วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

40
พรรษา

king of thailand

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกาย
ระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์
ณ โรงพยาบาลศิริราช


info
โรงพยาบาลศิริราช
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระศรีนคริน

ระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์
ที่โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ทรงพระประชวรและประทับรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชเช่นกัน


info
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต
ที่โรงพยาบาลศิริราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ประดิษฐานพระบรมศพ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง


info
thai

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปักครอสติชลายดอกไม้ถวายหน้าพระบรมศพ
จนแล้วเสร็จก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

พระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
และบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๖ รอบ
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เมนูไข่

เพลงพระราชนิพนธ์ เมนูไข่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลง
สำหรับโคลงสี่สุภาพ เมนูไข่
ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘
เพื่อพระราชทานเป็นของขวัญวันคล้ายวันพระสมภพ ๗๒ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


info video
สุริยุปราคา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สุริยุปราคาเต็มดวง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์สีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา


info play

ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทอดพระเนตรซากกระดูกไดโนเสาร์
ที่เพิ่งค้นพบเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๗
ณ ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ตำบลโนนบุรี
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


info
ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทอดพระเนตรซากกระดูกไดโนเสาร์
ที่เพิ่งค้นพบเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๗
ณ ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ตำบลโนนบุรี
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


info

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลจีน
เสด็จฯ เยือนมณฑลยูนนาน
ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ สวนพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวยูนนาน

info
china

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลจีน
เสด็จฯ เยือนมณฑลยูนนาน
ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ สวนพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวยูนนาน


info
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิด
นิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
ทอดพระเนตรสถานที่ที่น่าสนใจ


info
german

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิด
นิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
ทอดพระเนตรสถานที่ที่น่าสนใจ


info
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ทรงเป็นอาคันตุกะของประธานบริษัทโททาล
เสด็จฯ ไปยังศูนย์อนุรักษ์พรรณพืชแห่งชาติ
และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่ที่น่าสนใจ
ในแคว้นนอร์มังดี แคว้นอัลซาส และกรุงปารีส


ศูนย์อนุรักษ์พรรณพืชแห่งชาติ
กรุงปารีส
แคว้นอัลซาส
สหราชอาณาจักร
ดนตรีไทย
musics
มหาวิทยาลัยลอนดอน
ราชสมาคมภูมิศาสตร์

สหราชอาณาจักร

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานดนตรีไทยศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
ณ ราชสมาคมภูมิศาสตร์
และทอดพระเนตรสถานที่ที่น่าสนใจ


info
สมเด็จพระเทพ

โครงการตามพระราชดำริ

โครงการตามพระราชดำริ

การพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชดำริให้ดำเนินงานพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน
ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

info play

ดุริยางค์

ดุริยางคศิลป์

อุทยานธรรมชาติวิทยา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชดำริให้จัดตั้งอุทยานธรรมชาติวิทยา
ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า

info

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชดำริให้เริ่มนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียนในชนบท

info

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชดำริให้เริ่มนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียนในชนบท

info play

ำเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานอุปกรณ์ทางการเกษตร การประกอบอาหาร
และเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อใช้ดำเนินโครงการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

info
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์
info
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

เป็ดว่ายน้ำและผลไม้
๒๕๓๘
สีดินสอโปสเตอร์
๒๑ x ๒๖.๕ ซม.

เป็ดว่ายน้ำและผลไม้

ดอกบัวที่สวนปทุม
๒๕๓๘
สีน้ำ
๑๗.๕ x ๒๕.๕ ซม.

สีดินสอโปสเตอร์

ข้าหลวงหลังลาย
๒๕๓๘
สีเทียน
๒๗ x ๓๗ ซม.

สีเทียน

บ้านคุณหลวง
๒๕๓๘
สีเทียน
๒๖.๕ x ๓๖.๕ ซม.

ป่าสนฉัตร
๒๕๓๘
สีดินสอโปสเตอร์
๑๗.๕ x ๒๔.๕ ซม.

สีดินสอโปสเตอร์

ไร่องุ่น
๒๕๓๘
สีดินสอโปสเตอร์
๑๗.๕ x ๒๔.๕ ซม.

สะพานนอร์มังดี

สะพานนอร์มังดี
๒๕๓๘
สีดินสอโปสเตอร์
๑๗.๕ x ๒๔.๕ ซม.

ปีเตอร์สฮิลล์

ปีเตอร์สฮิลล์
๒๕๓๘
สีน้ำ
๑๗.๕ x ๒๔.๕ ซม.

สีน้ำและสีดินสอโปสเตอร์

นกกระทุงสี่เกลอ
๒๕๓๘
สีน้ำและสีดินสอโปสเตอร์
๑๘ x ๒๖ ซม.

แมวที่เมืองอัสตราคาน

แมวที่เมืองอัสตราคาน
๒๕๓๘
สีเทียน
๑๗.๕ x ๒๔.๕ ซม.

หมึก

ม้าอ้วน
๒๕๓๘
หมึก
๑๗.๕ x ๒๔.๕ ซม.

หนังสือพระราชนิพนธ์
สมาพันธรัฐสวิส

ประพาสอุทยาน

บันทึกการเสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักร
วันที่ ๔ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๖
และเสด็จฯ สมาพันธรัฐสวิส
วันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๖

info
ลาวใกล้บ้าน

ลาวใกล้บ้าน

บันทึกการเสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

info
ข้าวไทยไปญี่ปุ่น

ข้าวไทยไปญี่ปุ่น

ทรงบันทึกการเสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น
วันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

info
ใต้เมฆที่เมฆใต้

ใต้เมฆที่เมฆใต้

บันทึกการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๓๘

info
เก็จแก้วประกายกวี

เก็จแก้วประกายกวี

พระราชนิพนธ์บทกวีจีนinfo
ระบบสนเทศภูมิศาสตร์

การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตร
ในอำเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผลงานวิจัยทางวิชาการร่วมกับคณะนักวิชาการ
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สำนักพระราชวัง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และกรมพัฒนาที่ดินinfo

เก็จแก้วประกายกวี

พระราชนิพนธ์บทกวีจีนinfo

การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตร
ในอำเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผลงานวิจัยทางวิชาการร่วมกับคณะนักวิชาการ
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สำนักพระราชวัง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และกรมพัฒนาที่ดินinfo
กั้งเจ้าฟ้า

กั้งเจ้าฟ้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย
เป็นนามของกั้งชนิดใหม่ที่ค้นพบในประเทศไทยว่า
Acanthosquilla sirindhorn
ชื่อภาษาไทยว่า กั้งเจ้าฟ้า


info
สิรินธรวัลลี

สิรินธรวัลลี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย
เป็นนามของพืชชนิดใหม่ที่ค้นพบในประเทศไทยว่า
สิรินธรวัลลี


info

สิรินธรวัลลี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย
เป็นนามของพืชชนิดใหม่ที่ค้นพบในประเทศไทยว่า สิรินธรวัลลี


info

กั้งเจ้าฟ้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย
เป็นนามของกั้งชนิดใหม่ที่ค้นพบในประเทศไทยว่า
Acanthosquilla sirindhorn
ชื่อภาษาไทยว่า กั้งเจ้าฟ้า


info

อ้างอิง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกาย

ภาพ : www.ohm.go.th

ทรงเยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ทรงพระประชวร และประทับรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช

ภาพ : ๐๑ อัลบั้มภาพ ๘๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ (๒๔๗๐ - ๒๕๕๐) เล่ม ๑ และ ๒
ภาพ : ๐๒ พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต

ภาพ : www.th.wikipedia.org

ทรงปักครอสติชลายดอกไม้ถวายหน้าพระบรมศพ

ภาพ : ๐๑, ๐๒ พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข

พระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ภาพ : อัลบั้มภาพ ๘๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ (๒๔๗๐ - ๒๕๕๐) เล่ม ๑ และ ๒

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : ความรักผูกพันกับจีน : การระลึก ๓๐ ปี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนจีน

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ภาพ : เบอร์ลินสิ้นกำแพง

มองโกเลีย

ภาพ : “ไอรัก” คืออะไร

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ภาพ : สวนสมุทร

สหราชอาณาจักร

ภาพ : ข้ามฝั่งแห่งฝัน

โครงการตามพระราชดำริ
การพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

ภาพ : www.psproject.org

อ้างอิง

เพลงพระราชนิพนธ์ เมนูไข่

ภาพ : มณีพลอยร้อยแสง

เพลง : www.youtube.com

สุริยุปราคาเต็มดวง

ภาพ : รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ :

ยุคทองของดาราศาสตร์ไทย

ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

ภาพ : www.sdm.dmr.go.th

อุทยานธรรมชาติวิทยา

ภาพ : ๐๑ www.psproject.org
ภาพ : ๐๒ www.rdpb.go.th

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท
ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ภาพ : www.psproject.org

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

หนังสือพระราชนิพนธ์์

ภาพ : www.sirindhorn.net

สิรินธรวัลลี

ภาพ : www.qsbg.org

กั้งเจ้าฟ้า

ภาพ : www.museum.stkc.go.th