วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

33
พรรษา

พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

เฉลิมฉลองในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่า
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปรับเสด็จ เจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์
(Their Royal Highnesses the Prince
and Princess of Wales)

ซึ่งเสด็จมาเยือนประเทศไทย และทรงเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

มากาเร็ต แธทเชอร์
(Margaret Thatcher)

นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร
เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

info

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทอดพระเนตรโครงการชลประทานมูโนะ
และโครงการเลี้ยงปลาของพรุโต๊ะแดง
เขตบ้านโคกอิฐ บ้านโคกกูแว
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญาว่า
เอกอัครราชูปถัมภก
มรดกวัฒนธรรมไทย

ด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเสมอมา

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับทูลเกล้าฯ ถวาย
พระเกี้ยวทองคำ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะผู้ทรงสนับสนุน
และส่งเสริมภาษาไทยอย่างเด่นชัด
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

info

ทรงเปิด อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

info


ในปีเดียวกันนี้
ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ที่สูญหายไป
ได้กลับคืนมาติดตั้งที่เดิม
ณ มณฑปด้านทิศตะวันออกของปราสาทพนมรุ้ง

info

สักวากลอนสด
ทรงเปิดงานนิทรรศการ
ชีวิตไทยในวรรณกรรมสุนทรภู่
เนื่องในวันสุนทรภู่
และทรงร่วมบอกสักวากลอนสดเรื่อง
พระอภัยมณี
ณ หอวชิราวุธานุสรณ์

info


ทรงเสนอผลการวิจัยที่การประชุม
The 9th Asian Conference on Remote Sensing
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

info


ทรงเสนอผลการวิจัยที่การประชุม
The 9th Asian Conference on Remote Sensing
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

info


ทรงบรรยายเรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปฏิรูปการเมือง

ครั้งเสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ
เนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
เรื่อง สองพระมหาราชนักพัฒนา
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

info

พระราชกิจ ณ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ทรงบรรยายวิชา

พื้นฐานอารยธรรมไทย

info

ทรงนำคณาจารย์และนักเรียน
ไปทัศนศึกษาวิชาประวัติศาสตร์

info
ทรงนำคณาจารย์และนักเรียน
ไปทัศนศึกษาวิชาประวัติศาสตร์

info

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ


สาธารณรัฐอิตาลี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐอิตาลี
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลอิตาลี

ทรงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการคัดเลือก
หนังสือสำหรับเยาวชนระหว่างชาติ
และทรงพิจารณาหนังสือรางวัลผู้เขียนภาพประกอบดีเด่น

ทรงร่วมพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการหนังสือเด็ก
และพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือเด็ก

ทรงเข้าเฝ้า
สมเด็จพระสันตปาปา
จอห์น ปอล ที่ ๒
ณ นครวาติกัน

ราชอาณาจักรเบลเยียม

เสด็จฯ ไปเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดี
และพระราชินีแห่งเบลเยียม

เป็นการส่วนพระองค์
ณ พระราชวังลาเกน กรุงบลัสเซลส์
และทรงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญ
info

ทรงทรัมเปต

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรและทรงดนตรี
ในการแสดง คอนเสิร์ตสายใจไทย ครั้งที่ ๓
เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

info

โครงการนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชานุเคราะห์
ให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
มีโอกาสศึกษาต่อตามความเหมาะสม

info

พระราชนิพนธ์


โรมันสัญจร

ทรงบันทึกการเสด็จฯ
ไปทรงเยือนสาธารณรัฐอิตาลี
วันที่ ๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๓๑

ส.ค.ส. ๒๕๓๒
สำหรับสมาชิกสายใจไทย

พระราชทานเป็น ส.ค.ส. ๒๕๓๒
สำหรับสมาชิกสายใจไทย
รวบรวมลายพระหัตถ์
ทรงอธิบายวิธีทำของใช้
วิธีการประกอบอาหารพระราชทาน
พร้อมภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์

Land Use/Land Cover Map
Accuracy Assessment
of Landsat Thematic Mapper
Data Using the Dimaps
Image Processing System for
Narathiwat Province
ปาฐกถาพระราชทานในงาน
“The 9th Asian Conference on
Remote Sensing”

กาลเวลาที่ผ่านเลย

พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์
เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
สมทบทุนสร้างโรงเรียนที่จังหวัดตาก


มูลนิธิชัยพัฒนา

เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น
โดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์
มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานกรรมการ

ปูเจ้าฟ้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญ
พระนามาภิไธย
เป็นส่วนหนึ่ง
ของชื่อปูพันธุ์ใหม่ของโลก
พบที่ประเทศไทยว่า
Phricotelphusa sirindhorn
ชื่อไทยว่า ปูเจ้าฟ้า (Panda Crab)

นางงามจักรวาลคนที่สองของไทย

ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก นางสาวไทย
ครองมงกุฎนางงามจักรวาลคนที่ ๓๗

อ้างอิง

พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

ภาพ : www.th.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงรับเสด็จ เจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์

ภาพ : ๐๑ www.ohm.go.th
ภาพ : ๐๒ www.facebook.com

วิดีโอ : www.youtube.com

มากาเร็ต แธทเชอร์

ภาพ : www.ohm.go.th

ทอดพระเนตรโครงการชลประทานมูโนะ

ภาพ : www.ohm.go.th

วิดีโอ : www.youtube.com

เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย

ภาพ : www.ohm.go.th

ได้รับทูลเกล้าฯ ถวายพระเกี้ยวทองคำ

ภาพ : www.kanchanapisek.or.th

ทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ภาพ : ๐๑ www.ohm.go.th
ภาพ : ๐๒ www.kanchanapisek.or.th

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์

ภาพ : www.photoontour.com

สักวากลอนสด

ภาพ : มณีพลอยร้อยแสง

ทรงบรรยายเรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กับการปฏิรูปการเมือง

ภาพ : มณีพลอยร้อยแสง

ทรงเสนอผลการวิจัย

ภาพ : มณีพลอยร้อยแสง

ทรงบรรยายวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย

ภาพ : www.kanchanapisek.or.th

อ้างอิง

ทรงนำคณาจารย์และนักเรียนไปทัศนศึกษาวิชาประวัติศาสตร์

ภาพ : ๐๑ www.kanchanapisek.or.th
ภาพ : ๐๒ www.ohm.go.th

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
ทรงเยือนสาธารณรัฐอิตาลี

ภาพ : ๐๑ โรมันสัญจร
ภาพ : ๐๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จเยือนประเทศอิตาลี

ราชอาณาจักรเบลเยียม

ภาพ : โรมันสัญจร

ทรงทรัมเปต

ภาพ : ๐๑ www.ohm.go.th
ภาพ : ๐๒ www.ebooks.dusit.ac.th

โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

ภาพ : สมเด็จพระเทพของเรา

หนังสือพระราชนิพนธ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพ : www.chaipat.or.th

วิดีโอ : www.youtube.com

ปูเจ้าฟ้า

ภาพ : www.sahavicha.com

นางงามจักรวาลคนที่สองของไทย

ภาพ : www.thaimiss.com

วิดีโอ : www.youtube.com