วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

45
พรรษา
2543-50-year-wedding-anniversary

ราชาภิเษกสมรสครบ ๕๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องใน
งานราชาภิเษกสมรสครบ ๕๐ ปี


info
2543-china-queen-sirikit-hu-jintao-welcome-ceremony
2543-china-queen-sirikit-hu-jintao-welcome-ceremony

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ แทนพระองค์ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ


info
2543-china-queen-sirikit-hu-jintao-welcome-ceremony
2543-china-confucius-museum
2543-china-confucius-museum
2543-china-confucius-museum
2543-china-confucius-museum


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ
และเสด็จฯ ไปทรงรับรางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน


info
2543-china-confucius-museum


รางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับรางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน
จากกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ณ มหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน


info
2543-chinese-language-culture-friendship-award
2543-hrh-sirindhorn-portrait

พระฉายาลักษณ์
นายนิติกร กรัยวิเชียร
ผู้ฉาย

พระฉายาลักษณ์
นายนิติกร กรัยวิเชียร
ผู้ฉาย

2543-hrh-sirindhorn-portrait
2543-hrh-sirindhorn-portrait

พระฉายาลักษณ์
นายนิติกร กรัยวิเชียร
ผู้ฉาย

2543-hrh-sirindhorn
2543-cern-01

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปยังองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป
(European Organization for Nuclear Research : CERN)
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทย และ CERN
ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


info
2543-cern-01
2543-cern-01

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ
แก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง


info
2543-banquet-honour-prince-mahidol-award-recipients-grand-palace
2543-plant-seeds-chai-pattana-foundation-yang-phetchaburi

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์
ในพื้นที่ทดลองของมูลนิธิชัยพัฒนา
ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี


info
2543-yala-betong-hala-bala-wildlife-sanctuary-subdivision

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรและศึกษาสภาพป่า
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเกี่ยวข้าว
ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เขาชะโงก จังหวัดนครนายก


info
2543-harvesting-crops-field-chulachomklao-royal-military-academy
2543-pikulthong
2543-pikulthong

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรสภาพการเจริญเติบโตของป่าพรุจำลอง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส


info
2543-pikulthong

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรหน่วยทันตกรรม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านประกอบออก หมู่ ๓ ตำบลประกอบ
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


info
2543-dental-ban-prakopok-na-thawi-songkhla
2543-occupational-training-ban-sop-mang-school-bo-kluea-nan

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรการฝึกสอนวิชาชีพแก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านสบมาง ตำบลภูฟ้า
อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


info
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงร่วมงานโครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ บริเวณพลับพลาพิธีด้านหน้าวังสระปทุม
เขตปทุมวัน


info
2543-bicycle-project-princess-mother
2543-tak

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูง
บ้านนุกะโถะวา หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่จัน
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก


info
2543-tak
2543-tak
2543-tak
2543-opening-montri-tramod-museum

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เปิด
พิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี ตราโมท
ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ครูมนตรี ตราโมท


info
เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์
2543-ceramic-pig-monkey

เจ้าลิงกัง
๒๕๔๓
Sgraffito
๒๔ x ๒๙ x ๑ ซม.

หนังสือพระราชนิพนธ์
2543-literature-beautiful-jiang-nan

เจียงหนานแสนงาม
ทรงบันทึกครั้งเสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ ๒ - ๑๔ เมษายน ๒๕๔๒


info
2543-literature-dream

ฝากฝันกลอนกานท์
รวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรอง
พร้อมภาพการ์ตูน และจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ประกอบ


info
โครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2543-medical-royal-project

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัด การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการรักษาพยาบาล
และประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน


info
2543-medical-royal-project

จำปีสิรินธร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย
เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ชนิดใหม่ว่า
Magnolia Sirindhorniae Noot.& Chalermglin ชื่อภาษาไทยว่า จำปีสิรินธร
ได้ตีพิมพ์ในวารสารการจำแนกพรรณไม้ BLUMEA


info video
2543-magnolia-sirindhorniae
2543-sirindhorn-park
2543-sirindhorn-park

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย
เป็นนาม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ณ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ
สธ ประดับตราสัญลักษณ์ของอุทยาน


info video
2543-sirindhorn-park

พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์พืชหลังใหม่
และพระราชทานนามว่า พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร
ณ กองคุ้มครองพันธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


info
2543-sirindhorn-park
2543-www-rama9art-org

เว็บไซต์ศิลปะร่วมสมัยของไทยที่ใหญ่ที่สุด
มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
สร้างสรรค์เว็บไซต์ในชื่อ
www.rama9art.org
เพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลศิลปินไทย
และศิลปะร่วมสมัยของไทย


info


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
(National Science Museum : NSM)
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ


info video
2543-national-science-museum

อ้างอิง

ราชาภิเษกสมรสครบ ๕๐ ปี

ภาพ : อัลบั้มภาพ ๘๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ (๒๔๗๐-๒๕๕๐) เล่ม ๑ และ ๒

ทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ

ภาพ : www.sacict.net

ทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : หวงเหอ อู่อารยธรรม

รางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน

ภาพ : ความรักผูกพันกับจีน

พระฉายาลักษณ์

ภาพ : ปิยราชกุมารี

องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป

ภาพ : www.cern.ch

พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ภาพ : www.ohm.go.th

ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์
ในพื้นที่ทดลองของมูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพ : www.ohm.go.th

ทอดพระเนตรและศึกษาสภาพป่า
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา

ภาพ : www.ohm.go.th

ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร

ภาพ : www.ohm.go.th

ทอดพระเนตรสภาพการเจริญเติบโตของป่าพรุจำลอง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

ภาพ : www.paro6.dnp.go.th

ทอดพระเนตรหน่วยทันตกรรม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ภาพ : www.ohm.go.th

ทอดพระเนตรการฝึกสอนวิชาชีพแก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านสบมาง

ภาพ : www.ohm.go.thอ้างอิง

ทรงร่วมงานโครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี

ภาพ : www.ohm.go.th

ทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านนุกะโถะวา

ภาพ : www.ak.nfe.go.th

พิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี ตราโมท

ภาพ : www.kru-montritramod.com

เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์

ภาพ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กับงานศิลปะและวัฒนธรรม ในวาระครบ ๖๕ ปี

เจียงหนานแสนงาม

ภาพ : www.sirindhorn.net

ฝากฝันกลอนกานท์

ภาพ : www.sirindhorn.net

การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ภาพ : ๐๑ www.mahidol.ac.th
ภาพ : ๐๒ www.pr.prd.go.th

จำปีสิรินธร

ภาพ : www.crma.ac.th

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ภาพ : www.sirindhornpark.or.th

พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร

ภาพ : ๐๑ www.taluibytalai.blogspot.com
ภาพ : ๐๒ www.sac.or.th