วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

17
พรรษา

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒
แห่งสหราชอาณาจักร
และเจ้าชายฟิลลิป
ดยุคแห่งเอดินเบอระ
พระราชสวามี

เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


info

พระราชพิธีสถาปนา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพวรางกูร สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน์
วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิดลพงศอดุลยเดช
จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ สยามมกุฎราชกุมาร


info video

ทรงขับร้องเพลง ส้มตำ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงขับร้องเพลงลูกทุ่งที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นใหม่
ชื่อเพลง ส้มตำ
ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

เกาะวัวตาหลำ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เสด็จทรงเยี่ยมราษฎร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในหลายพื้นที่


info video

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้
บ้านกือลอง
จังหวัดยะลา

บ้านตันหยง
จังหวัดนราธิวาส

วัดเมืองยะลา
จังหวัดยะลา

อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมตำรวจภูธรชายแดน
ที่ได้รับบาดเจ็บจากผู้ก่อการร้าย
ที่โรงพยาบาลนครเชียงใหม่

info

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงเป็นผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงเป็นประธาน
ในพิธีเปิดตึก ศูนย์วิจัยปัญญาอ่อน
ของมูลนิธิช่วยเด็กปัญญาอ่อน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ณ โรงพยาบาลปัญญาอ่อน
info
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา
เสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตร
การแข่งขันกรีฑาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙
ณ สนามศุภชลาศัย


info

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา
เสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตร
การแข่งขันกรีฑาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙
ณ สนามศุภชลาศัย
info

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายใน
ชั้นที่ ๑ (ปฐมจุลจอมเกล้า)

แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๑๕

info video

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงพระนิพนธ์เนื้อร้องเพลง ปิตุเรศมารดร

info image music

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงพระนิพนธ์เรียงความ
“ถ้าแม้นไม่ทำดีในแดนดิน
จะถวิลถึงสรรค์นั้นอย่าหา”

และทรงพระนิพนธ์บทความ “วัดที่ข้าพเจ้าชอบ”
ขณะทรงศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนจิตรลดา
การฟื้นฟูสัมพันธภาพ
ครั้งประวัติศาสตร์

ริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon)
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
เข้าพบ เหมา เจ๋อ ตุง
ประธานพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่กรุงปักกิ่ง

info info


วันสิ่งแวดล้อมโลก
สถาปนา วันสิ่งแวดล้อมโลก ขึ้นเป็นครั้งแรก
ใน “การประชุมสหประชาชาติ เรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
(UN Conference on the Humen Environment)”

ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
เพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นของ
การร่วมมือของนานาชาติทั่วโลก

info info


“ยโสธรเมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน
หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ”

ประกาศตั้งจังหวัด ยโสธร

info

การบรรเลงมหาดุริยางค์ไทยครั้งแรก
นายประสิทธิ์ ถาวร จัดประสมวงดุริยางค์ไทย
บรรเลงและขับร้องโดยนักเรียนและคณะอาจารย์
วิทยาลัยนาฏศิลปหลายร้อยคน
ณ โรงละครแห่งชาติ เป็นที่ชื่นชมของผู้ฟังอย่างยิ่ง

info


โรงเรียนนาฏศิลปยกฐานะเป็น
วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตครู
และบุคลากรสายอาชีพ
ด้านนาฏศิลป์และดนตรี

info

อ้างอิง

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร
เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

ภาพ : ราชพัสตราภรณ์

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ภาพ : www.th.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงขับร้องเพลง ส้มตำ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕

เสด็จทรงเยี่ยมราษฎร

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕

ทรงเยี่ยมตำรวจภูธรชายแดน

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕

ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดตึกศูนย์วิจัยปัญญาอ่อน

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๕ - ๒๕๑๖

ทอดพระเนตรการแข่งขันกรีฑาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นที่ ๑

ภาพ : www.cabinet.thaigov.go.th

ทรงนิพนธ์เนื้อร้องเพลง ปิตุเรศมารดร

เพลง : www.sac.or.th

การฟื้นฟูสัมพันธภาพครั้งประวัติศาสตร์

ภาพ : www.pracob.blogspot.com

วิดีโอ : www.youtube.com

วันสิ่งแวดล้อมโลก

ภาพ : www.fn.se

วิดีโอ : www.unep.org

ประกาศตั้งจังหวัดยโสธร

ภาพ : www.yasothon.go.th

การบรรเลงมหาดุริยางค์ไทยครั้งแรก

ภาพ : www.sirindhornmusiclibrary.mahidol.ac.th

วิทยาลัยนาฏศิลป

ภาพ : www.bpi-salayacampus.webiz.co.th