วิศิษฏศิลปิน


โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมาร
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘

มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
Copyright © 2015 Rama IX Art Museum Foundation
ดำเนินการโดยพลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช
ประธานมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านศิลปะร่วมสมัยของไทยมาโดยตลอด น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งยังทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะในหลายด้าน ทรงเป็นยิ่งกว่าศิลปินที่นอกเหนือจากทรงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหลากสาขาไว้เป็นจำนวนมาก ยังทรงอุปถัมภ์คํ้าชูศิลปิน ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติให้รุ่งเรืองต่อเนื่องมายาวนาน

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของพระองค์ให้ปรากฏเป็นเกียรติภูมิแห่งประเทศ และร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระสำคัญ มูลนิธิฯ จึงดำเนินโครงการ วิศิษฏศิลปิน ขึ้น โดยได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักด สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาต สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โครงการนี้จะรวบรวมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะในทุกแขนง รวมทั้งพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๕๘ รวม ๖๑ ปี นำเสนอในรูปแบบของเว็บไซต์ชื่อ www.WisithSilapin.org ด้วยเทคนิคใหม่ที่ทันสมัย พร้อมภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีทัศน์ ฯลฯ ซึ่งจะครอบคลุมได้ในทุกอุปกรณ์ (Device) ทุกระบบปฏิบัติการ ทั้งโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพกพา (Tablet) โน้ตบุ๊ก และคอมพิวเตอร์ อันจะเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ชื่นชมและจุดประกายความสนใจได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจในโลกอินเทอร์เน็ต

การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงได้ก็ด้วยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทั้งด้านวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย และที่สำคัญยิ่งคือ องค์กรภาครัฐและเอกชนรวม ๖๐ องค์กรที่ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ในนามของมูลนิธิฯ ผมขอแสดงความขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ จะสร้างความปลื้มปิติและความอิ่มเอมใจในพระราชจริยวัตร รวมทั้งได้ประจักษ์ชัดในพระปรีชาสามารถด้านศิลปะของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาต สยามบรมราชกุมารี พระผู้เป็นดั่งร่มโพธิ์แก้วของศิลปิน ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย


ความเป็นมา

เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส มหามงคลทรงเจริญ พระชนมายุ ๕ รอบ มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ ได้จัดทำโครงการ “วิศิษฏศิลปิน” โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติฯ ทำเนียบรัฐบาลเห็นชอบให้เข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดับในโครงการ

คณะทำงานนำโดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี และทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะทางด้าน IT ได้สร้างสรรค์ www.WisithSilapin.org ขึ้นเป็นเว็บไซต์ วิศิษฏศิลปิน ที่จะนำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเหตุการณ์ร่วมสมัยของไทย และต่างประเทศ เรียงลำดับในแต่ละปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๕๘ รวม ๖๐ ปี ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมชื่นชมพระราชจริยวัตรอันงดงาม และผลงานฝีพระหัตถ์ที่หลากหลาย

มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่สื่อสาร ติดต่อ และติดตามข่าวสารผ่านทางโลกอินเตอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ยอดนิยมคือ โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา (Tablet) รวมถึงคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดทำเว็บไซต์ที่ตอบสนองพฤติกรรมการใช้งาน ด้วยเทคนิคใหม่ซึ่งยังไม่แพร่หลายมากนักในประเทศไทย สามารถรองรับการใช้งานด้วยอุปกรณ์ได้ทุกแบบและทุกระบบ

คณะทำงานได้เลือกใช้เครื่องมือ (Tools) หลากหลายแบบในการพัฒนา เขียนโครงสร้าง และตกแต่งเว็บไซต์นี้ ประกอบด้วยโปรแกรม HTML 5, CSS 3, jQuery, JS ร่วมกับเทคนิค Parallax Scrolling ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ และกำลังได้รับความนิยมในสากล มีการแสดง Animation ที่ตอบสนองต่อการเลื่อนหน้าจอของผู้ใช้งานที่มีความเร็วแตกต่างกันในแต่ละหน้า เพื่อให้เกิดมิติ แสดงความตื้น ลึก หนา บาง เทคนิค Responsive Design ที่รองรับการปรากฏในทุกหน้าจอ นำรูปแบบ Warp มาใช้เพื่อเลื่อนหน้าด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งการใช้ลูกเล่น Random Content ซ่อนอยู่ภายใต้เว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้ได้ลองค้นหา ทั้งยังใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ในอุปกรณ์พกพาซึ่งเรียกว่า Accelerometer เป็น Sensor สำหรับบอกสถานะการเอียงของอุปกรณ์พกพา ทั้งนี้ การเข้าชมหมวดต่างๆ จะมี Quick Navigation เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วในการข้ามไปชมได้ทุกหมวด และมีฟังก์ชั่น Autohide เพื่อขจัดการรบกวนเนื้อหา นอกจากนี้ยังมี Finger Zoom Gesture ในกรณีที่ต้องการขยายภาพหรือข้อความ (Zoom) สุดท้ายได้เลือกใช้ระบบ Cloud เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการจัดเก็บข้อมูลกว่า ๒,๐๐๐ หน้า เพื่อความรวดเร็วและปลอดภัย

เว็บไซต์นี้จะเผยแพร่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ได้แก่ Facebook, Twitter, Google + และ Line ได้ด้วย และจะเป็น Digital Archive ที่รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถด้านศิลปะในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ที่สมบูรณ์และทันสมัยอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

๑.
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีในฐานะ องค์วิศิษฏศิลปิน ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านศิลปะหลากหลายสาขา ทรงเป็นเมธี ทางวัฒนธรรมไทย และทรงเป็นอัครอุปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย

๒.
เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ๖๐ พรรษา

๓.
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะอันล้ำเลิศในศิลปวัฒนธรรม หลากหลายสาขาให้เป็นที่ปรากฏต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติ อันจะเป็นเกียรติภูมิของแผ่นดินไทยสืบต่อไป

๔.
รวบรวมผลงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ พระราชนิพนธ์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ และ อื่นๆ อีกหลากหลาย มาเรียบเรียง และจัดหมวดหมู่ตามหลักวิชาการ รวมถึงพระราช ประวัติ และพระราชกรณียกิจตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๘ - ๒๕๕๘ รวม ๖๐ ปี

๕.
นำเงินบริจาคส่วนหนึ่งที่ได้รับจากผู้สนับสนุนโครงการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตาม พระราชอัธยาศัย

รายนามองค์กรร่วมแสดงความจงรักภักดี
คณะกรรมการโครงการ
พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช
ประธานคณะกรรมการ
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
กรรมการ
หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์
กรรมการ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการ
นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
กรรมการ
นายศิวะพร ทรรทรานนท์
กรรมการ
นายพิทักษ์พล วิสุทธิ์อัมพร
กรรมการ
คณะกรรมการโครงการ
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและศิลปกรรม
นายศิวชัย เดชะ
Webmaster, Paymaster
นายศิวะพร ทรรทรานนท์
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นาย นางสาว
ผู้อำนวยการโครงการ
นายพิทักษ์พล วิสุทธิ์อัมพร
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นางสาวสุดาทิพย์ มากเฟื่องฟู
นายคมสัณห์ กรณย์ประกิตต์
นางสาววาสนา อุปลา
ผู้จัดการโครงการ
นางสาวอิงอร ถาวรกิจ
ฝ่ายประสานงาน
นางสาวสาวิตรี เกตุแก้ว
นางสาวชนิดา พลหงษ์
ผู้ช่วยจัดการโครงการ
นางสาวจุฑารัตน์ เสนาะลํ้ำ
นางสาวเบญจพร ขาวอุบล
ฝ่ายข้อมูล
-
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
นายนิติกร กรัยวิเชียร
มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
Rama IX Art Museum Foundation
พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช
ประธานคณะกรรมการ
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
รองประธานคณะกรรมการ
หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์
กรรมการ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการ
นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการ
นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
กรรมการ
นายศิวะพร ทรรทรานนท์
กรรมการและเหรัญญิก
นายพิทักษ์พล วิสุทธิ์อัมพร
กรรมการและเลขาธิการ
ผู้จัดการ
นางสาวจุฑารัตน์ เสนาะลํ้ำ
คณะทำงาน
นางสาวสุดาทิพย์ มากเฟื่องฟู
นางสาวสาวิตรี เกตุแก้ว
นางสาวเบญจพร ขาวอุบล
นายคมสัณห์ กรณย์ประกิตต์
นางสาววาสนา อุปลา
นางสาวชนิดา พลหงษ์


ฐานข้อมูลวิศิษฏศิลปิน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมาร

Wisith Silapin Database
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn