วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

25
พรรษา

ทรงรับราชการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำกองวิชากฎหมาย
และสังคมศาสตร์
ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและสังคมวิทยา


info

“ในระยะแรก เริ่มขึ้นด้วยความสนใจที่จะศึกษา
ในเรื่องวิธีการที่จะพัฒนาบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร
เมื่อแรกเริ่มคือประมาณพฤษภาคม ๒๕๒๒ ถึง ๒๕๒๓
ประมาณนั้น ได้มีความสนใจในเรื่องนี้
แต่ว่ายังไม่ได้มีความรู้
ในหลักการและวิธีการที่จะปฏิบัติมากนัก จึงหาโอกาสที่จะศึกษา
โดยการขออาศัยโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน
เป็นแหล่งที่ศึกษา
เพราะว่าเห็นว่าโรงเรียนในสังกัด
ตำรวจตระเวนชายแดนนั้น
เป็นโรงเรียนในเขตท้องถิ่น
ที่ห่างไกลการคมนาคมและมีภาวะที่ยากลำบากต่างๆ
ในตอนเริ่มต้นก็มุ่งไปในแง่ที่ว่า ทำอย่างไร
เยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอย่างนั้น
จะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมที่จะสร้างเสริม
สติปัญญา
เพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง
ให้เป็นประโยชน์ต่อภูมิลำเนาและสังคมสืบต่อไป

ในการจัดการก็ได้ทดลองเริ่มด้วยการให้การศึกษาและช่วยเหลือ
ในทางด้านการเกษตร...”
พระราชดำรัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
๒ สิงหาคม ๒๕๓๑โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงทดลองทำโครงการ อาหารกลางวันผักสวนครัว
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดอาหารและ
พัฒนาภาวะโภชนาการของเด็กในถิ่นทุรกันดาร


info video

การเสด็จพระราชดำเนิน
เยือนต่างประเทศ

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ไปทรงร่วมงานพระราชพิธีสถาปนา
เจ้าฟ้าหญิงเบียทริกซ์ มกุฎราชกุมารี
ขึ้นครองราชย์เป็น
สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์
ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์


สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลฝรั่งเศส
เสด็จฯ เยี่ยมศูนย์สภากาชาดฝรั่งเศส
สถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติ
และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์
พระราชวัง และสถานที่สำคัญในฝรั่งเศส

info

ราชอาณาจักรเบลเยียม

เสด็จฯ ไปเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดี
และสมเด็จพระราชินีแห่งเบลเยียม
ณ พระราชวังลาเกน กรุงบรัสเซลส์

info


สมาพันธรัฐสวิส

เสด็จฯ เยี่ยมสถาบันการศึกษาต่างๆ
และเสด็จฯ ไปเฝ้าฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ พระตำหนักเมืองโลซานน์

info


สหราชอาณาจักร

ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลอังกฤษ
เสด็จฯ เยี่ยมสถาบันการศึกษา
และทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม
เสด็จฯ ไปเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒

info


หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์
การเสด็จฯ เยือนประเทศฝรั่งเศส


info


พระราชนิพนธ์คำร้องเพลง
ไทยดำเนินดอย
เพลง : ไทยดำเนินดอย ใช้ทำนองเพลงลาวดำเนินทราย

video

กำหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี
เป็น วันพ่อแห่งชาติ
และมีดอกพุทธรักษาเป็นสัญลักษณ์

infoจัด งานประกวดดนตรีไทย
ระดับนักเรียนภาคตะวันออก

เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน


รัฐบาลประกาศ ปีท่องเที่ยวไทย เป็นครั้งแรก
ด้วยการจัดงาน เทศกาลเที่ยวเมืองไทย
ที่สวนอัมพร และต่อด้วยงานแสดงแสงและเสียง
สะพานข้ามแม่น้ำแคว

info video

ประกาศ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๖๖/๒๓

ด้วยการใช้หลัก การเมืองนำการทหาร
เป็นแนวทางในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์
จัดตั้ง สมาคมนักดาราศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการศึกษาดาราศาสตร์
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๐ เปลี่ยนชื่อเป็น
สมาคมดาราศาสตร์ไทย ชื่อย่อว่า สดท
(The Thai Astronomical Society)


infoกระดาษกาวแบบลอกและใช้ซ้ำได้
ปรากฏสู่สาธารณะในชื่อ

โพสต์อิท (Post-it)


info


วางจำหน่ายของเล่นลับสมอง

ลูกบาศก์ของรูบิก (Rubik’s Cube)

ไปทั่วโลก


info videoสถานีโทรทัศน์ข่าว

เคเบิล นิวส์ เน็ตเวิร์ก
(Cable News Network)
หรือ ซีเอ็นเอ็น (CNN)

เริ่มต้นออกอากาศนำเสนอข่าวเป็นครั้งแรก


info video

อ้างอิง

ทรงรับราชการ

ภาพ : www.sarakadee.com

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๒-๒๕๒๓

วิดีโอ : www.youtube.com

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ภาพ : เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง

วิดีโอ : www.youtube.com

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ภาพ : เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง

ราชอาณาจักรเบลเยียม

ภาพ : เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง

สมาพันธรัฐสวิส

ภาพ : เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง

สหราชอาณาจักร

ภาพ : เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง

หนังสือพระราชนิพนธ์
การเสด็จฯ เยือนประเทศฝรั่งเศส

ภาพ : www.sirindhorn.net

เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐)

ภาพ : www.sirindhorn.net

พระราชนิพนธ์คำร้องเพลง ไทยดำเนินดอย

วิดีโอ : www.youtube.com

วันพ่อแห่งชาติ

ภาพ : www.lesla.com

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย

ภาพ : www.facebook.com/TATKM2795

วิดีโอ : www.youtube.com

จัดตั้งสมาคมดาราศาสตร์ไทย

ภาพ : www.thaiastro.nectec.or.th

โพสต์อิท (Post-it)

ภาพ : Rama IX Art Museum Foundation

ลูกบาศก์ของรูบิก (Rubik’s Cube)

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

ซีเอ็นเอ็น (CNN)

ภาพ : www.youtube.com

วิดีโอ : www.youtube.com