วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

53
พรรษา

สิรินธร

สมเด็จพระเทพ

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง
(Always Roaming with a Hungry Heart)

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นิทรรศการปฐมฤกษ์เปิด
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อย่างเป็นทางการ


info

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์


ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

เงาตัว
๓ มีนาคม ๒๕๕๑
โปลิเนเชีย ฝรั่งเศส

เงาตัว

ผมหลับ
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ประเทศไทย

ภาพถ่าย

เชิงชั้น
๑๘ เมษายน ๒๕๔๗
อิหร่าน

โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์
ณ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล

info

สนามหลวง

โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล

ในหลวง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ตามพระโกศ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง

info info

พระเจ้าพี่นางเธอ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ตามพระโกศ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง

วิศิษฏศิลปิน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้าว
ณ แปลงสาธิตโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จังหวัดนครนายก

info

ดุริยางค์

เพลงพระราชนิพนธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงงานและติดตามผลการดำเนินงาน
จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่
โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิด โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงงานและติดตามผลการดำเนินงาน
จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่
โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

sirinthorn


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิด โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

info

wisith

มูลนิธิชัยพัฒนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา
บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


info

นครนายก


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการต่างๆ
ของมูลนิธิชัยพัฒนา
ณ จังหวัดนครนายก


info

เกษตร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิด
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ณ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี

info

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิด
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
สถานที่แสดง ศึกษา ค้นคว้า วิจัยไดโนเสาร์ และซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ทันสมัย
และใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ที่ภูกุ้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิด
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
สถานที่แสดง ศึกษา ค้นคว้า วิจัยไดโนเสาร์ และซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ทันสมัย
และใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ที่ภูกุ้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์


info

มูลนิธิ

museum

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิด
สถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิด
สถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

artartist

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปในการเปิด
พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม

info

rama

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

royal

supreme

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

info info

artist

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮาร์บิน ทูลเกล้าฯ ถวาย
ตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
ประจำมหาวิทยาลัย

thai

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

info info

thai artistมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮาร์บิน ทูลเกล้าฯ ถวาย
ตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
ประจำมหาวิทยาลัย

gallery

olympic

photographer

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรและทรงถ่ายภาพใน
พิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๒๙
กรุงปักกิ่ง

info info

literature

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
พิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๒๙

โลกสีเหลือง
๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
สาธารณรัฐประชาชนจีน

info

canvas

การประชุมสหประชาชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เยือน สาธารณรัฐกานา อย่างเป็นทางการ
และทรงร่วมการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ ๑๒
ในหัวข้อ "มองโอกาสและความท้าทายของโลกาภิวัตน์
และการพัฒนา"

info

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

สีอะคริลิค

วัว
๒๕๕๑
สีอะคริลิค
๖๐×๕๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 6 พ.ย. 51"

โทรเลข

ยุติโทรเลขไทย
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดงาน
สัปดาห์อำลาโทรเลขไทย
แสดงประวัติและบรรยากาศการส่งโทรเลข
ก่อนจะยกเลิกบริการโทรเลขอย่างเป็นทางการ

info info

ไปรษณีย์ไทย

ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน

ปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์ ดาวศุกร์
และดาวพฤหัสบดีอยู่ใกล้กันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ดาวเคียงเดือนนี้
ประชาชนจินตนาการเป็นภาพพระจันทร์ยิ้ม

info

ดาวเคียงเดือน

อ้างอิง

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพ : ๐๑ ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง
ภาพ : ๐๒ www.oknation.net
ภาพ : ๐๓ www.walkonthesideway.wordpress.com
ภาพ : ๐๔ www.commons.wikimedia.org

วิดีโอ : บันทึกการบรรยายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์

ภาพ : www.topicstock.pantip.com

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

ภาพ : ๐๑ www.palaces.thai.net
ภาพ : ๐๒ www.commons.wikimedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

เสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้าว จังหวัดนครนายก

ภาพ : www.oknation.net

โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : www.oknation.net

โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ภาพ : www.sirindhorn.net

โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา

ภาพ : www.sirindhorn.net

ดำเนินงานโครงการต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ จังหวัดนครนายก

ภาพ : www.sirindhorn.net

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ภาพ : ๐๑ www.sirindhorn.net
ภาพ : ๐๒ www.sirindhornpark.or.th

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

ภาพ : www.dmr.go.th

สถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร

ภาพ : www.ubu.ac.th

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ภาพ : www.queensavang.org

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : ความรักผูกพันกับจีน : การระลึก ๓๐ ปี

วิดีโอ : www.youtube.com

พิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๒๙

ภาพ : ความรักผูกพันกับจีน : การระลึก ๓๐ ปี

วิดีโอ : www.youtube.com

สาธารณรัฐกานา

ภาพ : www.sirindhorn.net

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

ยุติโทรเลขไทย

ภาพ : www.oknation.net

วิดีโอ : www.youtube.com

ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com