วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

30
พรรษา

วันอนุรักษ์มรดกไทย

รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี
อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย

info play play

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

มีพระราชปฏิสันถารกับเด็กนักเรียน
ที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้
กิ่งอำเภอสุคิริน อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสทรงสำรวจแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบางอ
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ทอดพระเนตรภูมิประเทศ
บริเวณนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้
กิ่งอำเภอสุคิริน อำเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส
ทรงสำรวจแหล่งน้ำ
สำหรับโครงการชลประทาน
ณ บริเวณบ้านอูยิ ตำบลลาโละ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม
โครงการหลวงตามพระราชดำริหนองหอย
ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


ทอดพระเนตรพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขากระปุก
ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีทอดพระเนตรโครงการกำจัดน้ำเน่าเสีย
กรุงเทพฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ นายหลี่ เซียนเนียน
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยา
ซึ่งเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ในฐานะพระราชอาคันตุกะ
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง


info

พระราชกรณียกิจ

ด้านสาธารณกุศลทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงของขวัญ
แก่ทหารที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ทรงเยี่ยมพลเรือน ตำรวจ ทหาร
ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการรบที่ชายแดน
ณ โรงพยาบาลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

info

ด้านการศึกษา


ทรงเยี่ยมกิจการของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
พระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียน
บ้านแม่น้ำ ตำบลเสริมซ้าย
อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ทอดพระเนตรกิจกรรมการสอนนักเรียนคนหูหนวก
ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสาส์นสุนทร
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
เฝ้าฯ เพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยเรื่องต่างๆ
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานด้านสาธารณสุขและโภชนาการ

ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ณ โรงเรียนพิทักษ์สันติราษฎร์ ๓
บ้านดอนดู่ ตำบลไชยบุรี
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

info

ด้านการต่างประเทศ


เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์
ในฐานะทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลสิงคโปร์
ทรงนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำสภากาชาด
สภาซีกวงเดือนแดง กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๖
ทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่ง

ทรงสนทนากับนายลี กวนยู
นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์


ทรงร่วมประชุมผู้นำสภากาชาด
สภาซีกวงเดือนแดง
กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๖
ณ โรงแรมแมนดารินคนไทยที่สาธารณรัฐสิงคโปร์
เฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น
ณ สนามกีฬาเตา ปาโยห์
(Toa Payoh)

ทรงเรียนระนาดเอก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเรียนระนาดเอกกับนายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
ตามแบบอย่างโบราณ
และได้ทรงระนาดจำปา ในงานวันประชันปี่พาทย์หน้าพระที่นั่ง
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

info

ดนตรีไทยพรรณนา

เนื่องในโอกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระชนมายุครบ ๓๐ พรรษา
ทรงดนตรีกับครูอาวุโส ๑๗ ท่าน
นับเป็นงานดนตรีไทยครั้งประวัติศาสตร์

play

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

แม่น้ำโขง
๒๕๒๘
สีน้ำมัน
๓๕.๕ x ๔๕.๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ “สิรินธร 30-12-28”
ที่มุมขวาล่าง
ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดอกบัวถวายพระพร
๒๕๒๘
สีน้ำมัน
๔๐ x ๕๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ “สิรินธร ส.ค. ๒๘”
ที่มุมขวาล่าง
ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ทางสู่ฝัน
๒๕๒๘
สีน้ำมัน
๓๕ x ๔๕.๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ “สิรินธร ส.ค. ๒๘”
ที่มุมขวาล่าง

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
๒๕๒๘
สีน้ำมัน
๔๐ x ๕๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ “สิรินธร ๒๖ ม.ค. ๒๘”
ที่มุมขวาล่าง

พระราชนิพนธ์

ชมช่อมาลตี

ทรงบันทึกการเสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๗

info

ทัวร์น้องโจ้

ทรงบันทึกเมื่อเสด็จฯ ไปทรงเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๗

info

สิงคโปร์สัญจร

ทรงบันทึกการเสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๘

info

กำเนิดอนาคต

พระราชนิพนธ์แปลจาก Where the Future Begins
โดย Amadou - Mahtar M’Bow
(อะมาดู - มาห์ตาร์ เอ็มโบว์)
ทรงใช้นามแฝง บันดาล

info

บุหงารำไป

พระราชนิพนธ์ประกอบนิทรรศการเรื่อง ศิลปะอินโดนีเซีย
จัดแสดงวันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘
ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
กรมศิลปากรจัดพิมพ์ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๓๐ พรรษา

info

เพลงพระราชนิพนธ์
ชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี

พระราชทานเพื่อบรรเลงในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา

musicตับ ชมสวนขวัญ

ไอยราชูงวงเถา“ผลงานของศิลปินแห่งชาติเป็นมรดกศิลปะอันล้ำค่าของชาติ
เป็นเครื่องหมายแสดงอารยธรรมอันสูงส่งของชาติไทย
ควรแก่ความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
ผลงานของท่านเหล่านี้นับวันจะสูญหายไปด้วยสาเหตุต่างๆ
จึงจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องศึกษาผลงานของทุกท่านเหล่านี้
แล้วจัดทำเนียบขึ้นบัญชีอย่างเป็นระบบ
เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติโดยส่วนรวมต่อไป”

พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ศิลปินแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี
เป็น วันศิลปินแห่งชาติ
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

info

รายนามศิลปินแห่งชาติรุ่นแรก


สาขาทัศนศิลป์
นายเฟื้อ หริพิทักษ์ (จิตรกรรม)


สาขาศิลปะการแสดง
นายมนตรี ตราโมท (ดนตรีไทย)

สาขาศิลปะการแสดง
ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี (นาฏศิลป์)


สาขาวรรณศิลป์
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

แมคโดนัลด์ (McDonald’s)

เปิดให้บริการสาขาแรกในประเทศไทย
ที่ อัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพฯ

info

We are the World

กลุ่มศิลปินนักร้องยอดนิยมรวมกลุ่ม
ร้องเพลง We are the World
เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความแห้งแล้ง
และขาดแคลนอาหารในทวีปแอฟริกา
สร้างกระแสแห่งความช่วยเหลือระดับโลก

info play

อ้างอิง

วันอนุรักษ์มรดกไทย

ภาพ : www.ohm.go.th

วิดีโอ : www.youtube.com

เพลง : www.youtube.com

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๗ - ๒๕๒๘

พระราชกรณียกิจด้านสาธารณกุศล

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๗ - ๒๕๒๘

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๗ - ๒๕๒๘

พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขและโภชนาการ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๘ - ๒๕๒๙

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

ภาพ : ทางสายไมตรี

ทรงเรียนระนาดเอก

ภาพ : ดนตรีวิจักษ์

ดนตรีไทยพรรณนา

ภาพ : www.youtube.com

วิดีโอ : www.youtube.com

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

หนังสือพระราชนิพนธ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

เพลงพระราชนิพนธ์

เพลง : www.youtube.com

ศิลปินแห่งชาติ

ภาพ : www.kanchanapisek.or.th

รายนามศิลปินแห่งชาติรุ่นแรก

ภาพ : ๐๑ www.news.voicetv.co.th
ภาพ :๐๒ www.suphan.dusit.ac.th
ภาพ :๐๓ www.kanchanapisek.or.th
ภาพ :๐๔ www.siamrath.co.th

แมคโดนัลด์ (McDonald’s)

ภาพ : www.clipmass.com

We are the World

ภาพ : www.theguardian.com

เพลง : www.youtube.com