วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

27
พรรษา


พระราชพิธีสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

ปีแห่งมหามงคลสมัยครบรอบ ๒๐๐ ปี
แห่งการประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์
และการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี


info play


พระราชพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีนี้โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค


info


การบำเพ็ญพระราชกุศล
ฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นแม่กองบูรณปฏิสังขรณ์
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


info


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสนมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีพระดำรัสกับ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กราบบังคมทูลรายงาน
การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสนมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีพระดำรัสกับ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นผู้แทนพระองค์จุดดอกไม้เพลิงถวายเป็นพุทธบูชา
ในการฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


วันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์

รัฐบาลและประชาชนชาวไทยเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
เป็นมหาราช


info

งานมหามงคลสโมสรสันนิบาต

ณ ทำเนียบรัฐบาล


info

งานประกวดรถบุปผชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน


พระราชพิธีอภิเษกสมรส

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ
กับ เรืออากาศโท วีระยุทธ ดิษยะศริน
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง


info


บูรณะพระที่นั่งวิมานเมฆ

พระที่นั่งไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นผู้อำนวยการ
บูรณะพระที่นั่งวิมานเมฆ
เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


info

พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทอดพระเนตรหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และทรงเยี่ยมราษฎร

info

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทอดพระเนตรหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และทรงเยี่ยมราษฎร


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน
“วันรวมใจช่วยสายใจไทย ครั้งที่ ๖”
ณ สวนอัมพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน
“วันรวมใจช่วยสายใจไทย ครั้งที่ ๖”
ณ สวนอัมพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงซอด้วง
ร่วมกับวงดนตรีไทยของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

สมาพันธรัฐสวิส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมสำนักงานใหญ่
องค์การกาชาดสากล ณ นครเจนีวา


info

สาธารณรัฐออสเตรีย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลออสเตรีย
เสด็จทอดพระเนตรการพัฒนาประเทศ
ด้านไฟฟ้าพลังน้ำ เกษตรกรรม และการสังคมสงเคราะห์

info


สาธารณรัฐออสเตรีย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลออสเตรีย
เสด็จทอดพระเนตรการพัฒนาประเทศ
ด้านไฟฟ้าพลังน้ำ เกษตรกรรม และการสังคมสงเคราะห์


info

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในฐานะอาคันตุกะของประธานาธิบดี

info


สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในฐานะอาคันตุกะของประธานาธิบดี


info

พระราชนิพนธ์ฉันท์ดุษฎีสังเวยสมโภช
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

พระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน
ในการพระราชพิธียกช่อฟ้าฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เนื่องในการพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี


info

ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท

วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๔
พิมพ์เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี


info

พระราชนิพนธ์บางเรื่อง
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ
นายจินดา สิงหรัตน
ณ วัดโสมนัสวรวิหาร


info

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ทรงวาดเพื่อทูลเกล้าฯ
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๒๕


วนาศรม
๒๕๒๕
สีโปสเตอร์
๓๐ x ๓๗ ซม.
ลายพระหัตถ์ “สิรินธร วาดเสร็จ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๕”
ที่มุมขวาล่างนก
๒๕๒๕
สีน้ำ
๓๗ x ๒๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ “สิรินธร ๓๑ ก.ย. ๒๕”
ที่มุมขวาล่างนกฮูก
๒๕๒๕
สีน้ำ ๓๗ x ๒๕ ซม.สำราญ
๒๕๒๕
สีโปสเตอร์ ๓๗ x ๒๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ “สิรินธร ๓ ก.ย. ๒๕” ที่มุมขวาล่างดอกบัวสีน้ำ
๒๕๒๕
สีน้ำ ๓๗ x ๒๖ ซม.
ลายพระหัตถ์ “๔ ก.ย. ๒๕” ที่มุมขวาล่างกลับบ้านเกิด
๒๕๒๕
สีน้ำ ๓๗ x ๒๖ ซม.
ลายพระหัตถ์ “๖ ก.ย. ๒๕” ที่มุมขวาล่างความมืดมนกับดอกไม้แดง
๒๕๒๕
สีน้ำ ๒๖ x ๑๙ ซม.
ลายพระหัตถ์ “๑๒ ก.ย. ๒๕” ที่มุมขวาล่างสงบเหงา
๒๕๒๕
สีน้ำ ๒๖ x ๑๙ ซม.เดินในรุ้งฝน
๒๕๒๕
สีน้ำ
๒๖ x ๑๙ ซม.รถติดไฟแดง
๒๕๒๕
สีน้ำ
๒๐ x ๓๐ ซม.มองจากพระอุโบสถวัดพระแก้ว
๒๕๒๕
สีน้ำ
๓๙ x ๒๙ ซม.
ลายพระหัตถ์ “ถวาย ม.จ.ยาใจ จิตรพงศ์
สิรินธร ธ.ค. ๒๕๒๕” ที่มุมขวาล่างกวีคืนถิ่น (ภาพร่าง)
๒๕๒๕
สีน้ำ
ลายพระหัตถ์ “๖ ก.ย. ๒๕” ที่มุมขวาล่างตกปลา-เดียวดาย (ภาพร่าง)
๒๕๒๕
สีน้ำ
ลายพระหัตถ์ “สิรินธร ๓ ก.ย. ๒๕” ที่มุมขวาล่างแลจันทร์ (ภาพร่าง)
๒๕๒๕
สีน้ำ
ลายพระหัตถ์ “๕ ก.ย. ๒๕” ที่มุมขวาล่างการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ พระราชทานผลงานฝีพระหัตถ์ร่วมแสดง


info

สมโภชพุทธมณฑล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน
สมโภชพุทธมณฑล
ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม


info


รัฐบาลมีมติเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
และกำหนดให้วันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปีเป็น
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ


info

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชดำริให้กระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ณ บริเวณข้างพระบรมมหาราชวัง


info play


น้ำตกลาตอยือรา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า

น้ำตกสิรินธร

info
“ไม่ทราบจะทำอย่างไร
ให้น้ำกระเซ็นเหมือนน้ำตก
เพื่อนดูแล้วบอกว่าเป็นถนน”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเล่าถึงภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ น้ำตกสิรินธร
ที่ทรงวาดเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๖


น้ำตกสิรินธร
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๕๐ x ๔๐ ซ.ม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวา : “สิรินธร ๓ ธ.ค. ๒๖”
info


ก่อตั้ง วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ
(Bangkok Symphony Orchestra
หรือ BSO)

และเริ่มแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรก
ด้วยคอนเสิร์ตถวายพระพรชัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


info

อ้างอิง

พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

ภาพ : พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

ภาพ : พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

วิดีโอ : www.youtube.com

การบำเพ็ญพระราชกุศล
ฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพ : พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

วิดีโอ : www.youtube.com

วันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์

ภาพ : พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

วิดีโอ : www.youtube.com

งานมหามงคลสโมสรสันนิบาต

ภาพ : พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

วิดีโอ : www.youtube.com

งานประกวดรถบุปผชาติ

ภาพ : พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชพิธีอภิเษกสมรส

ภาพ : www.ohm.go.th

บูรณะพระที่นั่งวิมานเมฆ

ภาพ ๐๑, ๐๒ : ด้วยพลังแห่งรัก

ภาพ ๐๓ : www.vimanmek.com

พระราชกรณียกิจ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๔-๒๕๒๕

วันรวมใจช่วยสายใจไทย ครั้งที่ ๖

ภาพ : พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงซอด้วง

ภาพ : พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

ภาพ : สมเด็จพระเทพฯ เสด็จยุโรป

พระราชนิพนธ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

ภาพ : การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

สมโภชพุทธมณฑล

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

ภาพ : www.ohm.go.th

วิดีโอ : www.youtube.com

น้ำตกสิรินธร

ภาพ : www.reviewthailand.com

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ น้ำตกสิรินธร

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ

ภาพ : www.plus.google.com