วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

28
พรรษา

อุทกภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่น้ำท่วม
เพื่อพิจารณาหาแนวทางเร่งระบายน้ำ
หลังจากจากพายุดีเปรสชั่น เฮอร์เบิร์ด และ คิม
พัดผ่านประเทศไทย
ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมนานหลายเดือน


พระราชกรณียกิจ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไปทอดพระเนตรโครงการระบายน้ำมูโนะ
ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน
และทรงอำนวยการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทาน
ณ วัดพระพุทธ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

info


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไปทอดพระเนตรโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ศึกษา
เพื่อพัฒนาป่าไม้อเนกประสงค์ตามพระราชดำริ
ในเขตตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


info


เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงของขวัญ
แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่บาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อป้องกันประเทศชาติ
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


info

พระราชทานยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภค
แก่อิหม่ามของมัสยิดกลาง บ้านเจาะไอร้อง
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส


info


เสด็จฯ ไปในการประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
และ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ที่มีพระราชดำริให้ริเริ่มดำเนินการ
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ณ กองร้อยที่ ๕ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๙
บ้านเจาะวา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


info


ทอดพระเนตรโรงทอผ้าของกลุ่มทอผ้าบ้านบากง
โครงการศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ณ วัดทรายทอง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส


พระราชกรณียกิจ
ด้านการต่างประเทศ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ ไปทรงเยือน ประเทศมาเลเซีย
เพื่อทรงร่วมการประชุมผู้นำสภากาชาด
สภาเสี้ยววงเดือนแดง กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕


info

มหาวิทยาลัยมลายา ทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอักษรศาสตร์
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ หอประชุมดวันตนกู ชานเซลเลอร์ ประเทศมาเลเซีย


info


เสด็จฯ ไปทรงเยือน ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อทอดพระเนตรกิจการด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ศิลปกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม


info


เสด็จฯ ไปเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าฮิโรฮิโต
พระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
ณ พระราชวังอิมพีเรียล ประเทศญี่ปุ่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

ทรงดนตรีไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา
ได้ทรงดนตรีร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล


info

หนังสือพระราชนิพนธ์

แก้วจอมซน
วรรณกรรมเยาวชน
ภาคต่อจาก แก้วจอมแก่น
ที่สนุกสนานและแฝงด้วยสาระ


info

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น ๑
๒๕๒๖
สีน้ำ
๑๒.๕ x ๑๑ ซม.

ทรงวาดเพื่อทูลเกล้าฯ
ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๒๖


แม่
๒๕๒๖
สีน้ำ
๔๐ x ๓๐.๕ ซม.


แลจันทร์
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๓๕ x ๒๔ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “ส.ธ. ๗ ม.ค. ๒๖”สาวน้อยในไร่อ้อย
๒๕๒๖
สีน้ำ
๔๐ x ๓๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “๒ ม.ค. ๒๖ ส.ธ.”กรรมกรเหมืองแร่
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๔๐ x ๓๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๘ ม.ค. ๒๖”ตกปลา - เดียวดาย
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๒๕ x ๒๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๔ ม.ค. ๒๖”มิตรภาพ
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๓๐ x ๔๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๑๑-๑๒-๒๖”เจดีย์สุโขทัย
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๓๕.๕ x ๔๖ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๑๒ ธ.ค. ๒๖”กวีคืนถิ่น
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๔๐ x ๓๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๒ ม.ค. ๒๖”มิตรภาพ
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๓๐ x ๔๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๑๑-๑๒-๒๖”เจดีย์สุโขทัย
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๓๕.๕ x ๔๖ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๑๒ ธ.ค. ๒๖”ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น ๒
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๔๐ x ๓๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “๑๐-๑๒-๒๖”ความฝันสีคราม
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๔๔ x ๓๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๑ ธ.ค. ๒๖”โดดเดี่ยว
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๕๐ x ๔๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๓ ส.ค. ๒๖”ชาวนา
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๕๔ x ๔๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๒๐ พ.ย. ๒๖”นิลสายัณห์
๒๕๒๖
สีน้ำ
๔๐ x ๓๐.๕ ซม.ฟ้าอุ้มฝน
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๔๐ x ๕๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๒๔ ก.ค. ๒๖”วิวจากหนังสือฝรั่ง
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๔๐ x ๕๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๓๐ ก.ค. ๒๖”ดอกบัว
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๓๙ x ๒๔ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร พ.ย. ๒๕๒๖”วิวจากหนังสือฝรั่ง
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๔๐ x ๕๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๓๐ ก.ค. ๒๖”ฟ้าอุ้มฝน
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๔๐ x ๕๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๒๔ ก.ค. ๒๖”ดอกพุทธรักษา
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๔๕ x ๓๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๑๓ ธ.ค. ๒๖”แจกันดอกพุทธรักษา
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๔๔.๕ x ๓๔.๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๑๒ ธ.ค. ๒๖”ลำนำหมอก
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๕๐ x ๔๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๗ พ.ย. ๒๖”ลำนำเมฆ
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๕๐ x ๔๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๒ ธ.ค. ๒๖”ทิวทัศน์สีเขียว
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๕๐ x ๔๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร”เกาะในฝัน
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๔๗ x ๖๒ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๑ ธ.ค. ๒๖”พุทธรักษาริมบ่อในวัง
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๓๐ x ๔๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ก.ค. ๒๖”เหวนรก
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๕๐ x ๔๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๔ ธ.ค. ๒๖”พุทธรักษาริมบ่อในวัง
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๓๐ x ๔๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ก.ค. ๒๖”เกาะในฝัน
๒๕๒๖
สีน้ำมัน
๔๗ x ๖๒ ซม.
ลายพระหัตถ์ : “สิรินธร ๑ ธ.ค. ๒๖”


เครื่องเคลือบดินเผา
ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงวาดรูปช้างบนจานดิน และทรงวาดต้นไม้บนจาน
ณ โรงงานกระเบื้องเคลือบ Kiyomizu
ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงงานเครื่องเคลือบดินเผา
ในคราวเสด็จฯ ไปทรงเปิด
การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาครั้งที่ ๒


info


แจกัน
๒๕๒๖
สีใต้เคลือบ
๑๑ x ๒๔ ซม.ดินแผ่น
๒๕๒๖
ขูดขีดบนดินดิบ
๑๒ x ๕.๔ ซม.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงทดลองใช้ บริการเงินด่วน
หรือ ATM (Automatic Teller Machine)
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นำมาเปิดให้บริการ
ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก


info


ฉลอง ๗๐๐ ปี ลายสือไทย

งานเฉลิมฉลองเพื่อระลึกที่พ่อขุนรามคำแหง
ทรงประดิษฐ์อักษรไทยครบ ๗๐๐ ปี


info

Moonwalk

ไมเคิล แจ็กสัน (Michael Jackson)
สร้างตำนานท่าเต้น มูนวอล์ก (Moonwalk)
ในรายการ “Motown 25 : Yesterday, Today, Forever”


info play

อ้างอิง

อุทกภัย

ภาพ ๐๑ : KONIG BHUMIBOL ERNEUERER SEINES LANDES

ภาพ ๐๒ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๖-๒๕๒๗

ภาพ ๐๓ : www.democrat.or.th

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชกรณียกิจ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๕-๒๕๒๖

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

ภาพ : สมเด็จพระเทพฯ

หนังสือพระราชนิพนธ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์

ภาพ ๐๑ : สมเด็จพระเทพฯ

ภาพ ๐๒ : www.kanchanapisek.or.th

ทรงงานเครื่องเคลือบดินเผา

ภาพ ๐๑ : www.kanchanapisek.or.th

ภาพ ๐๒ : นิทรรศการการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ ๒

บริการเงินด่วน

ภาพ : ๑๐๐ ปี จากบุคคลัภย์สู่ไทยพาณิชย์

ฉลอง ๗๐๐ ปี ลายสือไทย

ภาพ : www.chumchonburi.com

Moonwalk

ภาพ : www.youtube.com

วิดีโอ : www.youtube.com