วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

11
พรรษา

literature

music


วัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ไปในพิธีเปิดป้ายพระอาราม
และพระราชทานนามว่า
วัดพุทธปทีป
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร


info

painting

photo

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ใน พิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๕
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรก
ณ สนามศุภชลาศัย


หนังสือพระราชนิพนธ์

พระราชนิพนธ์แปล


เสด็จสหราชอาณาจักร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ในการเสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักรเป็นการส่วนพระองค์


info

หอศิลปะ
เสด็จงานกาชาด

  • พิพิธภัณฑ์
  • นิทรรศกาล
  • gallery
  • museum

visual

ดนตรีไทย

งานวันสังคีตมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดงานสังคีตมงคลครั้งแรก
และพระราชทานเหรียญสังคีตมงคล
แก่นักดนตรี นักร้อง และบุคคลสำคัญในวงการเพลงไทย
เป็นที่มาของการตั้งสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย


info

ศิลปกรรม

วัฒนธรรม

พระราชประวัติ

พระราชกรณียกิจ


ภาพวาดฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงวาดพระสหายโรงเรียนจิตรลดา
และสุนัขทรงเลี้ยง


info

เครื่องปั้นดินเผา

เครื่องเคลือบ

หอสมุดแห่งชาติ

อาคารใหม่ที่ท่าวาสุกรี
เปิดให้บริการ


info

ceramic

มหาวิทยาลัยแห่งแรก
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค


โขนธรรมศาสตร์

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ก่อตั้ง โขนธรรมศาสตร์
และจัดการแสดงโขนเฉพาะพระพักตร์เป็นครั้งแรก
ในชุด ศึกนาคบาศ


info

ชุมนุมสังสรรค์ดนตรีไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทย
ระหว่างสถาบันการศึกษาใช้ชื่องานว่า
งานชุมนุมสังสรรค์ดนตรีไทย
เป็นต้นแบบงานดนตรีไทยอุดมศึกษาในปีต่อๆ มา

info

ศึกนาคบาศ

เพลงรักเธอเสมอ

เพลงยอดเยี่ยมประจำปีและทำนองชนะเลิศ
รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน
อิงอร ประพันธ์คำร้อง
สมศักดิ์ เทพานนท์ และรวงทอง ทองลั่นทม ขับร้อง


เหตุการณ์ร่วมสมัย


การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรม
มีกลุ่มยุวชนที่เรียกว่า
กองทัพพิทักษ์แดง (Red Guard)
เป็นกำลังสำคัญกระจายอยู่ทั่วประเทศ


อ้างอิง

วัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป

ภาพ : www.alittlebuddha.com

พิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๕

ภาพ : ๐๑ อัลบั้มภาพ ๘๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ (๒๔๗๐-๒๕๕๐) เล่ม ๑ และ ๒
ภาพ : ๐๒ เสรีภาพ

วิดีโอ : www.youtube.com

เสด็จฯ สหราชอาณาจักร

ภาพ : ๐๑ www.2bangkokforum.com
ภาพ : ๐๒ www.telegraph.co.uk

เสด็จงานกาชาด

ภาพ : www.sarakadee.com

งานวันสังคีตมงคล

ภาพ : ๐๑ www.library.kbu.ac.th
ภาพ : ๐๒ ธ สถิตในดวงใจนิรันตร์

ภาพวาดฝีพระหัตถ์

ภาพ : ๐๑ ทอสีเทียบฝัน
ภาพ : ๐๒ ทอสีเทียบฝัน

หอสมุดแห่งชาติ

ภาพ : www.kanchanapisek.or.th

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพ : www.kkuarchive.wordpress.com

วิดีโอ : www.youtube.com

โขนธรรมศาสตร์

ภาพ : www.wikalenda.com

เพลงรักเธอเสมอ

ภาพ : www.w2.thaigramophone.com

วิดีโอ : www.youtube.com

การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน

ภาพ : www.en.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com