วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

19
พรรษา

“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น
ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน
โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด
แต่ถูกต้องตามหลักวิชา
เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว
จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ
และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแนวพระราชดำริว่าด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

info

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประทับรถไฟพระที่นั่ง
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดภาคใต้

info

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
พระราชทานอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน
ณ สถานแรกรับ (บ้านเมตตา)
และสถานฝึกและอบรมเด็กหญิง (บ้านปรานี) บางนา

info

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงสนพระทัยโบราณวัตถุซึ่งนำขึ้นมาจากท้องทะเล
ในคราวเสด็จทอดพระเนตร
นิทรรศการ ๑๐๐ ปี ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

info


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงปลูกต้นไม้
ณ หน่วยปรับปรุง ห้วยขุนคอง
ก่อนเสด็จไปทอดพระเนตรบริเวณปลูกสร้างป่าสน
เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

info

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงร่วมทีมนิสิตแข่งกีฬาฟุตบอล
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

info

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงเล่นชักเย่อระหว่างนิสิตกับอาจารย์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงรับรางวัลเงินทุนศาสตราจารย์คุณพระวรเวทย์พิสิฐ
สำหรับนิสิตปีที่ ๑ ที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย

info

เพลงพระราชนิพนธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงพระนิพนธ์คำร้อง
เพลง นกขมิ้น และ อาทร


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงรับรางวัลยอดเยี่ยมภาษาฝรั่งเศส
จากสมาคมฝรั่งเศส

ยักษ์ที่เหมือนลิง

ภาพฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาด
เป็นลายไทยรูปยักษ์แล้วมีคนทักว่า
“ทูลหม่อมวาดลิงสวยดี”

ภาพฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาด
เป็นลายไทยรูปยักษ์
แล้วมีคนทักว่า
“ทูลหม่อมวาดลิงสวยดี”
ยักษ์ที่เหมือนลิง
๒๕๑๗
สีโปสเตอร์
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง
“สิรินธร ๗ พ.ย. ๑๗”

ยักษ์ที่เหมือนลิง
๒๕๑๗
สีโปสเตอร์
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง
“สิรินธร ๗ พ.ย. ๑๗”

กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่ง
ไว้เป็น มรดกของชาติ
พร้อมกับยกฐานะอู่เก็บเรือพระราชพิธีเป็น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

info


ก่อตั้ง หอศิลป พีระศรี
สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
และกิจกรรมศิลปะที่สร้างสรรค์

info

เริ่มการจัด
งานดนตรีไทยมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑
ให้นักเรียนได้บรรเลงดนตรีร่วมกัน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
เป็นสถาบันการเงินแห่งแรก
ที่ริเริ่มจัดประกวดภาพเขียน
รางวัลบัวหลวง ต่อมาใช้ชื่อว่า จิตรกรรมบัวหลวง


info

รายการโทรทัศน์ สังคีตภิรมย์
ทางโทรทัศน์ช่อง ๔ บางขุนพรหม
รายการนี้ได้ผสมผสานเพลงไทยเดิมกับดนตรีคลาสสิกเข้าด้วยกัน

เริ่มการจัด
งานดนตรีไทยมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑
ให้นักเรียนได้บรรเลงดนตรีร่วมกัน

รายการโทรทัศน์ สังคีตภิรมย์
ทางโทรทัศน์ช่อง ๔ บางขุนพรหม
รายการนี้ได้ผสมผสานเพลงไทยเดิมกับดนตรีคลาสสิกเข้าด้วยกัน


อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่

การค้นพบ สุสานฉินสื้อหวง
ณ หมู่บ้านซีหยาง อำเภอหลินถง สาธารณรัฐประชาชนจีน
พบรูปปั้นกองทัพทหาร รถม้า และโบราณวัตถุดินเผาหลายพันชิ้น
ต่อมาองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม

info

ถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพ
(FIFA World Cup Trophy)


สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า
ใช้ ถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพ
(FIFA World Cup Trophy)

ใหม่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ ๑๐
ประเทศเยอรมนีเป็นเจ้าภาพ
และชนะเลิศการแข่งขันได้ครองถ้วยนี้เป็นชาติแรก

info music


Hello Kitty

ปรากฏตัวครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบันเป็นที่นิยมไปทั่วโลก

info music

อ้างอิง

เศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๖-๒๕๑๗

ทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดภาคใต้

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๖-๒๕๑๗

พระราชทานอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๖-๒๕๑๗

เสด็จทอดพระเนตร นิทรรศการ ๑๐๐ ปี

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๗-๒๕๑๘

ทรงปลูกต้นไม้

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๗-๒๕๑๘

ทรงแข่งกีฬาฟุตบอล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพ : ประมวลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ขณะทรงศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทรงเล่นชักคะเย่อ

ภาพ : ประมวลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ขณะทรงศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทรงรับรางวัลเงินทุนศาสตราจารย์คุณพระวรเวทย์พิสิฐ

ภาพ : ประมวลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ขณะทรงศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทรงรับรางวัลเยี่ยมภาษาฝรั่งเศส

ภาพ : ประมวลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ขณะทรงศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

ภาพ : www.bloggang.com

หอศิลป พีระศรี

ภาพ : อัครศิลปิน

จิตรกรรมบัวหลวง

ภาพ : ก่อนจะถึงวันนี้

สุสานฉินสื้อหวง

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

ถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพ (FIFA World Cup Trophy)

ภาพ : www.nx717.com

วิดีโอ : www.fifa.com

Hello Kitty

ภาพ : www.stuffled.com

วิดีโอ : www.youtube.com