วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

47
พรรษา

สภาวิจัยแห่งชาติทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๔๕ สาขาสหวิทยาการ
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรความก้าวหน้า
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรการฝึกสอนวิชาชีพแก่นักเรียน โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูง
บ้านห้วยสินา ตำบลแม่ตื่น
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูง
บ้านห้วยดินหม้อ ตำบลแม่ตื่น
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม ร้านภูฟ้า
ชั้น ๒ อาคารสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์
เขตปทุมวัน
เนื่องในโอกาสเปิดดำเนินการครบ ๑ ปี
info

โรงพยาบาลสิรินธร

เปิดให้บริการประชาชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรงเปิดโรงพยาบาล
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

info info


พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงศึกษาภาษาเยอรมัน
ณ สถาบันเกอเธ่ เมืองเกิตติงเงน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เป็นการส่วนพระองค์

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงศึกษาภาษาเยอรมัน
ณ สถาบันเกอเธ่ เมืองเกิตติงเงน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เป็นการส่วนพระองค์

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน


info

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

โป๊ยเซียน
๒๕๔๕
สีน้ำ
๕๗ x ๓๘ ซม.

ช้าง
๒๕๔๕
สีน้ำ
๒๐ x ๒๖ ซม.

สัญลักษณ์ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๔๕
สีอะคริลิก
๒๐.๕ x ๒๖ ซม.

รวงข้าว
๒๕๔๕
สีน้ำ
๕๗ x ๓๘ ซม.

ทิวทัศน์
๒๕๔๕
สีอะคริลิก
๔๑ x ๖๑ ซม.

ต้นไม้ในกระถาง
๒๕๔๕
สีน้ำมัน
๖๐ x ๕๐ ซม.

(ภาพที่ทรงทดลองสีน้ำต่างๆ)
๒๕๔๕
สีน้ำ
๓๙ x ๕๗ ซม.

เด็กอ่านหนังสือ
๒๕๔๕
สีน้ำมัน
๖๐ x ๔๐ ซม.

เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์

อีกาสีแดงบนสนามหญ้าสีเขียว
๒๕๔๕
สีบนเคลือบ
๓๖ x ๗ ซม.

หนังสือพระราชนิพนธ์

การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส
ปาฐกถาพระราชทานเนื่องใน
“วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔”
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

info

ตำรับทรงปรุง
ลายพระหัตถ์รวมสูตรอาหารพระราชทาน
ทั้งอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
พร้อมภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ประกอบ

info

สะพานพระราม ๘
เริ่มเปิดใช้สะพานพระราม ๘
สะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วยรองรับการเดินทางเชื่อมต่อ
ระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี

info

โรคซาร์ส (SARS)
เกิดการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง หรือ โรคซาร์ส
(Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS)
โรคติดต่อนี้แพร่ระบาดได้รวดเร็ว
และสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลก

info

อ้างอิง

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

ภาพ : www.ohm.go.th

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ภาพ : ๐๑ www.ohm.go.th
ภาพ : ๐๒ www.rspg.or.th

ทอดพระเนตรการฝึกสอนวิชาชีพแก่นักเรียน
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

ภาพ : www.ohm.go.th

เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านห้วยสินา

ภาพ : www.tak.nfe.go.th

เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูง
บ้านห้วยดินหม้อ

ภาพ : www.tak.nfe.go.th

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม ร้านภูฟ้า

ภาพ : www.ohm.go.th

โรงพยาบาลสิรินธร

ภาพ : www.sirindhornhosp.go.th

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงศึกษาภาษาเยอรมัน

ภาพ : ประพาสภาษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : เยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์

ภาพ : ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

หนังสือพระราชนิพนธ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

สะพานพระราม ๘

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

โรคซาร์ส (SARS)

ภาพ : www.china-mike.com