วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

48
พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๔ รอบตราไปรษณียากรที่ระลึก ๔ รอบ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
info

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
นอมเกลาฯ ถวายพระสมัญญา
วิศิษฏศิลปน
แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
info

องคกรพัฒนาเอกชนแหงโลก
(The World Association of Non-Government
Organization : WANGO)
ทูลเกลาฯ ถวาย รางวัลสันติภาพสากล
(WANGO Universal Peace Award)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงนําสมเด็จพระราชินีแหงสวีเดน
ทอดพระเนตรกิจการของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงนําสมเด็จพระราชินีแหงสวีเดน
ทอดพระเนตรบานเกร็ดตระการ
ศูนยสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพสตรี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ ตําหนักสมเด็จพระราชปตุจฉา
เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
สวนจิตรลดา พระราชทานพระวโรกาสให้
เจาชายอากิชิโนแหงญี่ปุนและพระชายา
พรอมดวยเจาหญิงมาโกะ และเจาหญิงคาโกะ
พระธิดาเฝาฯ ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงของขวัญ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม
แกทหารที่ไดรับบาดเจ็บ
จากการปฎิบัติหนาที่ราชการ
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเยี่ยมศูนยการเรียนรูชุมชนบนพื้นที่สูง บานหวยผาดํา ตําบลแมตื่น
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเยี่ยมศูนยการเรียนรูชุมชนบนพื้นที่สูง
บานทีซะหนอ ตําบลแมวะหลวง
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
infoสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเยี่ยมศูนยการเรียนรูชุมชนบนพื้นที่สูง บานหวยผาดํา ตําบลแมตื่น
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเยี่ยมศูนยการเรียนรูชุมชนบนพื้นที่สูง
บานทีซะหนอ ตําบลแมวะหลวง
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรการฝกภาคสนามของนักเรียนนายรอย
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ณ กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงดนตรีไทยรวมกับวงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ใน งานฉลองสี่รอบพระชนมายุเจาฟามหาจักรี
ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
info

พระราชกรณียกิจ
ดานการตางประเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงรวมงานสัมมนาหญาแฝกนานาชาติ
ณ นครกวางโจว มณฑลกวางตุง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงรวมการประชุม
บทบาทของวิทยาศาสตรตอการพัฒนาสังคมขาวสาร
(The Role of Science in the Information
Society - RSIS)
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
info

หนังสือพระราชนิพนธ์

ประพาสภาษา

ทรงบันทึกเมื่อครั้งเสด็จฯ ไป
ทรงศึกษาภาษาเยอรมัน
ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕
info

ภูมิปญญาไทยดานอาหารและโภชนาการ

ปาฐกถาพระราชทานเนื่องใน
“วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ ๑๖ ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๕"
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
info

ราชสุดาภาษาภิศิษฏ์

พระราชดํารัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่องภาษาไทยกับคนไทย
info

จิตรกรรมฝพระหัตถ์

ปูสามตัว
๒๕๔๖
สีอะคริลิค
๕๐×๖๐ ซม.
ลายพระหัตถ "สิรินธร 5 พ.ย. 46"

ผีสามตน
๒๕๔๖
ภาพพิมพโลหะ
๑๕ × ๒๐ ซม.
ลายพระหัตถ "สิรินธร ๒๕๔๖"

ภาพถ่ายฝพระหัตถ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงถายภาพ ดาวอังคารใกลโลก
info

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานพระราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามาภิไธย
เปนนามของหอศิลปตามพระราชดําริวา
หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อใชเปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของศิลปนไทย
info

การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค
ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมผูนํากลุม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (เอเปค)
ครั้งที่ ๑๑
info

นายจอรจ ดับเบิลยู บุช
(George W.Bush)
ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา และภริยา
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ
info

ชวง ชวง และ หลิน ฮุย
แพนดาในฐานะทูตสันถวไมตรีไทย-จีน
ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนสงมา
เพื่ิอใหไทยยืมจัดแสดงที่สวนสัตวเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
info

อ้างอิง

ตราไปรษณียากรที่ระลึก ๔ รอบ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพ : www.chum-chonburi.com

นอมเกลาฯ ถวายพระสมัญญา
วิศิษฏศิลปน

ภาพ : ศิลปนแหงชาติ

รางวัลสันติภาพสากล
(WANGO Universal Peace Award)

ภาพ : www.upf.or.th

ทรงนําสมเด็จพระราชินีแหงสวีเดน
ทอดพระเนตรกิจการของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ

ภาพ : www.ohm.go.th

ทรงนําสมเด็จพระราชินีแหงสวีเดน
ทอดพระเนตรบานเกร็ดตระการ

ภาพ : www.pattayamail.com

พระราชทานพระวโรกาสให้ เจาชายอากิชิโนแหงญี่ปุนและพระชายา
พรอมดวยเจาหญิงมาโกะ และเจาหญิงคาโกะ
พระธิดาเฝาฯ

ภาพ : www.ohm.go.th

ทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงของขวัญ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม่

ภาพ : www.ohm.go.th

ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : www.ohm.go.th

ทรงเยี่ยมศูนยการเรียนรูชุมชนบนพื้นที่สูง
บานหวยผาดํา ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก

ภาพ : www.tak.nfe.go.th

อ้างอิง

ทรงเยี่ยมศูนยการเรียนรูชุมชนบนพื้นที่สูง
บานทีซะหนอ ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก

ภาพ : www.tak.nfe.go.th

ทอดพระเนตรการฝกภาคสนามของนักเรียนนายรอย
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

ภาพ : www.ohm.go.th

งานฉลองสี่รอบพระชนมายุเจาฟามหาจักรี

ภาพ ๐๑ : www.ohm.go.th
ภาพ ๐๒ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงรวมงานสัมมนาหญาแฝกนานาชาติ
ณ นครกวางโจว มณฑลกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : www.journal.au.edu

เสด็จฯ ไปทรงรวมการประชุม
บทบาทของวิทยาศาสตรตอการพัฒนาสังคมขาวสาร
(The Role of Science in the Information Society - RSIS)

ภาพ : www.fnal.gov

ประพาสภาษา

ภาพ : www.sirindhorn.net

ภูมิปญญาไทยดานอาหารและโภชนาการ

ภาพ : www.sirindhorn.net

ราชสุดาภาษาภิศิษฏ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

ผีสามตน
ปูสามตัว

ภาพ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กับงานศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๖๕ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดาวอังคารใกลโลก

ภาพ : www.thai-astro.nectec.or.th

หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ภาพ : www.queen-gallery.org

อ้างอิง

การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

นายจอรจ ดับเบิลยู บุช (George W.Bush)
ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา และภริยา
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ

ภาพ : www.numtan.com

ชวง ชวง และ หลิน ฮุย

ภาพ : www.chiang-maizoo.com