วิศิษฏศิลปิน

วรรณศิลป์

“...สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารีิ
ทรงเป็นนักอักษรศาสตร์ผู้เลิศล้ำ
พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ ฉายชัดตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ระยะแรกเป็นกวีนิพนธ์
บทร้อยกรองสั้นๆ เป็นแบบฝึกหัดระหว่างทรงศึกษา พระปรีชาพัฒนายิ่งๆ ขึ้น
ตามความวิริยะและการหมั่นฝึกฝน จนถึงกวีนิพนธ์ขนาดยาว งดงามอลังการด้านวรรณศิลป์
เป็นวรรณคดีที่สำคัญ เช่น คำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้ สะท้อนความเป็นปราชญ์กวีด้านขนบการประพันธ์
และรอบรู้ในประเพณีโบราณ พระราชนิพนธ์จำนวนมากสอดแทรกความเป็นกวีส่วนพระองค์
คติธรรม และพระอารมณ์ขันอย่างสอดคล้องกลมกลืนด้วยลีลาภาษาอันไพเราะ...” More


....................................................................................


โดย

อาจารย์ปราณี ปราบริปู
อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

 • เกาะในฝัน <br>ปีที่พิมพ์ 2529  เกาะในฝัน
  ปีที่พิมพ์ 2529

 • เขมรสามยก <br>ปีที่พิมพ์ 2536  เขมรสามยก
  ปีที่พิมพ์ 2536

 • รวมพระราชนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  รวมพระราชนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 • ต้นน้ำ ภูผา และป่าทราย <br>ปีที่พิมพ์ 2548  ต้นน้ำ ภูผา และป่าทราย
  ปีที่พิมพ์ 2548

 • หยกใสร่ายคำ <br>ปีที่พิมพ์ 2541  หยกใสร่ายคำ
  ปีที่พิมพ์ 2541

 • ร้อยภาพคล้องใจไทย-จีน <br>ปีที่พิมพ์ 2550  ร้อยภาพคล้องใจไทย-จีน
  ปีที่พิมพ์ 2550

 • สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับ พระราชกรณียกิจพระราชจริยาวัตรด้านการศึกษา <br>ปีที่พิมพ์ 2544  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับ พระราชกรณียกิจพระราชจริยาวัตรด้านการศึกษา
  ปีที่พิมพ์ 2544

 • ประพาสอุทยาน <br>ปีที่พิมพ์ 2538  ประพาสอุทยาน
  ปีที่พิมพ์ 2538

 • ข้าวไทย <br>ปีที่พิมพ์ 2538  ข้าวไทย
  ปีที่พิมพ์ 2538

 • เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี <br>ปีที่พิมพ์ 2521  เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
  ปีที่พิมพ์ 2521

 • ม่วนซื่นเมืองลาว <br>ปีที่พิมพ์ 2537  ม่วนซื่นเมืองลาว
  ปีที่พิมพ์ 2537

 • รอยยิ้มหมีขาว <br>ปีที่พิมพ์ 2537  รอยยิ้มหมีขาว
  ปีที่พิมพ์ 2537

 • ปริศนาดวงดาว <br>ปีที่พิมพ์ 2532  ปริศนาดวงดาว
  ปีที่พิมพ์ 2532

 • เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ <br>ปีที่พิมพ์ 2539  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
  ปีที่พิมพ์ 2539

 • การทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี <br>ปีที่พิมพ์ 2540  การทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  ปีที่พิมพ์ 2540

 • มุ่งไกลในรอยทราย <br>ปีที่พิมพ์ 2533  มุ่งไกลในรอยทราย
  ปีที่พิมพ์ 2533

 • ส.ค.ส. ๒๕๓๒ สำหรับสมาชิกสายใจไทย <br>ปีที่พิมพ์ 2531  ส.ค.ส. ๒๕๓๒ สำหรับสมาชิกสายใจไทย
  ปีที่พิมพ์ 2531

 • ลุยป่าฝ่าฝน <br>ปีที่พิมพ์ 2537  ลุยป่าฝ่าฝน
  ปีที่พิมพ์ 2537

 • มนต์รักทะเลใต้ <br>ปีที่พิมพ์ 2540  มนต์รักทะเลใต้
  ปีที่พิมพ์ 2540

 • ฝากฝันกลอนกานท์ : รวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรอง ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี <br>ปีที่พิมพ์ 2543  ฝากฝันกลอนกานท์ : รวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรอง ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ปีที่พิมพ์ 2543

 • เมฆเหิน น้ำไหล <br>ปีที่พิมพ์ 2539  เมฆเหิน น้ำไหล
  ปีที่พิมพ์ 2539

 • นท์ดุษฎีสังเวยสมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร <br>ปีที่พิมพ์ 2525  นท์ดุษฎีสังเวยสมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
  ปีที่พิมพ์ 2525

 • เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง <br>ปีที่พิมพ์ 2524  เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง
  ปีที่พิมพ์ 2524

 • กาลเวลาที่ผ่านเลย <br>ปีที่พิมพ์ 2531  กาลเวลาที่ผ่านเลย
  ปีที่พิมพ์ 2531

 • ลาวตอนใต้ <br>ปีที่พิมพ์ 2539  ลาวตอนใต้
  ปีที่พิมพ์ 2539

 • แสงคือสี สีคือแสง <br>ปีที่พิมพ์ 2550  แสงคือสี สีคือแสง
  ปีที่พิมพ์ 2550

 • ใต้เมฆที่เมฆใต้ <br>ปีที่พิมพ์ 2538  ใต้เมฆที่เมฆใต้
  ปีที่พิมพ์ 2538

 • ข้ามฝั่งแห่งฝัน <br>ปีที่พิมพ์ 2539  ข้ามฝั่งแห่งฝัน
  ปีที่พิมพ์ 2539

 • ภูมิปัญญาไทยด้านอาหารและโภชนาการ <br>ปีที่พิมพ์ 2546  ภูมิปัญญาไทยด้านอาหารและโภชนาการ
  ปีที่พิมพ์ 2546

 • ปุษปสระปทุม <br>ปีที่พิมพ์ 2551  ปุษปสระปทุม
  ปีที่พิมพ์ 2551

 • แก้วจอมแก่น <br>ปีที่พิมพ์ 2521  แก้วจอมแก่น
  ปีที่พิมพ์ 2521

 • ดุจดวงตะวัน <br>ปีที่พิมพ์ 2542  ดุจดวงตะวัน
  ปีที่พิมพ์ 2542

 • ราชสุดาภาษาภิศิษฏ์ : พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องภาษาไทยกับคนไทย <br>ปีที่พิมพ์ 2546  ราชสุดาภาษาภิศิษฏ์ : พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องภาษาไทยกับคนไทย
  ปีที่พิมพ์ 2546

 • มณีพลอยร้อยแสง : รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี <br>ปีที่พิมพ์ 2533  มณีพลอยร้อยแสง : รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  ปีที่พิมพ์ 2533

 • บทพระนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา <br>ปีที่พิมพ์ 2520  บทพระนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
  ปีที่พิมพ์ 2520

 • ประพาสภาษา <br>ปีที่พิมพ์ 2546  ประพาสภาษา
  ปีที่พิมพ์ 2546

 • ความคิดคำนึง <br>ปีที่พิมพ์ 2522  ความคิดคำนึง
  ปีที่พิมพ์ 2522

 • พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา <br>ปีที่พิมพ์ 2530  พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
  ปีที่พิมพ์ 2530

 • ในร่มเงาวังสระปทุม <br>ปีที่พิมพ์ 2550  ในร่มเงาวังสระปทุม
  ปีที่พิมพ์ 2550

 • ทวิภาคสัญจร <br>ปีที่พิมพ์ 2535  ทวิภาคสัญจร
  ปีที่พิมพ์ 2535

 • ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์ <br>ปีที่พิมพ์ 2534  ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์
  ปีที่พิมพ์ 2534

 • แกะรอยโสม <br>ปีที่พิมพ์ 2534  แกะรอยโสม
  ปีที่พิมพ์ 2534

 • หวงเหออู่อารยธรรม <br>ปีที่พิมพ์ 2544  หวงเหออู่อารยธรรม
  ปีที่พิมพ์ 2544

 • สวนสมุทร <br>ปีที่พิมพ์ 2539  สวนสมุทร
  ปีที่พิมพ์ 2539

 • การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตร ในอำเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี <br>ปีที่พิมพ์ 2538  การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตร ในอำเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
  ปีที่พิมพ์ 2538

 • ปะปิดพิจิตรวาร <br>ปีที่พิมพ์ 2552  ปะปิดพิจิตรวาร
  ปีที่พิมพ์ 2552

 • ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในงานด้านอาหารและโภชนาการ <br>ปีที่พิมพ์ 2540  ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในงานด้านอาหารและโภชนาการ
  ปีที่พิมพ์ 2540

 • ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย <br>ปีที่พิมพ์ 2544  ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย
  ปีที่พิมพ์ 2544

 • คืนฟ้าใส <br>ปีที่พิมพ์ 2532  คืนฟ้าใส
  ปีที่พิมพ์ 2532

 • รัตนประทีป : รวมพระราชดำรัสเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี <br>ปีที่พิมพ์ 2543  รัตนประทีป : รวมพระราชดำรัสเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  ปีที่พิมพ์ 2543

 • เยือนถิ่นอินเดียนแดง <br>ปีที่พิมพ์ 2537  เยือนถิ่นอินเดียนแดง
  ปีที่พิมพ์ 2537

 • ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ : การปฏิรูปการปกครอง <br>ปีที่พิมพ์ 2524  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ : การปฏิรูปการปกครอง
  ปีที่พิมพ์ 2524

 • ป่าสูงน้ำใส <br>ปีที่พิมพ์ 2535  ป่าสูงน้ำใส
  ปีที่พิมพ์ 2535

 • ทัวร์น้องโจ้ <br>ปีที่พิมพ์ 2528  ทัวร์น้องโจ้
  ปีที่พิมพ์ 2528

 • เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก <br>ปีที่พิมพ์ 2544  เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก
  ปีที่พิมพ์ 2544

 • เทพรัตน์ : บทพระราชนิพนธ์บางเรื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี <br>ปีที่พิมพ์ 2537  เทพรัตน์ : บทพระราชนิพนธ์บางเรื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  ปีที่พิมพ์ 2537

 • กษัตริยานุสรณ์ <br>ปีที่พิมพ์ 2520  กษัตริยานุสรณ์
  ปีที่พิมพ์ 2520

 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม <br>ปีที่พิมพ์ 2538  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  ปีที่พิมพ์ 2538

 • พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง <br>ปีที่พิมพ์ 2519  พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง
  ปีที่พิมพ์ 2519

 • บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ <br>ปีที่พิมพ์ 2540  บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์
  ปีที่พิมพ์ 2540

 • ผีเสื้อ <br>ปีที่พิมพ์ 2537  ผีเสื้อ
  ปีที่พิมพ์ 2537

 • แดร๊กคูล่าผู้น่ารัก <br>ปีที่พิมพ์ 2537  แดร๊กคูล่าผู้น่ารัก
  ปีที่พิมพ์ 2537

 • ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว <br>ปีที่พิมพ์ 2540  ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว
  ปีที่พิมพ์ 2540

 • เกล็ดหิมะในสายหมอก <br>ปีที่พิมพ์ 2537  เกล็ดหิมะในสายหมอก
  ปีที่พิมพ์ 2537

 • กษัตริยานุสรณ์ <br>ปีที่พิมพ์ 2548  กษัตริยานุสรณ์
  ปีที่พิมพ์ 2548

 • เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ : บทถอดคำบรรยายปาฐกถาพิเศษของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานไอทีเฉลิมพระเกียรติ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาชน <br>ปีที่พิมพ์ 2538  เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ : บทถอดคำบรรยายปาฐกถาพิเศษของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานไอทีเฉลิมพระเกียรติ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาชน
  ปีที่พิมพ์ 2538

 • ประพาสราชสถาน <br>ปีที่พิมพ์ 2547  ประพาสราชสถาน
  ปีที่พิมพ์ 2547

 • ดั่งดวงแก้ว <br>ปีที่พิมพ์ 2541  ดั่งดวงแก้ว
  ปีที่พิมพ์ 2541

 • แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน <br>ปีที่พิมพ์ 2537  แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน
  ปีที่พิมพ์ 2537

 • เก็จแก้วประกายกวี <br>ปีที่พิมพ์ 2538  เก็จแก้วประกายกวี
  ปีที่พิมพ์ 2538

 • โรมันสัญจร <br>ปีที่พิมพ์ 2531  โรมันสัญจร
  ปีที่พิมพ์ 2531

 • การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย <br>ปีที่พิมพ์ 2534  การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ปีที่พิมพ์ 2534

 • เบอร์ลินสิ้นกำแพง <br>ปีที่พิมพ์ 2539  เบอร์ลินสิ้นกำแพง
  ปีที่พิมพ์ 2539

 • เบิ่งบ่ทัน เบิ่งบ่หมด <br>ปีที่พิมพ์ 2533  เบิ่งบ่ทัน เบิ่งบ่หมด
  ปีที่พิมพ์ 2533

 • เจียงหนานแสนงาม <br>ปีที่พิมพ์ 2543  เจียงหนานแสนงาม
  ปีที่พิมพ์ 2543

 • งานของสภากาชาดไทย <br>ปีที่พิมพ์ 2543  งานของสภากาชาดไทย
  ปีที่พิมพ์ 2543

 • อนัมสยามมิตร <br>ปีที่พิมพ์ 2537  อนัมสยามมิตร
  ปีที่พิมพ์ 2537

 • จารึกปราสาทหินพนมวัน <br>ปีที่พิมพ์ 2540  จารึกปราสาทหินพนมวัน
  ปีที่พิมพ์ 2540

 • รวมปาฐกถาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี <br>ปีที่พิมพ์ 2547  รวมปาฐกถาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  ปีที่พิมพ์ 2547

 • สมเด็จแม่กับการศึกษา <br>ปีที่พิมพ์ 2535  สมเด็จแม่กับการศึกษา
  ปีที่พิมพ์ 2535

 • ทัศนะจากอินเดีย <br>ปีที่พิมพ์ 2530  ทัศนะจากอินเดีย
  ปีที่พิมพ์ 2530

 • ไอรัก คืออะไร? <br>ปีที่พิมพ์ 2536  ไอรัก คืออะไร?
  ปีที่พิมพ์ 2536

 • การเสด็จฯ เยือนประเทศฝรั่งเศส <br>ปีที่พิมพ์ 2523  การเสด็จฯ เยือนประเทศฝรั่งเศส
  ปีที่พิมพ์ 2523

 • การศึกษากับการพัฒนาประเทศ <br>ปีที่พิมพ์ 2539  การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
  ปีที่พิมพ์ 2539

 • ข้าวไทยไปญี่ปุ่น <br>ปีที่พิมพ์ 2538  ข้าวไทยไปญี่ปุ่น
  ปีที่พิมพ์ 2538

 • ไทยเที่ยวพม่า <br>ปีที่พิมพ์ 2529  ไทยเที่ยวพม่า
  ปีที่พิมพ์ 2529

 • สัปดาห์สบายๆ ใกล้ชายหาด <br>ปีที่พิมพ์ 2537  สัปดาห์สบายๆ ใกล้ชายหาด
  ปีที่พิมพ์ 2537

 • รวมบทพระนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา <br>ปีที่พิมพ์ 2520  รวมบทพระนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา
  ปีที่พิมพ์ 2520

 • การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส <br>ปีที่พิมพ์ 2545  การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส
  ปีที่พิมพ์ 2545

 • ชมช่อมาลตี <br>ปีที่พิมพ์ 2528  ชมช่อมาลตี
  ปีที่พิมพ์ 2528

 • สิงคโปร์สัญจร <br>ปีที่พิมพ์ 2528  สิงคโปร์สัญจร
  ปีที่พิมพ์ 2528

 • เย็นสบายชายน้ำ <br>ปีที่พิมพ์ 2540  เย็นสบายชายน้ำ
  ปีที่พิมพ์ 2540

 • ชมดอกไม้ไกลบ้าน <br>ปีที่พิมพ์ 2534  ชมดอกไม้ไกลบ้าน
  ปีที่พิมพ์ 2534

 • การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณจังหวัดนราธิวาส <br>ปีที่พิมพ์ 2532  การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณจังหวัดนราธิวาส
  ปีที่พิมพ์ 2532

 • ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ <br>ปีที่พิมพ์ 2535  ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
  ปีที่พิมพ์ 2535

 • กำเนิดอนาคต <br>ปีที่พิมพ์ 2528  กำเนิดอนาคต
  ปีที่พิมพ์ 2528

 • ลาวใกล้บ้าน <br>ปีที่พิมพ์ 2538  ลาวใกล้บ้าน
  ปีที่พิมพ์ 2538

 • บุหงารำไป <br>ปีที่พิมพ์ 2528  บุหงารำไป
  ปีที่พิมพ์ 2528

 • คืนถิ่นจีนใหญ่ <br>ปีที่พิมพ์ 2541  คืนถิ่นจีนใหญ่
  ปีที่พิมพ์ 2541

 • แก้วจอมซน <br>ปีที่พิมพ์ 2526  แก้วจอมซน
  ปีที่พิมพ์ 2526

 • เปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว <br>ปีที่พิมพ์ 2537  เปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว
  ปีที่พิมพ์ 2537

 • ยามลมหนาว <br>ปีที่พิมพ์ 2539  ยามลมหนาว
  ปีที่พิมพ์ 2539

 • พระราชนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี <br>ปีที่พิมพ์ 2525  พระราชนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  ปีที่พิมพ์ 2525

 • ตำรับทรงปรุง <br>ปีที่พิมพ์ 2545  ตำรับทรงปรุง
  ปีที่พิมพ์ 2545

 • มหัศจรรย์ทุกวัน <br>ปีที่พิมพ์ 2540  มหัศจรรย์ทุกวัน
  ปีที่พิมพ์ 2540

 • ย่ำแดนมังกร <br>ปีที่พิมพ์ 2524  ย่ำแดนมังกร
  ปีที่พิมพ์ 2524

 • ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท <br>ปีที่พิมพ์ 2525  ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
  ปีที่พิมพ์ 2525

 • รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา : รวมปาฐกถาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี <br>ปีที่พิมพ์ 2542  รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา : รวมปาฐกถาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  ปีที่พิมพ์ 2542

 • จงจรเที่ยว <br>ปีที่พิมพ์ 2553  จงจรเที่ยว
  ปีที่พิมพ์ 2553

 • ดอยตุง เชียงตุง <br>ปีที่พิมพ์ 2537  ดอยตุง เชียงตุง
  ปีที่พิมพ์ 2537

 • ส.ค.ส. ๒๕๒๓ สำหรับสมาชิกสายใจไทย <br>ปีที่พิมพ์ 2522  ส.ค.ส. ๒๕๒๓ สำหรับสมาชิกสายใจไทย
  ปีที่พิมพ์ 2522

 • คำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้ <br>ปีที่พิมพ์ 2520  คำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้
  ปีที่พิมพ์ 2520

 • ฟื้นภาษา ได้อาหาร <br>ปีที่พิมพ์ 2552  ฟื้นภาษา ได้อาหาร
  ปีที่พิมพ์ 2552

 • พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานในการสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมคุณภาพ การศึกษา ณ ค่ายลูกเสือสกลนคร บ้านนาอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร <br>ปีที่พิมพ์ 2528  พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานในการสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมคุณภาพ การศึกษา ณ ค่ายลูกเสือสกลนคร บ้านนาอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  ปีที่พิมพ์ 2528

 • พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีเปิดการชุมนุมกาชาดครั้งที่ ๕ เนื่องในโอกาส ครบ ๑๐๐ ปี สภากาชาดไทย <br>ปีที่พิมพ์ 2536  พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีเปิดการชุมนุมกาชาดครั้งที่ ๕ เนื่องในโอกาส ครบ ๑๐๐ ปี สภากาชาดไทย
  ปีที่พิมพ์ 2536

 • ขบวนการนกกางเขน <br>ปีที่พิมพ์ 2524  ขบวนการนกกางเขน
  ปีที่พิมพ์ 2524