วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

46
พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นผู้แทนพระองค์ เสด็จฯ ไปยังสำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
เพื่อทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล
“Franklin Delano Roosevelt International Disability Award”
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ประเทศไทย ในฐานะประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่สำคัญ
ตามเป้าหมายของแผนงานปฏิบัติการระดับโลก ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยคนพิการ
info

มูลนิธิวรรณกรรมจีน
สมาคมนักประพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทูลเกล้าฯ ถวาย
“รางวัลวรรณกรรมนานาชาติ ความเข้าใจและมิตรภาพ”
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ มหาศาลาประชาคม
สาธารณรัฐประชาชนจีน
info

ผู้แทนมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ (Griffith University)
เครือรัฐออสเตรเลีย
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิด งานฉลองวันอาหารโลก ประจำปี ๒๕๔๔
ณ สำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ถนนพระอาทิตย์
infoสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
เฉลิมฉลองครบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรผลิตผลทางการเกษตร
ของนักเรียนและกลุ่มแม่บ้าน
ณ โรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคี
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงดำนา ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เขาชะโงก จังหวัดนครนายก
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงทดลองโม่สีข้าว
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านผากะเจ้อ ตำบลพบพระ
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านคอโซทะ ตำบลแม่จัน
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
info


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานของขวัญแก่นักเรียน
ที่ศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
บ้านซอแอะ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ นำคณาจารย์และนักเรียน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเดิน-วิ่งในงาน
“เขาชะโงก ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๔๔”
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จังหวัดนครนายก

info

ทรงพบ หลี่ หลานชิง
รองนายกรัฐมนตรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นการส่วนพระองค์

info

ทรงพระอักษรตัวหนังสือจีน

ทรงเรียนวาดภาพจีน

ทรงดนตรีซอเอ้อร์หู

ทรงเรียนมวยไท้เก๊ก


มหาราชา มหาราณีแห่งชัยปูร
มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐอินเดีย
เป็นการส่วนพระองค์
info


ทรงฉายพระฉายาลักษณ์พร้อม
มหาราชา
แห่งชัยปูรและพระวงศานุวงศ์

หนังสือพระราชนิพนธ์


เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก
ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จฯ ไปทรงศึกษาภาษาจีน
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๔
info

หวงเหออู่อารยธรรม
ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จฯ
ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ ๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๓
info


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งร้านขึ้น
ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
พระราชทานชื่อว่า ร้านภูฟ้า
เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน
ปัจจุบันได้ขยายสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
info

ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
ตั้งอยู่ที่ถนนรังสิต-นครนายก
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
info

เอื้องศรีเชียงดาว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระนามาภิไธยเป็นชื่อกล้วยไม้สกุลใหม่ของโลก
๓ สายพันธุ์ ที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ว่า สิรินโดรเนีย (Sirindhornia)
ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Sirindhornia pulchella H.A.Pedersen & Indham.
ชื่อภาษาไทยคือ เอื้องศรีเชียงดาว
info

กุ้งเจ้าฟ้า
(Macrobrachium sirindhorn Naiyanetr)
กุ้งนํ้ำจืดชนิดใหม่ของโลก
พบที่บริเวณนํ้าตกโป่งนํ้าดัง
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
info

วิกิพีเดีย (Wikipedia)
เปิดตัวเว็บไซต์ วิกิพีเดีย
ที่เป็นสารานุกรมหลายภาษา
รวบรวมข้อมูล งานเขียนของอาสาสมัครทั่วโลก
info

วินาศกรรม ๑๑ กันยายน
หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า ๙/๑๑
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายยึดเครื่องบินโดยสาร
พุ่งชนอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (World Trade Center)
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
info video

อ้างอิง

ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “Franklin Delano Roosevelt International Disability Award”

ภาพ : www.ebooks.dusit.ac.th

มูลนิธิวรรณกรรมจีน สมาคมนักประพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลวรรณกรรมนานาชาติ ความเข้าใจและมิตรภาพ”

ภาพ : ความรักผูกพันกับจีน : การระลึก ๓๐ ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนจีน

ผู้แทนมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ (Griffith University) เครือรัฐออสเตรเลีย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ิ์

ภาพ : www.ohm.go.th

เสด็จฯ ไปทรงเปิด งานฉลองวันอาหารโลก ประจําปี ๒๕๔๔

ภาพ ๐๑ : www.ohm.go.th

ภาพ ๐๒ : www.fao.org

ทรงเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

ภาพ : www.ohm.go.th

ทอดพระเนตรผลิตผลทางการเกษตร ของนักเรียนและกลุ่มแม่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านแก่งคําประชาสามัคคี

ภาพ : www.ohm.go.th

ทรงดํานา ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ภาพ : www.ohm.go.th

ทรงทดลองโม่สีข้าว ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา

ภาพ : www.ohm.go.th

พระราชทานของขวัญแก่นักเรียน ที่ศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

ภาพ: www.ohm.go.th

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านผากะเจ้อ

ภาพ : www.tak.nfe.go.th

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านคอโซทะ

ภาพ : www.tak.nfe.go.th

เสด็จฯ นําคณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน

ภาพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

อ้างอิง

ทรงเดิน-วิ่งในงาน “เขาชะโงก ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๔๔”

ภาพ : www.ohm.go.th

เสด็จฯ ไปทรงศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ภาพ : เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐอินเดีย

ภาพ : ประพาสราชสถาน

หนังสือพระราชนิพนธ์ เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก

ภาพ : www.sirindhorn.net

หนังสือพระราชนิพนธ์ หวงเหออู่อารยธรรม

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งร้านขึ้น ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) พระราชทานชื่อว่า ร้านภูฟ้า

ภาพ : www.phufa.org

ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพ : www.medicine.swu.ac.th

พระราชทานพระนามาภิไธยเป็นชื่อกล้วยไม้สกุลใหม่ของโลก ๓ สายพันธุ์ ที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ว่า สิรินโดรเนีย (Sirindhornia)

ภาพ : www.qsbg.org

กุ้งเจ้าฟ้า

ภาพ : www.nstda.or.th

เปิดตัวเว็บไซต์ วิกิพีเดีย

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

วินาศกรรม ๑๑ กันยายน

ภาพ: www.th.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com