วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

41
พรรษา

พระราชพิธีกาญจนาภิเษก

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

info

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จออกมหาสมาคม

ณ มุขพระที่นั่งด้านทิศเหนือ

ประทับพระแท่นราชอาสน์ภายใต้นพปฎลเศวตฉัตร
ท้องสนามหลวง

info

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน
โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประทับเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙
เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราม กรุงเทพฯ

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำและถวายพระพรชัยมงคล
ณ ทำเนียบรัฐบาล

info

งานถวายพระกระยาหารค่ำเพื่อเป็นพระเกียรติแด่

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แหงสหราชอาณาจักร

และเจาชายฟลิป ดยุค แหงเอดินเบอระ พระราชสวามี
ที่เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ
ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ

info

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แหงสหราชอาณาจักร
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเปนเกียรติแก่

นายวิลเลียม เจฟเฟอรสัน คลินตัน
ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา
และนางฮิลลารี ร็อดแฮม คลินตัน ภริยา
ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ

info

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปยัง โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาชะงุม
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรโครงการศูนยการพัฒนาหวยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
info

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระมหากรุณาธิคุณ
รับ มูลนิธิแมฟาหลวง ไวในพระบรมราชูปถัมภ์
และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เปนนายกกิตติมศักดิ์

info

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษพระอุโบสถ
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
และทรงเปดอาคาร โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โปรดใหจารึก คาถา เย ธมฺมา
อักษรอริยกะ เหนือประตูทางเขาพระอุโบสถ
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานหญาแกวัว
ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม
โรงเรียนชุมชนบานซาง ตําบลซาง
อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงดนตรีไทย

วันสายใจไทยศุภวารกาญจนาภิเษก

เสด็จฯ ไปทรงอัดเทปรายการ
วันสายใจไทยศุภวารกาญจนาภิเษก
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ททบ.๕)
info

วันสังคีตสายใจไทย

ทรงดนตรีไทย
เพื่อมอบรายไดสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ โรงละครแหงชาติ

info

ทรงดนตรีไทยรวมกับวงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ณ สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
info

พระราชกรณียกิจดานการตางประเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐโปแลนด์
สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐอิตาลี
สาธารณรัฐสโลวัก และสาธารณรัฐฝรั่งเศส
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ พรอมดวย พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐสิงคโปร์
ทรงเปนอาคันตุกะของรัฐบาลสิงคโปร์
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน ปาปวนิวกินี ราชอาณาจักรตองกา
หมูเกาะคุก หมูเกาะฟจิ
และ หมูเกาะโซโลมอน
info

เทพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทอดพระเนตรสถานที่กอสรางเขื่อน
ประทับเรือยนตพระที่นั่งลองแมน้ำแยงซีเกียง
info

ภาพถายฝพระหัตถ์
หวงซาน กุญแจล็อคใจไวดวยกัน
๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปดอาคารใหม สถาบันไอทีซี
(The International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences : ITC)
ณ เมือง Enschede ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด์
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน หมูเกาะอันดามัน
และ นิโคบาร สาธารณรัฐอินเดีย info

โครงการพัฒนา
ตามพระราชดําริ

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร
เพื่อสงเสริมให้มารดาใหนมบุตรและเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี
ที่อยูในถิ่นทุรกันดารไดรับบริการที่เหมาะสม และไดรับความรูดานอาหารและโภชนาการ
info

โครงการอนุรักษตนรัก
และภูมิปญญาการเจาะเก็บยางรัก
เพื่ออนุรักษตนรักและรักษาภูมิปญญา
วิธีการเก็บยางรักใหมีคุณภาพดีไวใชงาน
info

หนังสือพระราชนิพนธ์

ขามฝงแหงฝน

ทรงบันทึกการเสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักร
วันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘

info

เบอรลินสิ้นกําแพง

ทรงบันทึกการเสด็จฯ เยือนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน
วันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๘

info

เมฆเหิน น้ำไหล

พระราชนิพนธแปลจากวรรณกรรมจีนรวมสมัย
ของ ฟง ฟง

info

ยามลมหนาว

ทรงบันทึกเรื่องราวระหวางการเสด็จฯ
ไปทรงเยือน สาธารณรัฐโปแลนด สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐสโลวัก และสาธารณรัฐฝรั่งเศส
วันที่ ๑๓ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๙

info

ลาวตอนใต้

ทรงบันทึกการเสด็จฯ
ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ ๘ - ๑๑ เมษายน ๒๕๓๙

info

สวนสมุทร

ทรงบันทึกการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส
วันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘

info

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม
หอดูดาวมหาวิทยาลัยเชียงใหมวา
หอดูดาวสิรินธร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
info

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
ศิลปะแหงรัชกาลที่ ๙
นิทรรศการศิลปะรวมสมัยไทยครั้งยิ่งใหญ่
จัดแสดงศิลปกรรมชิ้นสําคัญในประวัติศาสตร์
พรอมสมุดภาพศิลปะอันทรงคุณคา

มูลนิธิหอศิลปะแหงรัชกาลที่ ๙
ศิลปิน กลุ่มผู้รักงานศิลปะ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมกันตั้ง มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
องค์กรการกุศลที่ดำเนินการด้านศิลปะร่วมสมัยของไทย

วีรบุรุษโอลิมปกเหรียญทองคนแรกของไทย
สมรักษ คําสิงห ชนะเลิศการแขงขันมวยสากลสมัครเลน
ไดรับรางวัลเหรียญทองในกีฬาโอลิมปก ครั้งที่ ๒๖
ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอรเจีย สหรัฐอเมริกา
info video

นักวิทยาศาสตรประสบความสําเร็จ
ในการโคลนนิ่งแกะชื่อ
ดอลลี่ (Dolly)
info

อ้างอิง

พระราชพิธีกาญจนาภิเษก

ภาพ : รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

เสด็จออกมหาสมาคม

ภาพ : รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

พระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินถวายผาพระกฐิน
โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ภาพ : รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

วิดีโอ : www.youtube.com

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

ภาพ : รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แหงสหราชอาณาจักร

ภาพ ๐๑ : British Embassy Bangkok

ภาพ ๐๒ : www.cca.chula.ac.th

นายวิลเลียม เจฟเฟอรสัน คลินตัน

ภาพ : www.duchessofdisneyland.com

วิดีโอ : www.youtube.com

โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ภาพ : www.ohm.go.th

ทอดพระเนตรโครงการศูนยการพัฒนาหวยทราย

ภาพ : นิตยสาร Hello

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ภาพ : www.praram9.ac.th

โปรดใหจารึก คาถา เย ธมฺมา

ภาพ : www.oknation.net

ภาพ : พระบิดาแหงการอนุรักษ์มรดกไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานหญาแกวัว

ภาพ : www.ohm.go.th

วันสายใจไทยศุภวารกาญจนาภิเษก

ภาพ : www.saijaithai.or.th

วันสังคีตสายใจไทย

ภาพ : www.saijaithai.or.th

อ้างอิง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐโปแลนด์
สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐอิตาลี
สาธารณรัฐสโลวัก และสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ภาพ : ยามลมหนาว

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : ลาวตอนใต้

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐสิงคโปร์

ภาพ : มนตรักทะเลใต้

สด็จฯ ไปทรงเยือน ปาปวนิวกินี

ภาพ : รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ ๐๑ : เย็นสบายชายน้ํา

ภาพ ๐๒ : แสงคือสี สีคือแสง

เสด็จฯ ไปทรงเปดอาคารใหม สถาบันไอทีซี

ภาพ : www.itc.nl

เสด็จฯ ไปทรงเยือน หมูเกาะอันดามัน
และ นิโคบาร สาธารณรัฐอินเดีย

ภาพ : มหัศจรรยทุกวัน

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร

ภาพ : www.psproject.org

โครงการอนุรักษตนรัก
และภูมิปญญาการเจาะเก็บยางรัก

ภาพ : www.sirindhorn.net

ขามฝงแหงฝน

ภาพ : www.sirindhorn.net

เบอรลินสิ้นกําแพง

ภาพ : www.sirindhorn.net

เมฆเหิน น้ำไหล

ภาพ : www.saijaithai.or.th

ยามลมหนาว

ภาพ : www.saijaithai.or.th

อ้างอิง

ลาวตอนใต้

ภาพ : www.saijaithai.or.th

สวนสมุทร

ภาพ : www.saijaithai.or.th

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ภาพ : www.siit.tu.ac.th

หอดูดาวสิรินธร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ : www.sirindhornobservatorycmu.blogspot.com

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
ศิลปะแหงรัชกาลที่ ๙

ภาพ : มูลนิธิหอศิลปะแหงรัชกาลที่ ๙

มูลนิธิหอศิลปะแหงรัชกาลที่ ๙

ภาพ : มูลนิธิหอศิลปะแหงรัชกาลที่ ๙

วีรบุรุษโอลิมปกเหรียญทองคนแรกของไทย

ภาพ : www.sport-sanook.com

วิดีโอ : www.youtube.com

ดอลลี่ (Dolly)

ภาพ : www.en.wikipedia.org