วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

39
พรรษา
thai-lao-friendship-bridge

สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งแรก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว
สะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมระหว่างจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
กับนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


info
thai-lao
friendship-bridge

เพลงพระราชนิพนธ์ รัก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงสำหรับบทกลอน
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อพระชนมายุ ๑๒ พรรษา
พุทธศักราช ๒๕๑๐

info video
พระราชกรณียกิจเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ
china

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลจีน
และเสด็จฯ เยือนมณฑลต่างๆ เพื่อศึกษาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน


info
bridge
china

เสด็จฯ เยือนสหภาพพม่า
ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวพม่า


info

myanmar
Mittraphap
sirindhorn
hungary
sirinthorn
artist
museum of art

เสด็จฯ เยือนประเทศโรมาเนีย
สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐออสเตรีย
ราชอาณาจักรเบลเยียม และสมาพันธรัฐสวิส

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม


info
malaysia
thailand

เสด็จฯ เยือนประเทศมาเลเซีย
ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลมาเลเซีย
เสด็จฯ ไปเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดี
และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย
เสด็จฯ ทอดพระเนตรชีวิตสัตว์ป่าในธรรมชาติ สภาพป่าฝนเมืองร้อน
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆ


info
gallery of art
lao
king

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลลาว
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริ
เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ และพัฒนาโรงเรียน โรงพยาบาล


info
photograph
japan
painting
book
literature

เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น
เสด็จฯ ไปทรงบรรยายเรื่องข้าวไทย
ในที่ประชุมงาน Japan - IRRI Day in Tokyo
และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการทางการเกษตร


info

สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชดำริ
“...ให้จัดการพื้นที่ที่เหมาะสม
เพื่อทดลองปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน
เพื่อให้นิเวศวิทยาป่าชายเลนกลับคืนธรรมชาติ”

petchaburi
cha-am
petchaburi-cha-am


หลังจากนั้น ได้เสด็จฯ ทรงปลูกต้นโกงกาง
ที่ปากคลองบางตราน้อย และคลองบางตราใหญ่
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
ปัจจุบันสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อมมีความอุดมสมบูรณ์
เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพชายฝั่งทะเล


info
huay-hong-krai

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


info play
Tokyo
IRRI
school

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


info play
ป่าชายเลน
ต้นโกงกาง
swiss
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์
info

paint


ทอสีเทียบฝัน
๒๕๓๗
สีน้ำ
๓๖ x ๕๑ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง :
สิรินธร 19 ธ.ค. 37
ทรงวาดที่ภูกระดึง จังหวัดเลย

สีน้ำ


เตาผิงที่ผาแดง
๒๕๓๗
สีน้ำ
๑๘ x ๒๖ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง : สิรินธร
FIRE PLACE AT PADAENG
28 ธันวาคม 2537

ทอสีเทียบฝัน


พฤกษชาติ
๒๕๓๗
สีน้ำ
๓๗ x ๔๖ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง : สิรินธร
ต.ค. 2537

ป่าสีรุ้ง


ป่าสีรุ้ง
๒๕๓๗
สีน้ำ
๓๐ x ๒๔ ซม.


เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์
เครื่องเคลือบดินเผา

ไม่ปรากฏชื่อ
๒๕๓๗
สีใต้เคลือบ
๑๘ x ๗๖.๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง : สิรินธร 2 ส.ค.37

พระราชนิพนธ์
ceramics

เยือนถิ่นอินเดียนแดง
ทรงบันทึกการเสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

info
เยือนถิ่นอินเดียนแดง

แดร็กคูล่าผู้น่ารัก
ทรงบันทึกการเสด็จฯ เยือนกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปตะวันออก
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๗

info
แดร็กคูล่าผู้น่ารัก

ลุยป่าฝ่าฝน
ทรงบันทึกการเสด็จฯ เยือนประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๓๗

info
ลุยป่าฝ่าฝน

แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน
ทรงบันทึกการเสด็จฯ เยือนประเทศนิวซีแลนด์
และแอนตาร์กติกา (ขั้วโลกใต้)
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๗
info
แอนตาร์กติกา

รอยยิ้มหมีขาว
ทรงบันทึกการเสด็จฯ เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๖

info
รอยยิ้มหมีขาว

เกล็ดหิมะในสายหมอก
ทรงบันทึกการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๓๗

info
เกล็ดหิมะในสายหมอก

ดอยตุง เชียงตุง
ทรงบันทึกการเสด็จฯ เยือนเชียงตุง
สหภาพพม่า
ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๓๗
info
สีน้ำมันบนผ้าใบ

อนัมสยามมิตร
ทรงบันทึกการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

info
อนัมสยามมิตร

เปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาวinfo
เปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว

สัปดาห์สบายๆ ใกล้ชายหาด
บันทึกการเสด็จฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๗


info
สัปดาห์สบายๆ ใกล้ชายหาด

ม่วนซื่นเมืองลาว
ทรงบันทึกการเสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

info
ม่วนซื่นเมืองลาว

ผีเสื้อ
พระราชนิพนธ์แปล จากวรรณกรรมภาษาจีน
ผลงานประพันธ์ของ หวางเหมิง

info
GIS

GIS in Agricultural Development -
What Can and Can not Be Done? :
A Case Study from Lop Buri Province, Thailand

งานวิจัยที่ทรงศึกษาระบบ GIS (Geographic Information Systems)


info

เทพรัตน์

เทพรัตน์
หนังสือที่รวบรวมพระราชนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จัดพิมพ์
จำหน่ายเพื่อหาทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์


info

เพลงพระราชนิพนธ์
โลกปัจจุบัน
สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยอัญเชิญ วิชชุมาลาฉันท์ ๘
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระนิพนธ์ไว้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔
มาประพันธ์ทำนอง


info
phuwiangosaurus-sirindhornae

ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่
(Phuwiangosaurus sirindhornae)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย
เป็นชื่อไดโนเสาร์ชนิดใหม่ล่าสุดของโลก
ซึ่งขุดพบในประเทศไทยว่า
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่


info play
sirindhorn-college-of-public-health

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญ
พระนามาภิไธย "สิรินธร" และพระนามาภิไธยย่อ "สธ"
มาเป็นชื่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร


info

อ้างอิง

สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งแรก

ภาพ : เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

เพลงพระราชนิพนธ์ รัก

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชกรณียกิจเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : ความรักผูกพันกับจีน : การระลึกถึง ๓๐ ปี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนจีน

เสด็จฯ เยือนประเทศโรมาเนีย สาธารณรัฐฮังการี
สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักรเบลเยียม
และสมาพันธรัฐสวิส

ภาพ : แดร็กคูล่า ผู้น่ารัก

เสด็จฯ เยือนสหภาพพม่า

ภาพ : ดอยตุง เชียงตุง

เสด็จฯ เยือนประเทศมาเลเซีย

ภาพ : ลุยป่าฝ่าฝน

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : ลาวใกล้บ้าน

เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น

ภาพ : ข้าวไทยไปญี่ปุ่น

สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ภาพ : www.rspg.org

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

ภาพ : www.rspg.org

เปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓

ภาพ : www.rspg.org

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์

ภาพ : สูจิบัตรศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔๘ พรรษา และในวาระครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่

ภาพ : www.th.wikipedia.org

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

ภาพ : สถาบันพระบรมราชชนก