วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

31
พรรษา
supreme-artist-01

อัครศิลปิน
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา
อัครศิลปินแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งปวง และทรงมีคุณูปการต่อศิลปินมาโดยตลอด
info play

supreme-artist-02

“คนที่ทำงานศิลปะก็ต้องรู้เรื่องวิชาการ และรู้หลักทางวิทยาศาสตร์
เพื่อจะได้เป็นแบบแผนต่างๆ ต่อไป
งานวิชาการก็ทำนองเดียวกัน จะต้องรู้หลักวิทยาศาสตร์
ในขณะเดียวกันก็ต้องมีใจทางศิลปะ จึงจะสามารถพัฒนางานนั้นให้ดีไปได้
และในทางวิทยาศาสตร์ก็ทำนองเดียวกัน
ต้องมีความรู้ด้านวิชาการและต้องมีใจรัก ตั้งใจทำอะไรให้ดีขึ้น
สรุปว่า ทั้งสามส่วนเป็นความสำคัญ ซึ่งต้องเกี่ยวเนื่องกัน
งานศิลปะมีความสำคัญต่องานทั้งปวง
ศิลปินเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ สมควรจะยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป”
พระบรมราโชวาท
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วงสหายพัฒนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้ง วงสหายพัฒนา
และทรงฝึกสอนด้วยพระองค์เอง
โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นสมาชิกพระองค์แรก

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรงทรัมเปตร่วมวงสหายพัฒนา
ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข
พระราชวังไกลกังวล หัวหิน
เนื่องในวโรกาสครบรอบวันราชาภิเษกสมรส
๒๘ เมษายน ๒๕๒๙

“...เมื่อทรงเห็นมีเครื่องดนตรีกัน
จึงทรงนึกสนุกสอนให้พวกเราเป่าแตรกัน
เริ่มด้วยข้าพเจ้าเป็นนักเรียนหมายเลข ๑ เป็นหัวหน้าชั้น...”
ส่วนหนึ่งคัดจากพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หนังสือ “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์”

ภาพวาดฝีพระหัตถ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับพระราชทานปริญญา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

info play
พระราชกรณียกิจ
ด้านเกษตรกรรม

โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทอดพระเนตรโครงการจัดหาน้ำ
ให้พื้นที่บริเวณเขาชะโงกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

info

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
บริเวณที่จะสร้างฝายส่งน้ำสำหรับราษฎร
บ้านโคกกูแว อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

info

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๒๙
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

info
ด้านสาธารณกุศล

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติราชการป้องกันประเทศชาติ
และพระราชทานของขวัญ เนื่องในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

info

ด้านการศึกษา
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเด็กนักเรียน
โรงเรียนสอนคนตาบอดเชียงใหม่
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

info

พระราชทานพระราชวินิจฉัย
เรื่องการจัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพิเศษ
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

info
ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา


ทรงบรรเลงระนาดเอกให้สาธารณชนได้ชมเป็นครั้งแรก
โดยทรงนำวงดนตรีไทยระดับอุดมศึกษาทุกสถาบัน
บรรเลงเพลง ชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี
ที่ทรงพระราชนิพนธ์และพระราชทานให้เป็นเพลงประจำ
งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบ
พระราชพิธีไหว้ครูดุริยางค์ดนตรี
ณ ศาลาดุสิดาลัย

info

เสด็จฯ ไปในงานฉลองอายุครบ ๘๐ ปี
คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
และได้ทรงทดลองตีระนาด
ณ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

info

เสด็จฯ ไปในพิธีบวงสรวงการปฏิสังขรณ์
อุโบสถวัดท่าสุทธาวาส
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

info

เสด็จฯ ทรงเปิดงานนิทรรศการมหกรรมศิลปะ
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา
ณ โรงแรมไฮแอทเซนทรัลพลาซา

info
ด้านการต่างประเทศ


เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
ทรงเป็นอาคันตุกะของ อู เนวิน
ประธานพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า
เพื่อทรงศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาด้านเกษตรกรรม

info

ทรงสักการะและทอดพระเนตรพระเจดีย์ชเวดากอง
(Shwedagon Pagoda)

พระราชทานพระราชวโรกาสให้
อู เนวิน ประธานพรรค
โครงการสังคมนิยมพม่าเฝ้าฯ

พระราชทานพระราชวโรกาสให้
อู เนวิน ประธานพรรคโครงการสังคมนิยมพม่าเฝ้าฯ

ทรงสักการะและทอดพระเนตรพระเจดีย์ชเวดากอง
(Shwedagon Pagoda)

ทอดพระเนตรมงคลเจดีย์
(Mingalazedi Pagoda)

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระราชทานพระราชวโรกาสให้
เจ้าชายฟูมิฮิโต พระราชนัดดาองค์ที่ ๒ ในสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
เฝ้าฯ ในโอกาสเสด็จมาเยือนประเทศไทย ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

info

ทรงได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์
ส่วนการศึกษา ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และได้ทรงพระดำเนินร่วมกับนักเรียนนายร้อย
เข้าสู่ที่ตั้งใหม่ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เขาชะโงก จังหวัดนครนายก

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ทะเลและต้นมะพร้าว
๒๕๒๙
สีน้ำมัน
ลายพระหัตถ์ : สิรินธร สค ๒๙
ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

infoเพลงพระราชนิพนธ์

ทรงพระราชนิพนธ์เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง

play

พระราชนิพนธ์

ไทยเที่ยวพม่า

ทรงบันทึกการเสด็จฯ ไปทรงเยือน
สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
วันที่ ๒๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๙

info

เกาะในฝัน

พระราชนิพนธ์บันทึกการเสด็จฯ เยือนเกาะ
ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ เมษายน ๒๕๑๖

info

ทรงระนาดเอก โดยมีผ้าคลุมผืนระนาด
ครั้งเสด็จฯ ไปร้านถาวรการดนตรี
ของครูประสิทธิ์ ถาวร
เป็นการส่วนพระองค์

โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวัง)
ตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เริ่มเปิดสอนเกี่ยวกับงานช่างประดิษฐ์ของสตรีอันเป็นประณีตศิลป์
ปัจจุบันใช้ชื่อว่า โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง)

info

นักร้องชายยอดนิยมตลอดกาล
ธงไชย แมคอินไตย์ ออกผลงานเพลงชุดแรกชื่อ
หาดทราย สายลม สองเรา
สร้างชื่อเสียงทั่วประเทศ และตามมาด้วย
คอนเสิร์ตแบบ เบิร์ด เบิร์ด ครั้งแรก
กลายเป็นตำนานแห่งคอนเสิร์ตในไทย

info play

ดาวหางฮัลเลย์ (Halley’s Comet)
เกิดปรากฏการณ์สำคัญบนท้องฟ้า
เมื่อดาวหางฮัลเลย์โคจรเข้ามายังระบบสุริยะชั้นใน
เป็นดาวหางคาบสั้น (Short-Period Comets)
ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

info play

เชอร์โนบิลระเบิด
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิล
(Chernobyl Nuclear Power Plant)
เกิดระเบิด ที่สหภาพโซเวียต
นับเป็นอุบัติภัยทางนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง

info

โศกนาฏกรรมแชลเลนเจอร์
นักบินอวกาศ ๗ คน เสียชีิวิต
ขณะที่กระสวยอวกาศแชลเลนเจอร์
(Space Shuttle Challenger)
ทะยานสู่ฟ้าแล้วเกิดระเบิดกลางอากาศ

info play

อ้างอิง

อัครศิลปิน

ภาพ : ๐๑ สถิตในดวงใจนิรันดร
ภาพ : ๐๒ อัครศิลปิน

วงสหายพัฒนา

ภาพ : ๐๑ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ภาพ : ๐๒ อัครศิลปิน
ภาพ : ๐๓ ไทยเที่ยวพม่า

ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ภาพ : เทพรัตนอักษรา

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชกรณียกิจ
ด้านเกษตรกรรม
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทอดพระเนตรโครงการจัดหาน้ำ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๙-๒๕๓๐

ด้านการศึกษา
ด้านสาธารณกุศล
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
บริเวณที่จะสร้างฝายส่งน้ำสำหรับราษฎร

ภาพ : พระราชกรณียกิจ

หนังสือพระราชนิพนธ์
เสด็จฯ เยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเด็กนักเรียน
โรงเรียนสอนคนตาบอดเชียงใหม่

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๘-๒๕๒๙

พระราชทานพระราชวินิจฉัย

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๘-๒๕๒๙

ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
ทรงบรรเลงระนาดเอกให้สาธารณชน
ได้ชมเป็นครั้งแรก

ภาพ : ๐๑ มณีพลอยร้อยแสง
ภาพ : ๐๒ kanchanapisek.or.th

โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบ
พระราชพิธีไหว้ครูดุริยางค์ดนตรี
ณ ศาลาดุสิดาลัย

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๘-๒๕๒๙

เสด็จฯ ไปในงานฉลองอายุครบ ๘๐ ปี

ภาพ : พระราชกรณียกิจ

เสด็จฯ ทรงเปิดงานนิทรรศการมหกรรมศิลปะ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ

เสด็จฯ ไปในพิธีบวงสรวงการปฏิสังขรณ์
อุโบสถวัดท่าสุทธาวาส

ภาพ : พระราชกรณียกิจ

ด้านการต่างประเทศ
เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

ภาพ : ๐๑ ไทยเที่ยวพม่า
ภาพ : ๐๒ ทางสายไมตรี

อ้างอิง

พระราชทานพระราชวโรกาสให้
เจ้าชายฟูมิฮิโต พระราชนัดดาองค์ที่ ๒
ในสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เฝ้าฯ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ

ทรงได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์
ส่วนการศึกษา ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ภาพ : ๐๑ www.th.wikipedia.org
ภาพ : ๐๒ พระราชกรณียกิจ

วิดีโอ : www.youtube.com

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

ไทยเที่ยวพม่า

ภาพ : www.sirindhorn.net

เกาะในฝัน

ภาพ : www.dnfe5.nfe.go.th

เพลงพระราชนิพนธ์
ทรงพระราชนิพนธ์เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงระนาดเอก โดยมีผ้าคลุมผืนระนาด

ภาพ : www.kanchanapisek.or.th

โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวัง)

ภาพ : www.facebook.com

นักร้องชายยอดนิยมตลอดกาล

ภาพ : www.th.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

เชอร์โนบิลระเบิด

ภาพ : www.eiaea.org

วิดีโอ : www.youtube.com

ดาวหางฮัลเลย์

ภาพ : www.eng.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

โศกนาฏกรรมแชลเลนเจอร์

ภาพ : www.nasa.gov

วิดีโอ : www.youtube.com