วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

18
พรรษา

“วันนี้เป็นวันมหาวิปโยคที่
น่าเศร้าสลดอย่างยิ่ง
ในประวัติศาสตร์ชาติไทย......
ขอให้ทุกฝ่ายทุกคนจงระงับ
เหตุแห่งความรุนแรง
ด้วยการตั้งสติยับยั้ง
เพื่อให้ชาติบ้านเมืองคืนอยู่ในสภาพปกติ”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ
ณ หอพระสมุด สวนจิตรลดา
ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์
ใน เหตุการณ์เรียกร้องรัฐธรรมนูญ ๑๔ ตุลา

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ผู้ชุมนุมเข้าหลบภัย
ในเขตพระราชฐาน สวนจิตรลดา

ราษฎรมาเฝ้าฯ รับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ณ วัดเขียน อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธาน
พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา
ในงานวันปิดภาคการศึกษาปี ๒๕๑๕
ณ โรงเรียนสวนจิตรลดา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงแสดงนาฏศิลป์ไทย
ร่วมกับเพื่อนหน้าพระที่นั่ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีไทย
ของโรงเรียนจิตรลดา


ทรงสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนกศิลปะได้เป็นที่ ๑

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงเข้ารับพระราชทานรางวัล
ในฐานะที่ทรงสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนกศิลปะได้เป็นที่ ๑ ของประเทศ
ณ หอประชุมคุรุสภา

info

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงสำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนกศิลปะ จากโรงเรียนจิตรลดา

info
ทรงศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทรงได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๔ ของคณะ
รับน้องที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงร่วมงานรับน้องของคณะอักษรศาสตร์

ทรงแสดงเป็นพระเจ้าตา
เรื่องจันทโครพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงเข้าเป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทย
ของคณะอักษรศาสตร์
และสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

info
เสด็จเยือนสหพันธ์มาเลเซีย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เสด็จเยือนรัฐกลันตัน สหพันธ์มาเลเซีย
อย่างไม่เป็นทางการ

infoเสด็จแทนพระองค์ไปประเทศสวีเดน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
เสด็จแทนพระองค์ไปทรงร่วม
ในพิธีพระศพ
สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ ๖ อดอล์ฟ แห่งสวีเดน
ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน

info
วันทรงดนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์
ไปทรงดนตรี ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ภาพยนตร์ส้มตำ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
พระราชทานเพลงพระนิพนธ์ ส้มตำ
เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์
บุปผา สายชล เป็นผู้ขับร้อง

play

ข้อตกลงสันติภาพปารีส
(Paris Peace Accords)

สหรัฐอเมริกาลงนามในข้อตกลงสันติภาพปารีส
ภายหลังการเจรจาที่ยาวนานถึง ๕ ปี
นำไปสู่การถอนทหารสหรัฐอเมริกาทั้งหมดออกจากเวียดนาม

info video

โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องแรก

การเปิดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่รายแรกของโลก
โมโตโรลา รุ่น ไดนา แทค
(Motorola, Dyna TAC)

โดย มาร์ติน คูเปอร์ (Martin Cooper)
นับเป็นการเริ่มต้นโลกแห่งการสื่อสารไร้สาย

info

วิกฤตการณ์พลังงานของโลก ครั้งที่ ๑

รัฐบาลไทยออก พระราชกำหนดแก้ไข
และป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๑๖

เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันปิโตรเลียมขาดแคลนทั่วโลก

อ้างอิง

เหตุการณ์เรียกร้องรัฐธรรมนูญ ๑๔ ตุลา

ภาพ : ๐๑ อัลบั้มภาพ ๘๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ (๒๔๗๐-๒๕๕๐)
ภาพ : ๐๒ www.th.wikipedia.org
ภาพ : ๐๓ อัลบั้มภาพ ๘๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ (๒๔๗๐-๒๕๕๐)

วิดีโอ : www.youtube.com

วัดเขียน จังหวัดอ่างทอง

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗

พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๕ - ๒๕๑๖

ทรงแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับเพื่อนหน้าพระที่นั่ง

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๕ – ๒๕๑๖

ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีไทยของโรงเรียนจิตรลดา

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๕ – ๒๕๑๖

ทรงสอบมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกศิลปะได้เป็นที่ ๑

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗

ทรงสำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพ : www.en.wikipedia.org

วิดีโอ : www.en.wikipedia.org

ทรงรับน้องที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพ : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

ทรงเข้าเป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทย

ภาพ : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

เสด็จเยือนสหพันธ์มาเลเซีย

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๕ - ๒๕๑๖

เสด็จแทนพระองค์ไปประเทศสวีเดน

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๕ - ๒๕๑๖

วันทรงดนตรี

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๕ - ๒๕๑๖

ภาพยนตร์ส้มตำ

ภาพ : www.bankhonrakluktung.com

ข้อตกลงสันติภาพปารีส (Paris Peace Accords)

ภาพ : www.en.wikipedia.org

วิดีโอ : www.britannica.com

โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องแรก

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

วิดีโอ : www.informationweek.com