วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

36
พรรษา

ทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศล
ฉลองพระชนมายุ ๓ รอบ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

พิธีทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัลรามอน แมกไซไซ
(Ramon Magsaysay Award)
สาขาบริการชุมชน (Public Service)

ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์


พิธีทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัลรามอน แมกไซไซ
(Ramon Magsaysay Award)
สาขาบริการชุมชน (Public Service)

ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์


ตั้งมูลนิธิรางวัลมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อดำเนินการมอบ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานกรรมการ
ต่อมา พ.ศ. ๒๕๔๐ เปลี่ยนชื่อเป็น

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
เนื่องในโอกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบมีพระราชดำริให้สอนระบบสหกรณ์แก่นักเรียน
เกิดเป็น โครงการส่งเสริมสหกรณ์
อันก่อให้เกิดความร่วมมือ
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

จัดตั้ง มูลนิธิราชสุดา และ วิทยาลัยราชสุดา
ตามแนวพระราชดำริเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย
เกี่ยวกับผู้พิการทางกาย
ทรงมีพระราชานุญาตให้ใช้สร้อยพระนามาภิไธย
ราชสุดา เป็นมงคลนามพระราชทาน

เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ
๓๖ พรรษา

ห้องสมุดดนตรี
ทูลกระหม่อมสิรินธร

มีจุดมุ่งหมายเพื่ออนุรักษ์ต้นฉบับเพลงไทย
และเพลงสากลไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปในพิธีเปิดอาคาร
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๗
ณ หอสมุดแห่งชาติ
ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ
ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี

ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์
เพื่อนำไปประดิษฐานที่ห้องสมุดทั่วประเทศ
ตามแนวพระราชดำริ
ในการส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชน


เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
และทรงบรรเลงดนตรีในงาน
สังคีตสายใจไทย ครั้งที่ ๑
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เหรียญที่ระลึกเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์อุปถัมภ์ดนตรีไทย

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระชนมายุ ๓๖ พรรษา

เหรียญที่ระลึกเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์อุปถัมภ์ดนตรีไทย

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระชนมายุ ๓๖ พรรษา

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
ที่จังหวัดนครปฐม


“แผ่นดินแห่งเจ้าฟ้าประทานนาม
งามตำหนักราชสุดา
พุทธปฏิมาสิรินธร
ออนซอนพลังไฟฟ้า
ค้าขายไทย-ลาว
ตะนะพราวแก่งงาม”

คำขวัญอำเภอสิรินธรกระทรวงมหาดไทยขอพระราชทานชื่อ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๑
ว่า ถนนสิรินธร กรุงเทพฯ
และจัดตั้ง อำเภอสิรินธร
ขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

เสด็จฯ เยือน สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ราชอาณาจักรเบลเยียม
และ สมาพันธรัฐสวิส


ทรงเข้าศึกษาวิชาประวัติศาสตร์หลักสูตรสั้นๆ
ที่สหราชอาณาจักร
และเสด็จฯ ทอดพระเนตรแหล่งสนเทศ
ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

เสด็จฯ หอจดหมายเหตุ
แห่งประเทศอังกฤษ และห้องสมุดของ
ราชสมาคมภูมิศาสตร์
(The Royal Geographical Society)
ณ สหราชอาณาจักร
เสด็จฯ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
(Musée du Louvre)
และ Museum National
D’Histoire Naturelle
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
เสด็จฯ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ราชอาณาจักรเบลเยียม
ทรงฉายหน้าบ้าน Flonzalay
สมาพันธรัฐสวิส ที่เคยเสด็จประพาสเมื่อ
พระชนมายุ ๕ พรรษา
พ.ศ. ๒๕๐๓

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐประชาชนจีน

และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี


info


ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดี คิม อิล ซุง
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สาธารณรัฐเกาหลี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลทาง Database
ของสถาบันวิจัยภาวะแวดล้อม
ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนเสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เพื่อทรงร่วมพิธีทูลเกล้าฯ
ถวายรางวัลรามอน แมกไซไซ
และทอดพระเนตรกิจการด้านการพัฒนาประเทศเสด็จฯ ไปทรงเยือน เนการาบรูไนดารุสซาลาม
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลบรูไน
และสมาคมราชภูมิศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักร
อัญเชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นชื่อศูนย์ว่า

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

องค์กรนำด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับสากล
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ

พระราชนิพนธ์

ลัดฟ้า ล่าวิชา หาอาจารย์

บันทึกการเสด็จฯ ไปทรงเยือน
สหราชอาณาจักรสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ราชอาณาจักรเบลเยียม
และสมาพันธรัฐสวิส
วันที่ ๘ - ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔

แกะรอยโสม

บันทึกการเสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐประชาชนจีน
และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี
วันที่ ๑๘ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ชมดอกไม้ไกลบ้าน

พระราชนิพนธ์สืบเนื่องจากการเสด็จฯ
เยือนประเทศญี่ปุ่น
วันที่ ๑๙ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐

การพัฒนานวัตกรรม
เสริมทักษะการเรียนการสอน
ภาษาไทยสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยานิพนธ์
หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรเพลงพระราชนิพนธ์


เสียดาย

บทกลอนที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้อัญเชิญไปเป็นบทเพลง


กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ภาค ๒

พุ่มพวง ดวงจันทร์
ราชินีเพลงลูกทุ่งไทย
อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ ส้มตำ
มาขับร้องเฉพาะพระพักตร์
ในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ภาค ๒
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สถานที่จัดงานประชุมแห่งชาติตามมาตรฐานสากล
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
เพื่อรองรับ การประชุมประจำปีของ
ธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๖

ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ


"http://info.cern.ch/hypertext
/WWW/TheProject.html"

เว็บไซต์แรกของโลกปรากฏสู่สาธารณชน
สร้างโดย ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี
(Tim Berners-Lee)

นักพัฒนาระบบสถาบัน CERN

"http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html"

เว็บไซต์แรกของโลกปรากฏสู่สาธารณชน
สร้างโดย ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี
(Tim Berners-Lee)

นักพัฒนาระบบสถาบัน CERN

อ้างอิง

ฉลองพระชนมายุ ๓ รอบ

ภาพ : www.ohm.go.th

พิธีทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลรามอน แมกไซไซ

ภาพ : ทางสายไมตรี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ภาพ : www.princemahidolaward.org

โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

ภาพ : www.psproject.org

วิดีโอ : www.youtube.com

โครงการส่งเสริมสหกรณ์

ภาพ : www.ohm.go.th

จัดตั้ง มูลนิธิราชสุดา และ วิทยาลัยราชสุดา

ภาพ : ๐๑ www.ratchasuda.thai.net
ภาพ : ๐๒ www.dek-d.com

ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร

ภาพ : www.kingramamusic.org

วิดีโอ : www.kingramamusic.org/th

ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี

ภาพ : www.ohm.go.th

สังคีตสายใจไทย ครั้งที่ ๑

ภาพ : ๐๑ www.ohm.go.th
ภาพ : ๐๒ www.kanchanapisek.or.th

วิดีโอ : www.youtube.com

เหรียญที่ระลึกเทิดพระเกียรติองค์อุปถัมภ์ดนตรีไทย

ภาพ : www.business.treasury.go.th

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุ ๓๖ พรรษา

ภาพ : www.ecatalog.treasury.go.th

อ้างอิง

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ภาพ : www.dek-d.com

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ราชอาณาจักรเบลเยียม และ สมาพันธรัฐสวิส

ภาพ : ๐๑ ทางสายไมตรี
ภาพ : ๐๒ ลัดฟ้า ล่าวิชา หาอาจารย์

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน
และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ภาพ : ทางสายไมตรี

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ภาพ : ทางสายไมตรี

เนการาบรูไนดารุสซาลาม

ภาพ : ทางสายไมตรี

พระราชนิพนธ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ภาค ๒

ภาพ : www.oknation.net/blog/kampong

วิดีโอ : www.youtube.com

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

เว็บไซต์แรกของโลกปรากฏสู่สาธารณชน

ภาพ : www.home.web.cern.ch