วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

34
พรรษา

โดยเสด็จพระราชดำเนิน
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎร
ณ บริเวณวัดศรีบุญเรือง บ้านโพนงาม
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


info

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร)
ได้รับสถาปนาให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ลำดับที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


info info

พระฉายาลักษณ์
นายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้ถ่ายภาพ


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์
ทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็น พลตรีหญิง พลเรือตรีหญิง พลอากาศตรีหญิง
และทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ทรงดนตรีไทยร่วมกับ
วงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


info

ทรงดนตรีร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาวี
ในเพลงมาร์ชบริพัตร
งานแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๒๒
ณ หอประชุม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


info

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฎิญาณ
และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
ณ สนามศุภชลาศัยสนามกีฬาแห่งชาติ


info
เสด็จฯ ไปทรงเยือนต่างประเทศ


สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศส
และทอดพระเนตรกิจการอันเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ


info

เสด็จฯ ไปทรงทอดพระเนตรกิจการสำนักงาน
เพื่อการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
หน่วยงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านงานวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
ทอดพระเนตรห้องควบคุมดาวเทียม
ศูนย์การศึกษาอวกาศแห่งชาติ
(Centre National d’Etudes Spatiales : CNES)

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
เสด็จฯ ไปทรงเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสถาบันสำรวจอวกาศและวิทยาศาสตร์พื้นพิภพระหว่างประเทศ


info


ทรงศึกษาวิชาการ
ณ สถาบันไอ ที ซี
(International Institute
for Aerospace Survey and Earth Sciences: ITC)

ราชอาณาจักรนอร์เวย์
เสด็จฯ ไปทรงเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์
เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ไทย
ณ เมืองนอร์ดแคปป์และเพื่อทอดพระเนตรกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ


info

เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดศาลาไทย ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์


info
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ทรงวาดภาพ
นักดนตรีตีฆ้องวง
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร


info

นักดนตรีตีฆ้องวง
๒๕๓๒
สีน้ำ
๓๘ x ๕๖ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง : สิรินธร ๖/๑๑/๓๒

ช้างสีฟ้า
๒๕๓๒
สีน้ำ
๓๘ x ๕๖ ซม.
ลายพระหัตถ์ : สิรินธร ๖/๑๑/๓๒

ช้างสีเขียวชูดอกไม้
๒๕๓๒
สีน้ำ
๓๘ x ๕๖ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง :
สิรินธร ๖/๑๑/๓๒

ช้างสีแดง
๒๕๓๒
สีน้ำ
๓๘ x ๕๖ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง :
สิรินธร ๖/๑๑/๓๒

บัวขาว
๒๕๓๒
สีน้ำ
๓๘ x ๕๖ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง :
สิรินธร ๖/๑๑/๓๒

วิวที่นอร์เวย์
๒๕๓๒
สีดินสอ
๑๗.๕ x ๒๔.๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมซ้ายล่าง :
SIRINDHORN 22 JUNE 1989 HONNINGSVAG

แจกันดอกกุหลาบที่นอร์เวย์
๒๕๓๒
สีดินสอ
๒๔.๕ x ๑๗.๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมซ้ายล่าง :
SIRINDHORN HONNINGSVAG
22-6-32

ดอกไม้ขอบคุณ
๒๕๓๒
สีน้ำ
๓๘ x ๕๖ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง :
สิรินธร ๖/๑๑/๓๒
ทรงวาดในขณะที่นักดนตรีเล่นเพลงดอกไม้ให้คุณ เมื่อเพลงใกล้จบจึงทรงเขียนคำว่า “ขอบคุณ” ทันทีที่เพลงจบ

ทางวกวน, นอร์เวย์
๒๕๓๒
สีดินสอ
๔๐ x ๕๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง :
สิรินธร 19-7-32
ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ

วิวที่นอร์เวย์
๒๕๓๒
สีดินสอ
๑๗.๕ x ๒๔.๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมซ้ายล่าง :
SIRINDHORN 22 JUNE 1989 HONNINGSVAG

แจกันดอกกุหลาบที่นอร์เวย์
๒๕๓๒
สีดินสอ
๒๔.๕ x ๑๗.๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมซ้ายล่าง :
SIRINDHORN HONNINGSVAG
22-6-32

ปริศนาดวงดาว

ทรงบันทึกการเสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส
และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
วันที่ ๑๐ - ๒๖ มกราคม ๒๕๓๒


info

“...ได้ไปประเทศนอร์เวย์ นับเป็นประสบการณ์ที่ดีคือได้ศึกษาพื้นที่ต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือเส้นอาร์กติก
ดินฟ้าอากาศช่วงนี้สว่างกระจ่างแจ้ง
จึงเป็นที่มาของชื่อหนังสือ คืนฟ้าใส”

คืนฟ้าใส

ทรงบันทึกการเสด็จฯ ไปทรงเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์
วันที่ ๑๗ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๒


info
การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดิน
จากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง
ซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์
บริเวณจังหวัดนราธิวาส

รายงานวิจัยที่ทรงเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
กับคณะนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย


info

พระราชนิพนธ์

นกกระจอกทอง - น้ำลอดใต้ทราย - ตะบองกัน
ทรงพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์บทนี้
แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวาระครบรอบ ๗๒ ปี

ฟังเพลงกวี
ทรงพระราชนิพนธ์และทรงอ่านอำลา
ในงาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙

กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ครั้งที่ ๑
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
จัดงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทย ครั้งแรก
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โดยมีนักร้องเพลงลูกทุ่งมาร่วมงานมากมาย
มีผู้ชมล้นหลามและแน่นขนัด
นับเป็นการพลิกฟื้นเพลงลูกทุ่งขึ้นมาอีกครั้ง


play

พายุไต้ฝุ่นเกย์ (Typhoon Gay)
พายุหมุนเขตร้อนลูกแรกที่เกิดในประเทศไทย
มีความรุนแรงถึงระดับพายุไต้ฝุ่น
พัดถล่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพร
สร้างความเสียหายอย่างหนัก


พันท้ายนรสิงห์
ละครอำลาศาลาเฉลิมไทย

จัดแสดงละครเวทีเรื่องสุดท้าย
พันท้ายนรสิงห์
ก่อนปิดศาลาเฉลิมไทยเป็นการถาวร


info play

เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)
ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น
สาขาแรกในประเทศไทยเปิดให้บริการ

กำแพงเบอร์ลินล่มสลาย
เหตุการณ์กำแพงเบอร์ลินล่มสลาย
เป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดสงครามเย็น
ประเทศเยอรมนีตะวันออกและตะวันตก
รวมกันภายใต้ชื่อ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(Federal Republic of Germany)


info play

ภาพประวัติศาสตร์เมื่อมีชายออกไปยืนขวางรถถัง
ใน เหตุการณ์ประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน
นักศึกษาและประชาชนชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย
ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน


info play

อ้างอิง

โดยเสด็จพระราชดำเนิน
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎร

ภาพ : www.ohm.or.th

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙

ภาพ : www.pantip.com

วิดีโอ : www.youtube.com

พระฉายาลักษณ์

ภาพ : แพรว 25th Anniversary

พลตรีหญิง พลเรือตรีหญิง พลอากาศตรีหญิง

ภาพ : www.ohm.or.th

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฎิญาณ
และสวนสนามของลูกเสือ

ภาพ : ๐๑ www.ohm.go.th
ภาพ : ๐๒ ebooks.dusit.ac.th

เสด็จฯ ไปทรงเยือนต่างประเทศ
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ภาพ : ๐๑ สมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ
ภาพ : ๐๒ ทางสายไมตรี

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ภาพ : ๐๑ สมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ
ภาพ : ๐๒ ทางสายไมตรี

ราชอาณาจักรนอร์เวย์

ภาพ : ๐๑ สมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ
ภาพ : ๐๒ ทางสายไมตรี

หนังสือพระราชนิพนธ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

พระราชนิพนธ์

ภาพ : มณีพลอยร้อยแสง

กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ครั้งที่ ๑

ภาพ : www.kanchanapisek.or.th

วิดีโอ : www.youtube.com

พายุไต้ฝุ่นเกย์ (Typhoon Gay)

ภาพ : ๐๑ www.th.wikipedia.org
ภาพ : ๐๒ www.news.truelife.com

วิดีโอ : www.youtube.com

พันท้ายนรสิงห์
ละครอำลาศาลาเฉลิมไทย

ภาพ : www.facebook.com/makingsocialhistoryofoldbangkok

วิดีโอ : www.youtube.com

เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)

ภาพ : www.facebook.com/7ElevenThailand

กำแพงเบอร์ลินล่มสลาย

ภาพ : Lear 21 at English Wikipedia [GFDL

วิดีโอ : www.youtube.com

เหตุการณ์ประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน

ภาพ : ๐๑ www.oknation.net
ภาพ : ๐๒ www.artsclub.org.uk

วิดีโอ : www.youtube.com