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
บริษัทที่ให้บริการค้นหาข้อมูลอันดับหนึ่งของโลก


info

อ้างอิง

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

ภาพ : www.ohm.go.th

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงเปิดทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี

ภาพ : ๐๑ www.kingsiam.com
ภาพ : ๐๒ www.ohm.go.th

วิดีโอ : www.youtube.com

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ภาพ : www.kanchanapisek.or.th

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงไถนาและทรงหว่านข้าวนาปีในแปลงนา

ภาพ : www.ohm.go.th

เสด็จฯ ไปทรงเปิดสถานีพืชอาหารสัตว์พัทลุง

ภาพ : www.nutrition.dld.go.th

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ตามพระราชดำริ

ภาพ : ๐๑ www.oknation.net
ภาพ : ๐๒ www.thai.tourismthailand.org

ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพ : www.princess-it.com

โครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

ภาพ : www.dt.mahidol.ac.th

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงเปิดอาคารสำนักงานมูลนิธิสายใจไทย

ภาพ : www.saijaithai.or.th

ทรงจักรยานเสด็จพระราชดำเนินไปยังแก่งสามชั้น

ภาพ : www.ohm.go.th

หนังสือพระราชนิพนธ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

เครื่องเคลือบฝีพระหัตถ์

ภาพ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม

ไรน้ำนางฟ้า สิรินธร

ภาพ : www.fisheries.go.th

กูเกิ้ล (Google Inc.)

ภาพ : www.commons.wikimedia.org