วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

37
พรรษา
2535-her-majesty-60th-birthday

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


info
2535-literature-mother-education

สมเด็จแม่กับการศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชนิพนธ์พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนจิตรลดาจัดพิมพ์
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ


info
2535-ratchakarun-khao-lan-red-cross01

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
มีพระราชดำริให้จัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานนามว่า ศาลาราชการุณย์

ณ ศูนย์สภากาชาดไทยบ้านเขาล้าน
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

info video
2535-ratchakarun-khao-lan-red-cross02

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์
ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗

2535-ratchakarun-khao-lan-red-cross03

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์

โครงการตามพระราชดำริฯ
2535-plant-genetic-conservation-project

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

มีพระราชดำริให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ
และดำเนินการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณ
ในพื้นที่โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖


info video
2535-plant-genetic-conservation-project
2535-plant-genetic-conservation-project
2535-royal-rice-mil

โครงการโรงสีข้าวพระราชทาน
มีพระราชดำริให้จัดหาโรงสีข้าว
ณ บริเวณโรงเรียนนายร้อย จปร.
เพื่อเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน
และราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบ


info


2535-medical-unit

หน่วยแพทย์พระราชทาน
โปรดเกล้าฯ ให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานขึ้น
เพื่อบริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร
และพิจารณารับผู้ป่วยที่ยากจนไว้ในพระราชานุเคราะห์

info
พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ทรงร่วมใน พิธีเปิดนิทรรศการฉลอง ๑๐๐ ปี
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ณ สำนักงานใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กรุงปารีส
info video

ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ
ถวายเหรียญอาโครโปลิส
(Acropolis Medal)

ทรงดนตรีในงาน ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ณ ห้องประชุมใหญ่ องค์การยูเนสโก

ทรงฉายพระฉายาลักษณ์กับหอไอเฟล
เป็นครั้งแรก

2535-spain-expo-92

ราชอาณาจักรสเปน
เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานสัปดาห์ไทย
งานเอกซโป’๙๒ (EXPO’92)
ณ เมืองเซวีญา


info
2535-spain-expo-92
2535-cambodia


ราชอาณาจักรกัมพูชา
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชาวกัมพูชา
และมีพระราชดำริให้ก่อตั้ง
วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล
พระราชทานเป็นของขวัญที่ยั่งยืนแก่ประชาชนชาวกัมพูชา


info
2535-cambodia
2535-china-yang-shangkun-president

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลจีน


info
2535-china-yang-shangkun-president

มองโกเลีย
ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลมองโกเลีย
เสด็จฯ ไปในพิธีเปิดการประชุมแห่งภูมิภาคเอเชีย
เรื่องรีโมตเซนซิ่ง ครั้งที่ ๑๓
(13th Asian Conference on Remote Sensing)
ณ กรุงอูลานบาตอร์


info
2535-mongolia-bogd-khan-palace
2535-mongolia-bogd-khan-palace
2535-mongolia-bogd-khan-palace
2535-laos-cave

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เสด็จฯ ไปทรงเยือนเมืองปากเซ เมืองปากช่อง
แขวงจำปาสัก เป็นการส่วนพระองค์


info
2535-laos-cave
2535-usa-washington-ritz-carlton-rooms

สหรัฐอเมริกา
ทรงเป็นอาคันตุกะของผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเสทส์
เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

2535-usa-cambridge-king-bhumibol-adulyadej-square

พิธีเปิดแพรคลุมป้าย
จัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

2535-usa-concord-washington

ประทับเครื่องบิน Concord
เป็นครั้งแรก

2535-sirindhorn-institute-continuing-education-development

กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
มีฐานะเป็นสถานศึกษาพิเศษ
สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน


info
2535-sirindhorn-institute-continuing-education-development
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

info
2535-painting-elephant
ช้าง
๒๕๓๕
ภาพพิมพ์หิน
๓๐ x ๔๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ : สิรินธร 15/09/35
2535-painting-lotus-pond
สระบัว
๒๕๓๕
ภาพพิมพ์หิน
๓๐ x ๔๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ : สิรินธร 15/09/35
หนังสือพระราชนิพนธ์
535-literature-philippines

ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
ทรงบันทึกครั้งเสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
วันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๓๔


info
2535-literature-france

ทวิภาคสัญจร
ทรงบันทึกครั้งเสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส
วันที่ ๑๖ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕
และราชอาณาจักรสเปน
วันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕


info
2535-literature-brunei

ป่าสูงน้ำใส
บันทึกการเสด็จฯ ไปทรงเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม
วันที่ ๗ - ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔


info
2535-black-may

พฤษภาทมิฬ
ประชาชนร่วมชุมนุมเพื่อคัดค้าน
การขึ้นครองอำนาจของหัวหน้ารัฐบาล
เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรง


info

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประเทศไทยยกเลิกภาษีการค้า
เริ่มใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า VAT เป็นครั้งแรก
โดยจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๗2535-miss-universe

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จัด การประกวดนางงามจักรวาล
เป็นครั้งแรก
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

อ้างอิง

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ภาพ : Queen Sirikit Glory of the Nation

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ภาพ : www.redcross.or.th

สมเด็จแม่กับการศึกษา

ภาพ : www.sirindhorn.net

โครงการตามพระราชดำริฯ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

ภาพ : www.web.ku.ac.th

วิดีโอ : www.youtube.com

หน่วยแพทย์พระราชทาน

ภาพ : www.knation.net/blog/arthonprku

โครงการโรงสีข้าวพระราชทาน

ภาพ : www.crma.ac.th

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ภาพ : ทวิภาคสัญจร

วิดีโอ : www.youtube.com

ราชอาณาจักรสเปน

ภาพ : ทวิภาคสัญจร

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ภาพ : www.drmlib.parliament.go.th

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : “ไอรัก” คืออะไร

มองโกเลีย

ภาพ : “ไอรัก” คืออะไร

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : ม่วนชื่นเมืองลาว

สหรัฐอเมริกา

ภาพ : เยือนถิ่นอินเดียนแดง

สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ภาพ : www.siced.ac.th

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

หนังสือพระราชนิพนธ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

พฤษภาทมิฬ

ภาพ : www.pirun.ku.ac.th

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การประกวดนางงามจักรวาล

ภาพ : ๐๑ www.universeworld.weebly.com
ภาพ : ๐๒ www.elanecdotario.com

วิดีโอ : www.youtube.com