วิศิษฏศิลปิน


พระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน
มูลนิธิชัยพัฒนา
www.chaipat.or.th
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.maefahluang.org
มูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.saijaithai.or.th
สภากาชาดไทย
www.redcross.or.th
ศิลปินแห่งชาติ
www.art.culture.go.th
โรงเรียนจิตรลดา
www.chitraladaschool.ac.th
การบูรณะปฏิสังขรณ์ฯ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน
www.saranukromthai.or.th
มูลนิธิอุทกพัฒน์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.utokapat.org
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
www.princemahidolaward.org
มูลนิธิอานันทมหิดล
www.anandamahidolfoundation.comมูลนิธิต่างๆ
มูลนิธิโรคไต
แห่งประเทศไทย
www.kidneythai.org
มูลนิธิหัวใจ
แห่งประเทศไทย
www.thaiheartfound.org
มูลนิธิโรคข้อ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
www.thaiarthritis.org
มูลนิธิราชสุดา
www.ratchasuda.thai.net
มูลนิธิปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำริ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
www.pidthong.org
มูลนิธิรางวัลสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
www.princess-srinagarindraaward.org
มูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
www.pmca.or.thทำแล้ว

พระราชกรณียกิจ
ที่ทรงสืบสาน
มูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอานันทมหิดลโรงเรียนจิตรลดาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลศิลปินแห่งชาติการบูรณะปฏิสังขรณ์ฯ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสภากาชาดไทย

มูลนิธิต่างๆมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยมูลนิธิโรคข้อในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมูลนิธิราชสุดามูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทำแล้ว