วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

44
พรรษา

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ
info


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ไปทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงทอดพระเนตรกระบวนการผลิตกาแฟ
ที่สำนักงานโครงการพัฒนาพันธุ์กาแฟ
จังหวัดเชียงราย
infoสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีปฏิสันถารกับราษฎร
ในโอกาสที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงดารา
ตำบลอ้อมกอ จังหวัดอุดรธานี
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรป่าชายเลนที่ทรงปลูกไว้
และทรงร่วมปลูกป่าชายเลน
ตามโครงการที่ขยายพื้นที่ใหม่
จังหวัดสมุทรสงคราม
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงไถนาในแปลงนาโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรอุทยานแห่งชาติออบหลวง
จังหวัดเชียงใหม่
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านถ้ำเสือ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ ๓
และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา ๑
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
infoสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิด
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

info video

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลจีน
เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่น่าสนใจ
ในกรุงปักกิ่ง นครนานกิง เมืองหยางโจว
เมืองเจิ้นเจียง เมืองซูโจว
นครหังโจว และนครคุนหมิง
info

มีพระราชปฏิสันถารกับ
หู จิ่นเทา
รองประธานาธิบดี
ณ มหาศาลาประชาคม


ทอดพระเนตร
สวนพฤกษศาสตร์นานกิง

มีพระราชปฏิสันถารกับ
หลี่ หลันชิง
รองนายกรัฐมนตรี
ณ กรุงปักกิ่ง

เสด็จฯ ไปหอดูดาว
Purple Mountain
Observatoryเสด็จฯ ไป พิพิธภัณฑ์เจิ้นเจียง

เสด็จฯ ไปงาน
World Horticultural Expo Garden


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงดนตรีในงาน
ศิลปวิทยาการดนตรีไทยของใคร
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
ณ บรูไน แกลเลอรี่
สถาบันแอฟริกันและบรูไนศึกษา
มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
info

พระราชนิพนธ์

ดุจดวงตะวัน
เป็นหนังสือรวมพระราชนิพนธ์
ประกอบด้วยบทกวีพระราชนิพนธ์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ พระราชนิพนธ์สารคดี
บทสัมภาษณ์ ปาฐกถา รวมทั้งภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์
ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โปรดฯ ให้จัดตั้ง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
ที่ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนา
และถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาสู่ราษฎร
info video

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาที่ดิน
ที่บ้านหนองยาง ตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เป็น
ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน
เพื่อเป็นศูนย์สาธิตเทคโนโลยีการเกษตร
info

องค์การสหประชาชาติ
ประกาศยกย่องให้ วันวิสาขบูชา
เป็น วันสำคัญสากลของโลก
info

เกิดกระแสการตื่นตัวไปทั่วโลกต่อปัญหา
ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
เมื่อเข้าสู่ปีคริสต์ศักราช ๒๐๐๐ (Y2K)

รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS Skytrain)
รถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยเปิดให้บริการ
ได้รับชื่อพระราชทานว่า
รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา สาย ๑

info

เกิดกระแสการตื่นตัวไปทั่วโลกต่อปัญหา
ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
เมื่อเข้าสู่ปีคริสต์ศักราช ๒๐๐๐ (Y2K)

อ้างอิง

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ธันวาคม ๒๕๔๒

ภาพ : อัลบั้มภาพ ๘๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ (๒๔๗๐-๒๕๕๐) เล่ม ๑ และ ๒

พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

ภาพ : อัลบั้มภาพ ๘๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ (๒๔๗๐-๒๕๕๐) เล่ม ๑ และ ๒

ทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ภาพ : www.haii.or.th

ทรงทอดพระเนตรกระบวนการผลิตกาแฟ

ภาพ : www.ohm.go.th

มีปฏิสันถารกับราษฎร

ภาพ : www.ohm.go.th

ทรงไถนาในแปลงนาโครงการพัฒนาส่วนพระองค์

ภาพ : www.ohm.go.th

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรป่าชายเลนที่ทรงปลูกไว้

ภาพ : www.ohm.go.th

ทอดพระเนตรอุทยานแห่งชาติออบหลวง

ภาพ : www.ohm.go.th

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านถ้ำเสือ

ภาพ ๐๑ : www.ohm.go.th

ภาพ ๐๒ : www.tak.nfe.go.th

เสด็จฯ ไปทรงเปิด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ภาพ ๐๑ : www.sac.or.th

ภาพ ๐๒ : www.oknation.net

วิดีโอ : www.sac.or.th

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ ๐๑ : ความรักผูกพัน กับจีน : การระลึกถึง ๓๐ ปี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนจีน

ภาพ ๐๒ : เจียงหนานแสนงาม

ทรงดนตรีในงานศิลปวิทยาการดนตรีไทยของใคร

ภาพ : www.thaimusic- circle.yolasite.com

พระราชนิพนธ์ดุจดวงตะวัน

ภาพ : www.sirindhorn.net

โปรดฯ ให้จัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

ภาพ : www.chaoprayanews.com

วิดีโอ : www.youtube.com

ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน

ภาพ : www.chaipat.or.th

ประกาศยกย่องให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสําคัญสากลของโลก

ภาพ ๐๑ : www.helionandsword.wordpress.com

ภาพ ๐๒ : www.thainews.prd.go.th

รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา สาย ๑

ภาพ : www.sahavicha.com