วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

13
พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานร่วมกับ
สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตแห่งราชอาณาจักรลาว
ใน พิธีเปิดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
เชื่อมโยงระหว่างประเทศสายแรก
ของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ณ พลับพลาพิธีบนแพกลางแม่น้ำโขง
จังหวัดอุดรธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดอาคารดำรงนิราดูร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ณ โรงพยาบาลประสาท
ต่อมาถือเอาวันที่ ๑๐ ธันวาคมของทุกปีเป็น
วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ


info

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทอดพระเนตร
การแข่งขันมวยป้องกันตำแหน่งชนะเลิศของโลก
รุ่นฟลายเวท
ระหว่าง ชาติชาย เชี่ยวน้อย
กับเบอร์นาเบ วิลลาแคมโป
ณ สนามกีฬาจารุเสถียร ปทุมวัน


info

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงได้รับพระราชทาน รางวัลเรียนดี
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๓๑
ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ


info

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงร่วมร้องเพลงไพรนิยม
ในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าของชาติ
ณ โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร์


info

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
เสด็จไปทรงทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง

“ฉันชอบช้างมากที่สุด...
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรก
ที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉัน
ใครๆ พลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วย...”

บางส่วนจากพระราชนิพนธ์ “เรื่องช้าง”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
โปรดและทรงคุ้นเคยกับ
พระเศวตสุรคชาธารฯ พระยาช้างต้น

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบนกนางแอ่นชนิดใหม่ของโลก
ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
ขอพระราชทานนามว่า
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา


info

เปิด สถานีคมนาคมภาคพื้นดินผ่านดาวเทียม
ที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ติดต่อกับดาวเทียมอินเทลแซ็ต ๒ (Intelsat II)


info

ยุติการเดินรถราง

รัฐบาลประกาศหยุดบริการรถรางอย่างถาวร


info
สิบหกปีแห่งความหลัง

เพลงสุดท้ายของ

สุรพล สมบัติเจริญ

นักร้องลูกทุ่งอมตะขวัญใจชาวไทย


info

อ้างอิง

พิธีเปิดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๑๑ - กันยายน ๒๕๑๒

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๑๑ - กันยายน ๒๕๑๒

ทอดพระเนตร
การแข่งขันมวยป้องกันตำแหน่งชนะเลิศของโลก
รุ่นฟลายเวท

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๑๑ - กันยายน ๒๕๑๒

ทรงได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดี

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๑๑ - กันยายน ๒๕๑๒

ทรงร่วมร้องเพลง ไพรนิยม

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๑๑ - กันยายน ๒๕๑๒

เสด็จไปทรงทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง

ภาพ : www.sarakadee.com

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
โปรดและทรงคุ้นเคยกับพระเศวตสุรคชาธารฯ พระยาช้างต้น

ภาพ : ช้างต้น สัตว์มงคลแห่งพระจักรพรรดิ

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

ภาพ : www.siamzone.com

สถานีคมนาคมภาคพื้นดินผ่านดาวเทียม

ภาพ : www.signal.rta.mi.th

วิดีโอ : www.youtube.com

ยุติการเดินรถราง

ภาพ : www.2bangkok.com

วิดีโอ : www.youtube.com

สิบหกปีแห่งความหลัง

ภาพ : www.oknation.net

วิดีโอ : www.youtube.com