วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

29
พรรษา

ประมุขแห่งคริสตจักรกรุงโรม
เสด็จเยือนไทย

สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ ๒
เสด็จเข้าเฝ้าฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง


info play

สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ ๒
เสด็จเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบ
พระราชพิธีพระราชทานครอบประธาน
ประกอบพิธีไหว้ครูโขน-ละคร
และพิธีต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์
พระพิราพ

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา


info play

พระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ


เสด็จฯ ทอดพระเนตร
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
อันเป็นโครงการปลูกพืชผักในโรงเรียนตามพระราชดำริ
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงบ้านห้วยจะด่าน
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


info

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมสมาชิกศิลปาชีพพิเศษ
และสมาชิกโครงการป่ารักน้ำตามพระราชดำริ
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร


info

ราษฎรผูกด้ายรับพระขวัญที่ข้อพระกร ในคราวเสด็จฯ
ไปทรงเยี่ยมราษฎร์ และพระราชทาน
อุปกรณ์การสอนการเรียนแก่นักเรียน
ณ โรงเรียนวัดจันทร์เกษม โรงเรียนคอนชัยวิทยาคาร
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


info

ราษฎรผูกด้ายรับพระขวัญที่ข้อพระกร ในคราวเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร
และพระราชทานอุปกรณ์การสอนการเรียนแก่นักเรียน
ณ โรงเรียนวัดจันทร์เกษม โรงเรียนคอนชัยวิทยาคาร
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเด็กกำพร้า
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย


info


เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเด็กกำพร้า
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย


info

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ


ทรงเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงส่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดี


info

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมประธานาธิบดีซูฮาร์โต
ณ ทำเนียบประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย


เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
และทอดพระเนตรงานโครงการด้านการเกษตรเสด็จฯ ไปห้องภาพของนายบาซุกิ อับดุลลาห์
พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายบาซุกิ วาดพระฉายาลักษณ์

เสด็จฯ ไปทรงเยือนประเทศออสเตรเลีย

เพื่อเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศ
ได้ทอดพระเนตรกิจการป่าไม้
การเกษตร การชลประทาน ศิลปวัฒนธรรมตามสถานที่ต่างๆ


info

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์


ทางขึ้นพระตำหนักภูพิงค์
๒๕๒๗
สีน้ำมัน
๓๕ x ๔๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ : สิรินธร ๑๕ ก.พ. ๒๗


ป่าวัดจันทน์
๒๕๒๗
สีน้ำมัน
๓๕ x ๔๔ ซม.
ลายพระหัตถ์ : สิรินธร ๑๙ ก.พ. ๒๗


ชายทะเลหน้าวังไกลกังวล
๒๕๒๗
สีน้ำมัน
๓๕ x ๔๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ : สิรินธร ๓๐ เม.ย ๒๗


ทะเลหน้าร้อน
๒๕๒๗
สีน้ำ
๒๐ x ๓๐ ซม.


วัดพระแก้ว
๒๕๒๗
สีน้ำมัน
๔๐ x ๕๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : สิรินธร ๒๐ พ.ค. ๒๗


มุมหนึ่งในวังหลวง
๒๕๒๗
สีน้ำมัน
๔๐ x ๕๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : สิรินธร ส.ค. ๒๗


ทะเลภูผา
๒๕๒๗
สีน้ำ
๒๕ x ๓๗ ซม.
ลายพระหัตถ์ : สิรินธร ๓ ก.ย. ๒๗


นกมาริกัว ซันเบิร์ด
๒๕๒๗
สีน้ำ
๕๐.๕ x ๓๕.๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ : สิรินธร
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ นราธิวาส
เขียนเสร็จวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๗


วิวอำเภอนาแก นครพนม
๒๕๒๗
สีน้ำมัน
๔๐ x ๕๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : สิรินธร ๒๔ พ.ย. ๒๗


หลังพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
๒๕๒๗
สีน้ำมัน
๕๐ x ๔๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : สิรินธร ๑๗ ธ.ค. ๒๗


ทะเลสาบโทบา อินโดนีเซีย
๒๕๒๗
สีน้ำมัน
๓๘ x ๔๘ ซม.
ลายพระหัตถ์ : สิรินธร ๒๗


ป่าในเขตพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
๒๕๒๗
สีน้ำมัน
๓๒ x ๔๔ ซม.

เครื่องเคลือบดินเผา
ฝีพระหัตถ์ตาวิเศษ

ชมรมสร้างสรรค์ไทยก่อตั้งขึ้น
อันและเป็นจุดเริ่มต้นโครงการรณรงค์
เรื่อง ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง
สร้างจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทย


info info

ราชินีเพลงแห่งยุค

มาดอนน่า ลูอิส ชีโคเน
(Madonna Louise Ciccone)
โด่งดังทั่วโลกด้วยเพลง Like a Virgin
ได้รับฉายา ราชินีเพลงป๊อป (Queen of Pop)

info music

อ้างอิง

ประมุขแห่งคริสตจักรกรุงโรมเสด็จเยือนไทย

ภาพ : www.catholic.or.th

วิดีโอ : www.youtube.com

สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ ๒
เสด็จเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ภาพ : www.catholic.or.th

พระราชพิธีพระราชทานครอบประธาน
ประกอบพิธีไหว้ครูโขน-ละคร
และพิธีต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์พระพิราพ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๗-๒๕๒๘

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชกรณียกิจ

ภาพ : www.ohm.go.th

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๖-๒๕๒๗

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมสมาชิกศิลปาชีพพิเศษ

ภาพ : www.ohm.go.th

ราษฎรผูกด้ายรับพระขวัญที่ข้อพระกร

ภาพ : www.ohm.go.th

ทรงเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ภาพ : www.ebooks.dusit.ac.th

เสด็จฯ ไปทรงเยือนประเทศออสเตรเลีย

ภาพ : ทัวร์น้องโจ้

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์

ภาพ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กับงานศิลปะและวัฒนธรรม

ตาวิเศษ

ภาพ : www.magiceyes.or.th

วิดีโอ : www.youtube.com

ราชินีเพลงแห่งยุค

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

เพลง : www.musicmp3.ru/artist_madonna__album_like-a-virgin.html#.VVHjgPmqpBc